Odnawialne Źródła Energii - WODR Poznań
Do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpływają liczne skargi (telefoniczne, pisemne, osobiste) dotyczące praktyk przedstawicieli handlowych w kontekście zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Najczęściej zgłaszane skargi związane są z wprowadzeniem konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy sprzedaży energii z nowym sprzedawcą. Z analizy skarg wynika, że dominują sytuacje, w których przedstawiciele handlowi reprezentujący przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii: przedstawiają się niezgodnie z prawdą jako pracownicy sprzedawcy energii z urzędu (przedsiębiorstwa, z którym odbiorca ma podpisaną umowę), w związku z czym odbiorcy zawierają nową umowę z innym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą; przedstawiają się niezgodnie z prawdą jako pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, namawiając do podpisania nowej umowy; fałszywie informują odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca…
Plany Ministerstwa Energii w zakresie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych są określone w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, które stanowią jeden z trzech elementów Pakietu ma Rzecz Czystego Transportu. W celu ułatwienia kierowcom poruszania się po Polsce samochodami elektrycznymi resort energii wyodrębnił 32 aglomeracje, w których naszym zdaniem w pierwszej kolejności powinna być lokalizowana infrastruktura zapewniająca możliwość naładowania użytkownikom ich samochodów elektrycznych. Ministerstwo Energii planuje, że do 2020 r. powstanie 400 szybkich punktów ładowania samochodów elektrycznych i 6000 publicznie dostępnych punktów o normalnej mocy. Ministerstwo zwraca uwagę, że decyzje o wyborze konkretnych lokalizacji będą jednak zależały od decyzji biznesowych podejmowanych przez podmioty prywatne, co gwarantuje, że infrastruktura będzie powstawać w miejscach najwygodniejszych…
04 marca 2016

Projekt BioEnergy Farm 2

Przygotowane przez
BioEnergy Farm 2 to projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Skupia się na małych biogazowniach wykorzystujących zwierzęce odchody jako główny substrat. Celem projektu jest dostarczanie uporządkowanej i obiektywnej informacji o możliwościach wytwarzania biogazu z wykorzystaniem obornika, w mikroskali, w gospodarstwach rolnych. W ramach projektu BioEnergy Farm 2 są dostępne następujące materiały: O projekcie Bio-Energy Farm 2 Odnawialne źródła energii Mikrobiogazownie – prosumenckie źródło energii w gospodarstwie rolnym Substraty i zagospodarowanie nawozowe pofermentu Problemy technologiczne, eksploatacyjne i sterowanie pracą biogazowni rolniczej Przewodnik do przygotowania projektu uruchomienia biogazowni Narzędzia do kalkulacji opłacalności inwestycji w mikrobiogazownie w gospodarstwach rolniczych
01 kwietnia 2015

Fotovoltaika

Przygotowane przez
Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji – pyłu PM10 i benzo(a)pirenu – wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Mimo że miasta wydawały olbrzymie sumy na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, jego jakość poprawiła się tylko nieznacznie. W konsekwencji Polska za niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie może otrzymać nawet 4 mld zł kary. 45 tys. zgonów rocznie Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ponad 3,5 mln osób na świecie umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Szacuje się, że w Polsce z tego powodu traci życie ok. 45 tys. osób rocznie. Niestety dane te, choć są szokujące, nie powinny dziwić, skoro Polska…
W latach 2014-2028 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 18 GW nowych mocy wytwórczych, z czego 7,5 GW to inwestycje w energetykę wiatrową. W przygotowanym przez Urząd Regulacji Energetyki raporcie o planach inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, na lata 2014-2028 wyłania się obraz większych możliwości długoterminowego równoważenia produkcji energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na nią. Na polepszenie sytuacji wpływ mają m.in.: niższe prognozowane szczytowe zapotrzebowanie na moc, wprowadzenie przez operatora systemu przesyłowego dodatkowej usługi systemowej jaką jest interwencyjna rezerwa zimna oraz modyfikacja usługi operacyjnej rezerwy mocy. Największy niedobór mocy dyspozycyjnej (bez uwzględnienia dodatkowej mocy dyspozycyjnej np. z importu oraz mocy jednostek nieujętych w badaniu) może wystąpić w styczniu 2015 i 2016 roku (odpowiednio ok. 1 200 MW oraz…
Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii są ważnym instrumentem wsparcia producentów zielonej energii. Pod koniec trzeciego kwartału 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podpisał 100-tysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych. Świadectwa te są wydawane przez Prezesa URE od 2004 roku po rozpatrzeniu wniosku producenta. Prawa majątkowe wynikające z posiadanego świadectwa mogą być zbywalne i są przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej. Zbycie praw majątkowych zwiększa przychód producentów zielonej energii. Zatem świadectwa pochodzenia są ważnym instrumentem wspierającym rozwój energetyki odnawialnej. Wobec zobowiązań wynikających m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20 Polska musi w coraz większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, których udział w bilansie energetycznym Polski ma wynieść w 2020 r. co najmniej 15%. Zainstalowana w Polsce…
Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii są ważnym instrumentem wsparcia producentów zielonej energii. Pod koniec trzeciego kwartału 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podpisał 100-tysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych. Świadectwa te są wydawane przez Prezesa URE od 2004 roku po rozpatrzeniu wniosku producenta. Prawa majątkowe wynikające z posiadanego świadectwa mogą być zbywalne i są przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej. Zbycie praw majątkowych zwiększa przychód producentów zielonej energii. Zatem świadectwa pochodzenia są ważnym instrumentem wspierającym rozwój energetyki odnawialnej. Wobec zobowiązań wynikających m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20 Polska musi w coraz większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, których udział w bilansie energetycznym Polski ma wynieść w 2020 r. co najmniej 15%. Zainstalowana w Polsce…
Urząd Regulacji Energetyki otrzymuje sygnały o nieetycznych, a czasem wręcz oszukańczych praktykach niektórych przedstawicieli handlowych. Przypominamy, jak się przed nimi bronić. Prawo konsumenta do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest od kilku lat ważnym elementem wzmacniania konkurencyjności na tym rynku. Z comiesięcznego monitoringu prowadzonego przez URE wynika, że do końca października 2014 r. zmiany sprzedawcy energii dokonało blisko 264 tys. gospodarstw domowych i niemal 121 tys. innych podmiotów. Ostatnio jednak URE otrzymuje coraz to nowe sygnały, że niektórzy przedstawicie handlowi sprzedawców energii stosują nieetyczne, czasem wręcz wprowadzające w błąd praktyki, mające skłonić konsumentów do zmiany dotychczasowego sprzedawcy. Przeprowadzona w URE analiza skarg i sygnałów od konsumentów stała się podstawą do publikacji materiału informacyjnego dotyczącego nieuczciwych działań niektórych przedstawicieli handlowych…