Rolnictwo Ekologiczne - WODR Poznań
Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym polega przede wszystkim na zapobieganiu rozprzestrzeniania się chwastów, szkodników i chorób. Podstawą ochrony roślin są właściwie i terminowo przeprowadzone zabiegi agrotechniczne, gdyż to właśnie one stwarzają odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju roślin uprawnych. Szczególny nacisk w rolnictwie ekologicznym kładzie się na stosowanie optymalnej agrotechniki (zabiegów uprawowych, wysiewu, prawidłowego zmianowania i nawożenia) oraz na profilaktykę, czyli metody przeciwdziałające porażeniu chorobami lub zmniejszające ich natężenie. Zasadniczym czynnikiem warunkującym opłacalność upraw ekologicznych jest odpowiedni dobór odmian. Poza zwiększoną odpornością na choroby i szkodniki, odmiany do upraw ekologicznych powinny charakteryzować się dobrą konkurencyjnością w stosunku do chwastów i stabilnością plonu w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. W kraju nie ma oficjalnych list odmian rekomendowanych do produkcji ekologicznej. Nie wszystkie…
Rolnictwo ekologiczne to dynamiczna dziedzina, podlegająca przeobrażeniom, implikowana wzrostem sprzedaży żywności certyfikowanej, rozwijająca się nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Kształt przyszłego rolnictwa ekologicznego w Polsce będzie zależał od wielu czynników. Produkowanie metodami ekologicznymi to przede wszystkim sposób na otrzymywanie wysokojakościowych i sprawdzonych produktów. Zauważyć należy, że gospodarstwa ekologiczne nie tylko produkują wysokiej jakości żywność, ale również dbają o jakość całego środowiska, w którym funkcjonują. W Wielkopolsce liczba gospodarstw ekologicznych w roku 2015 wynosiła 797. Są to różne gospodarstwa – i wielkoobszarowe i małe, produkujące na rynek i tylko na samozaopatrzenie. W artykule przedstawię te gospodarstwa, które kreują doby wizerunek wielkopolskiego rolnictwa ekologicznego. Ich właściciele byli laureatami konkursów na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” organizowanych przez MRiRW od 2008 roku.…
Rośliny motylkowate zarówno drobnonasienne, jak i grubonasienne są cenione głównie ze względu na wysoką zawartość białka i korzystny wpływ na żyzność gleby. Odgrywają niekwestionowaną rolę w płodozmianie, zwłaszcza w gospodarstwach o profilu ekologicznym, przerywają częste następstwo zbóż po sobie, szczególnie w tych o dużym ich udziale w zmianowaniu. Przyczyniają się do zwyżki plonów roślin następczych, gdyż są jednym z lepszych przedplonów pod inne rośliny uprawne. Poprawiają żyzność gleby, wzbogacają ją w azot. Z motylkowatych grubonasiennych takie gatunki jak bobik oraz groch, łubin, soja czy wyka pozostawiają w glebie dużą ilość masy organicznej, która zwiększa pojemność sorpcyjną gleby. Dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu mają zdolność pobierania wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Rośliny strączkowe wykazują również działanie fitotosanitarne i fitotomelioracyjne.…
Grupka rolników ekologicznych z Wielkopolski Wschodniej uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do gospodarstw ekologicznych województwa łódzkiego. Celem wyjazdu było poznanie nowych technologii i metod zarządzania gospodarstwem ekologicznym oraz podwyższenie umiejętności zarządzania takim gospodarstwem. Odwiedzono trzy gospodarstwa ekologiczne. Pierwszym wizytowanym gospodarstwem było gospodarstwo ekologiczne „Eko Zioła” Andrzeja Wojtkowskiego. Gospodarstwo specjalizuje się w ekologicznej produkcji ziół oraz sporządzaniu mieszanek ziołowych na bazie własnych surowców. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami produkcji ziół (hyzop, cząber, estragon, majeranek, mięta, rumianek, macierzanka, ogórecznik, arcydzięgiel, jeżówka, melisa, nagietek, lawenda) oraz zobaczyli, jak należy je pielęgnować, by uzyskać zadawalający i wysokiej jakości surowiec zielarski. Dyskutowano o sąsiedztwie roślin, terminach zbioru, porze dnia, w której należy dokonywać zbioru, a także sposobie…
Wykaz producentów ekologicznych, według stanu w dniu 31 grudnia 2014 r., jest udostępniany zainteresowanym podmiotom. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2015 poz. 497) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych. W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na „Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym”, który znajduje się na stronie www.ijhars.gov.pl. Główny Inspektor JHAR-S udziela zainteresowanym podmiotom informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie: imienia, nazwiska/nazwy, adresu, powierzchni upraw oraz wielkości produkcji ekologicznej – w przypadku producentów rolnych; imienia, nazwiska/nazwy, adresu oraz branży działalności –…
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Rynku Rolnego jest odpowiedzialna za administrowanie działaniem „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażanych poprzez dwa poddziałania: 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości. 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” obejmujące wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych podejmowanych przez uczestników systemów jakości. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy oparte jest na mocy rozporządzenia, które weszło w życie w dniu 19 sierpnia 2015 r. (Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie…
W 2014 roku po raz pierwszy od czasu, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, odnotowano spadek liczby producentów ekologicznych oraz zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, na których stosowane były ekologiczne metody produkcji. Takie dane zawarte są w najnowszym „Raporcie o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014”. Jak wynika z raportu, według stanu na koniec 2014 r. liczba producentów ekologicznych w Polsce wynosiła odpowiednio w roku 2013 – 27 093, a w roku 2014 – 25 427. Dwa lata temu zanotowano wzrost liczby producentów ekologicznych o 2,7% w porównaniu z rokiem 2012, a w roku 2014 liczba ta obniżyła się o 6,1% w porównaniu z rokiem 2013. W województwie wielkopolskim również nastąpiło zmniejszenie liczby producentów ekologicznych z 1 074 w roku 2013 do 1 036 w roku 2014. Dynamika zmian wyniosła minus 3,5%. Liczba ekologicznych producentów rolnych…
Salon Bioróżnorodności to wydarzenie organizowane z myślą o coraz szerszym gronie rolników ekologicznych oraz rolników zainteresowanych przejściem z produkcji konwencjonalnej na rolnictwo organiczne. Pierwsza edycja odbędzie się w trakcie najbliższych targów Natura Food. Targi Natura Food 2015 odbędą się w dniach 2-4 października w Łodzi. Agata Szczepaniak, menadżer projektu z Międzynarodowych Targów Łódzkich zapowiada, że uruchamiają salon bioróżnorodności, by pomóc tym, którzy poszukują dostawców ekologicznego materiału siewnego, naturalnych i organicznych środków ochrony roślin i nawozów, specjalnych pasz dla zwierząt hodowanych w trybie ekologicznym, a także rozwiązań zwiększających efektywność i wydajność upraw. Do udziału w Salonie, organizatorzy Targów Natura Food, zapraszają producentów i dystrybutorów: ekologicznego materiału siewnego, ekologicznych i naturalnych środków ochrony roślin i nawozów, pasz i dodatków do pasz, ciągników i maszyn rolniczych, akcesoriów…
W sobotę 6 czerwca 2015 r. w godzinach 11.00 - 17.00. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 165, niedaleko pętli tramwajowej Ogrody, po raz drugi odbędzie się Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska. Wydarzenie wpisuję się w międzynarodową inicjatywę, której celem jest promocja zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę Konferencji Sztokholmskiej, która odbyła się 5 czerwca 1972 r. Była to pierwsza światowa konferencja, mająca zwrócić szczególną uwagę na przyrodę oraz jej stan, a także uświadomić społeczeństwu, że wszystkie działania człowieka mają ogromny wpływ na otaczające go…