Rada Ministrów 6 marca 2018 roku przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji dotyczy także zmian w podstawowych definicjach funkcjonujących w branży OZE oraz określa zasady wykorzystania pomocy publicznej. Zmiany w ustawie o OZE przyczynić się mają do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, a także zwiększenia wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych. Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych). Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Zapewniają też harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej,…
19 stycznia 2018

Uchwały antysmogowe w Wielkopolsce

Przygotowane przez
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli 18 grudnia 2017 roku trzy uchwały w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla obszaru Poznania, Kalisza i strefy wielkopolskiej. Sejmik Województwa Wielkopolskiego biorąc pod uwagę często występujące ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu, korzystając z konstytucyjnych obowiązków (art. 74 ust. 1 i 2) i działając na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska (art. 96 ust. 1) przyjął uchwały antysmogowe dla miasta Poznania, miasta Kalisza i strefy Wielkopolski, wprowadzające ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W uchwałach znajdziemy zapisy wprowadzające zakaz stosowania następujących paliw: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego…
Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać do 30 sierpnia 2017 roku.  Termin rozstrzygnięcia naboru – luty 2018 r. Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania wynosi: 90 000 000,00 zł i jest zgodna z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na rok 2017. Wskazana kwota może ulec zmianie. Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki zależne od jednostki samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe…
W dniach 29 i 30 czerwca br. odbędą się dwie pierwsze aukcje za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, gdzie wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty. W tych aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy: uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne). Warunkiem zgłoszenia oferty jest…
Od 13 marca 2017 ruszy w WFOŚiGW w Poznaniu nabór wniosków na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych „Termo-2017”. Pomoc będzie udzielana w postaci pożyczek z możliwością umorzenia jej części. Celem tego priorytetowego programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2). Wcześniej należy wykonać audyt energetyczny, który wykaże oszczędność energii po zaplanowanej termomodernizacji budynku. Prace termomodernizacyjne mogą obejmować ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i bram garażowych. Wraz z termomodernizacją może być przeprowadzona modernizacja lub wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją lub wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż kotłów…
10 lutego 2017

Walka z niską emisją

Przygotowane przez
Rada Ministrów na posiedzeniu 17 stycznia 2017 r. zapoznała się z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, dotyczącymi działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza. Najważniejsze rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów przedłożone Radzie Ministrów przez ministra rozwoju i finansów w sprawie poprawy jakości powietrza to: maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018; pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w pierwszym kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw; priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki…
20 stycznia 2017

Stawka opłaty OZE w górę

Przygotowane przez
Działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. stawka netto opłaty OZE (tj. stawka pomniejszona o należny podatek od towarów i usług) wynosi 3,70 zł/MWh. Po raz pierwszy opłata OZE pojawiła się na naszych rachunkach za energię w lipcu 2016 r., gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, konkretnie jej rozdział czwarty. W 2016 roku do systemu wsparcia zielonej energii dopłacamy 2,51 zł za 1 MWh, czyli ponad złotówkę mniej. W myśl art. 45 ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE.
Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w III kwartale 2016 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 171,52 zł/MWh. To niewiele więcej niż we wcześniejszym kwartale. Podana przez URE cena energii uwzględnia sprzedaż energii elektrycznej, a więc wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii, zrealizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, czyli sprzedaż do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii. Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona, a w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii. Podana wyżej cena została opublikowana…
30 grudnia 2016

„OZE-2017” – nabór od 2 stycznia

Przygotowane przez
Już od 2 stycznia 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje uruchomić nabór wniosków w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Naborem mają zostać objęte inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem programu „OZE-2017” jest zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2). Programem objęta jest budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy do 40 kW: systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Formą pomocy jest pożyczka z możliwością umorzenia do 30%,…