Dyrektywa azotanowa - WODR Poznań
Ukazało się rozporządzenie w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 roku zostało ogłoszone 12 lipca br. Wymogi programu obowiązują w całym kraju od 26 lipca br. Wyjątkiem jest konieczność sporządzania planu nawozowego (ten wymóg obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku) oraz przepisów odnoszących się do obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych – tutaj terminy są zależne od wielkości produkcji, tj. do 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk albo chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze…
28 kwietnia 2015

Inwestycje na OSN

Przygotowane przez
W przyszłym roku dobiega końca okres obowiązywania rozporządzeń Dyrektora RZGW we Wrocławiu i Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Jednym z jego wymogów jest konieczność dostosowania przez rolników na OSN urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań do końca jego obowiązywania, tj.: § 24. Prowadzący działalność rolniczą na OSN jest zobowiązany do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów, o których mowa w § 17 i § 19 w terminie do końca okresu obowiązywania Programu. § 17. Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadający co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów. § 19. Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres,…