13 listopada 2018

Nowe zobowiązania dla rolników

Przygotowane przez
Dnia 26 lipca 2018 roku na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) weszło w życienowe rozporządzenie w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. W 2017 roku cała Polska została objęta „Dyrektywą azotanową”, a ustanowienie nowego programu działań dla tego obszaru było już tylko kwestią czasu. Spośród szeregu wymogów nowego programu najistotniejszą kwestią stają się okresy nawożenia gruntów (poniżej tabela dla obszaru całej Wielkopolski). RODZAJ GRUNTU Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne Nawozy naturalne stałe GRUNTY ORNE 1 marca - 25 października 1 marca - 31 października UPRAWY TRWAŁE, WIELOLETNIE I TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE 1 marca - 31 października 1 marca - 30 listopada Powyższe terminy nawożenia dla gruntów ornych…
Jeszcze w 2016 roku obowiązuje czteroletni program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Trzeba stwierdzić fakt, że mimo szerokiej akcji uświadamiania rolników podczas licznych szkoleń i rozmów ora poprzez publikacje i informacje, wielu z nich nie orientuje się jeszcze, że jego grunty leżą na terenie OSN, czyli na obszarach szczególnie narażonych na spływ azotanów do wód podziemnych i cieków wodnych (tj. wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć). Obszary OSN zostały wyznaczone zgodnie z zaleceniami unijnej Dyrektywy Azotanowej (Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r.) na podstawie wieloletnich badań i obserwacji przez poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarski Wodnej (RZGW). Na terenie Wielkopolski leżą zlewnie rzek…
19 lutego 2015

Ile azotu na OSN?

Przygotowane przez
Na temat wymogów, jakie obowiązują na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, wyznaczone ponownie w 2012 roku), już niejednokrotnie pisaliśmy na łamach Poradnika Gospodarskiego – wydawnictwa WODR w Poznaniu, jak i na naszej stronie internetowej. Nieraz zagadnienia te doradcy przedstawiali także na szkoleniach i spotkaniach z rolnikami. Ale wiedzy nigdy za wiele, w związku z tym warto raz jeszcze przypomnieć o zasadach nawożenia, jakie obowiązują na obszarach OSN zgodnie z opracowanymi dla nich programami działań, wydanymi rozporządzeniami dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (w 2012 roku). Zgodnie z założeniami programu działań dla OSN, rolnicy, którzy nie są zobowiązani przygotowywać corocznie plan nawozowy oparty na bilansie azotu (posiadają do 100 ha użytków rolnych na OSN), muszą przestrzegać zaleceń dotyczących dopuszczalnych…
Niebawem półmetek realizacji programów działań dla OSN na lata 2012-2016. Warto więc przypomnieć o obowiązkach wynikających z programów „naprawczych” przygotowanych do realizacji na tych obszarach. Informacje o zasadach gospodarowania na OSN można uzyskać w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, w urzędach gmin i na stronach internetowych. OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone lub wody zagrożone zanieczyszczeniem. Wyznaczane są one zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego, zwanej Dyrektywą Azotanową. Aby zapobiegać pogorszeniu stanu wód, jak i poprawić stan wód, w których pogorszenie już nastąpiło – ich jakość spadła poniżej określonych prawem norm, należy przede wszystkim dążyć do poprawy praktyki…