18 stycznia 2016

Aktualności KRUS w 2016 roku

Przygotowane przez
Zasiłek macierzyński Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego w KRUS. Zgodnie z przepisami zasiłek będzie przysługiwał osobie, która podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek i spełnia następujące kryteria: jest matką lub ojcem dziecka; przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie; przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu…
08 kwietnia 2015

Wcześniejsze emerytury z KRUS

Przygotowane przez
Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, małżonkowi rolnika, domownikowi), który spełnia jednocześnie dwa warunki: osiągnął wiek emerytalny, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Od 1 stycznia 2013 roku wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany. Dotyczy to zarówno kobiet, które urodziły się po 31 grudnia 1952 roku, jak i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku. Natomiast wiek 67 lat jako wiek emerytalny dotyczy kobiet urodzonych po 30 września 1973 roku i mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 roku. Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy: podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990; prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.; od których zależy…
12 czerwca 2014

Renty rolnicze – renta rodzinna z KRUS

Przygotowane przez
Renta rodzinna jest świadczeniem kompensacyjnym, które ma stanowić rekompensatę dochodu utraconego w związku ze śmiercią bliskiej osoby, czyli powinna dostarczyć członkom rodziny zmarłego środki na utrzymanie, niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Renta rodzinna rolnicza jest świadczeniem pochodnym świadczenia, jakie przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom zmarłego: emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia (tj. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin albo emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy), ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy…