07 sierpnia 2019

Międzyplony

Przygotowane przez
Obecnie obserwujemy, że wiele gospodarstw stosuje bardzo uproszczony płodozmian, w którym dominuje uprawa zbóż. Przyczynia się to do obniżenia poziomu substancji organicznej w glebie, wzrostu erozji gleb i obniżenia pojemności sorpcyjnej gleby co ma szczególnie znaczenie w rejonie Wielkopolski gdzie występuje deficyt wody. Aby przeciwdziałać temu zjawisku można uprawiać w gospodarstwie międzyplony a dodatkowo przystępując do programu Rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020 uzyskać dodatkowe płatności. Międzyplony uprawia się w ramach pakietu 2. Ochrona gleb i wód , wariantu 2.1 Międzyplony. Początkowo pakiet ten mógł być realizowany tylko na: obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną obszarach o niskiej zawartości próchnicy obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Obecnie wiemy że po uchwaleniu Ustawy Prawo Wodne na terenie…
W Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym w ramach PROW na lata  2014-2020 dostępne są dwa pakiety tzw. „przyrodnicze”, które realizuje się na trwałych użytkach zielonych i/lub obszarach przyrodniczych. Są to: pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że obszar przyrodniczy to obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują typy siedlisk przyrodniczych lub siedliska lęgowe ptaków, określone w rozporządzeniu „rolnośrodowiskowo-klimatycznym”. Zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne jest zobowiązaniem dobrowolnie podejmowanym na 5 lat, realizowanym przez rolników, grupy rolników, zarządców lub grupy rolników i zarządców. Pakiety składają się z wariantów. Warianty pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 to: 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęśliwowe. 4.2.…
I. Dostosowanie do ram prawnych następnego okresu programowania W nawiązaniu do zamieszczonych w dniu 30 kwietnia oraz w dniu 4 sierpnia br. na stronie internetowej resortu rolnictwa komunikatów Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku – dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje dodatkowe informacje. W komunikacie z dnia 4 sierpnia br. wskazano, które z pakietów działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 będą musiały być kontynuowane (w wyniku dostosowania do nowych ram prawnych), a które ulegną modyfikacji oraz przekazano informację, że w przypadku jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych, będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności…
Nawiązując do zamieszczonego w dniu 30 kwietnia br. na stronie internetowej resortu rolnictwa komunikatu Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku – dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje. Zgodnie z informacją zawartą we wskazanym powyżej komunikacie MRiRW dokonało analizy wymogów i stawek płatności w ramach poszczególnych pakietów działania Program rolnośrodowiskowy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kontekście ich dostosowania do ram prawnych nowego okresu programowania. Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w odniesieniu do: pakietów: 1. Rolnictwo zrównoważone, 2. Rolnictwo ekologiczne, 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, 4. Ochrona zagrożonych…