Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców – to jedna z najważniejszych ustaw dla przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku z wyjątkiem nowych zasad zawieszania działalności. W ustawie określono prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zmieniono zasady i rozwiązania dotyczące postępowania instytucji państwowych względem przedsiębiorców. Jedną ze zmian wprowadzonych powyższą ustawą i jednocześnie ważną dla osób podejmujących działalność gospodarczą jest tzw. „ulga na start” nazywana także „ulgą ZUS dla debiutantów”. To uprawnienie w połączeniu z „premią na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, czyli kwotą „100 tys. zł na start”, może okazać się doskonałą zachętą przyspieszającą decyzję o pracy na własny rachunek dla osób mieszkających na obszarach wiejskich. Zróbmy więc stosowne kalkulacje. Czym jest „ulga na start”? Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców…
Zapowiadany od dawna nowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej staje się faktem. Wejście w życie od 30 kwietnia 2018 roku Ustawy – Prawo przedsiębiorców daje takie możliwości i określa zasady podejmowania i prowadzenia działalności nierejestrowanej (działalności nieewidencjonowanej). Oznacza to, że osoba prowadząca drobną działalność nie musi jej rejestrować i opłacać z tego tytułu składek ZUS. Kto zatem i na jakich zasadach może skorzystać z tej formy działalności? Zgodnie z art. 5 Prawa Przedsiębiorców, działalność nie podlega obowiązkowi rejestracji w przypadku, gdy miesięczny przychód z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie jest to kwota 1050 zł miesięcznie. Limit uprawniający do zwolnienia z rejestracji działalności gospodarczej będzie ulegał zmianom w kolejnych latach. Zwolnienie z rejestracji przysługuje jedynie osobom…
Od 1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Opublikowane  zostało w Dzienniku Ustaw z 2017 roku w pozycji 2454 jako Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jest to ważny dokument dla wielu mniejszych przedsiębiorców i właścicieli kwater agroturystycznych. Nowe rozporządzenie określa zwolnienia do 31 grudnia 2018 roku dla niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Większość przepisów pozostała bez zmian. Jeżeli chodzi o zwolnienie ze względu na wysokość obrotów, to zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie wysokości obrotu, czyli 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących i dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Rozszerzony został wachlarz usług objętych obowiązkiem…
Każdy nowy rok przynosi zmiany i często dla osób prowadzących działalność gospodarczą są to dodatkowe obowiązki. W tym roku wprowadza się obowiązek przesyłania urzędowi skarbowemu plików JPK (Jednolitych Plików Kontrolnych) dotyczących ewidencji VAT dla mikroprzedsiębiorstw  – w tym także dla samozatrudnionych, jeżeli są płatnikami VAT. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT podlegają obowiązkowi wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Od 1 lipca 2016 roku czynią to duże przedsiębiorstwa, od 1 stycznia 2017 roku małe i średnie przedsiębiorstwa, a od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorstwa. Pierwszy plik należy przesłać do 25 lutego, tj. do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, bez wcześniejszego wezwania organu podatkowego. Natomiast od 1 lipca 2018 roku w przypadku e-kontroli urzędu skarbowego przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać pozostałe pliki JPK, które zawierają dane o operacjach gospodarczych za dany…
15 kwietnia 2016

Bliżej do sklepu

Przygotowane przez
Mieszkańcy obszarów wiejskich coraz częściej decydują się na podjęcie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. W ostatnich latach wielu z nich korzystało ze wsparcia finansowego dostępnego w ramach poszczególnych działań PROW 2007-2013. Z tej możliwości skorzystało również małżeństwo Beata i Paweł Wnuk, zamieszkali w małej miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie, którzy od 2005 roku prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Firma „U Wnuka” – Paweł Wnuk, Beata Wnuk S.C. Od samego początku przedmiotem działalności firmy była produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich, które wypiekane były we własnej piekarni, a ich sprzedaż prowadzona zarówno we własnym sklepie, jak i poprzez inne placówki detaliczne. Pieczywo do innych sklepów dowożone było środkiem transportu należącym do firmy. Równorzędną działalnością firmy była sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów…
Spółdzielnia socjalna to prowadzenie działalności w oparciu o osobistą pracę członków, najczęściej zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także prowadzenie działań na rzecz społecznej i zawodowej ich reintegracji. Prowadzona działalność ma charakter komercyjny, ale osiągany zysk nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego. W Starej Łubiance w powiecie pilskim pomysł na założenie spółdzielni socjalnej zrodził się w momencie, gdy w wyniku redukcji etatów grupa pracowników administracyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance była zagrożona utratą pracy. W celu ratowania miejsc pracy władze samorządowe województwa wielkopolskiego zaproponowały zwalnianym osobom założenie spółdzielni socjalnej. I tak, dzięki współpracy instytucji samorządowych, w dniu…
Polska gospodarka przeszła w ostatnich latach swoistą przemianę. Atrakcyjność biznesowa naszego kraju opierała się do tej pory w głównej mierze na niskich kosztach produkcji, jednak z gospodarką chińską, gdzie koszty produkcji są zdecydowanie niższe niż w Polsce, ten atut się mocno zdewaluował. Aby utrzymać konkurencyjność, przy nadal nieco niższych kosztach niż w krajach Europy Zachodniej, należało postawić na jakość i innowacyjność. Polskie firmy, choć posiadają odpowiedni know-how i w ostatnich latach sporo zainwestowały w nowe technologie i unowocześnienie parku maszynowego, na tle innych krajów niestety nie wypadają najlepiej. Mamy niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową, bardzo niewielką ilość rejestrowanych patentów, słabo rozwinięty transfer z nauki do biznesu. Powiązanie między sferą nauki i biznesu za pośrednictwem klastra jest próbą wyjścia naprzeciw…
O możliwościach finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w dużej mierze decyduje wybór formy prawnej prowadzonej działalności. W szczególności istotnym jest fakt posiadania i wysokości kapitału (funduszu) założycielskiego, możliwości prowadzenia działalności nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej. Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej  (PES) zależą od 3 czynników: Formy prawnej podmiotu, Możliwości technicznych (infrastruktury, zasobów ludzkich), Chęci osób zarządzających do pozyskiwania środków zewnętrznych, czy też do prowadzenia działalności gospodarczej. Polskie prawo umożliwia działalność przedsiębiorstwa społecznego w różnych formach prawnych oraz w różnych celach społecznych. Najczęściej spotykanymi formami prawnymi są: Fundacja, Stowarzyszenie, Spółdzielnia socjalna, Spółdzielnia pracy, Spółka non-profit z o.o lub S.A., Centrum Integracji Społecznej (CIS), Zakład Aktywności…
O możliwościach finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w dużej mierze decyduje wybór formy prawnej prowadzonej działalności. W szczególności istotnym jest fakt posiadania i wysokości kapitału (funduszu) założycielskiego, możliwości prowadzenia działalności nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej. Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej  (PES) zależą od 3 czynników: Formy prawnej podmiotu, Możliwości technicznych (infrastruktury, zasobów ludzkich), Chęci osób zarządzających do pozyskiwania środków zewnętrznych, czy też do prowadzenia działalności gospodarczej. Polskie prawo umożliwia działalność przedsiębiorstwa społecznego w różnych formach prawnych oraz w różnych celach społecznych. Najczęściej spotykanymi formami prawnymi są: Fundacja, Stowarzyszenie, Spółdzielnia socjalna, Spółdzielnia pracy, Spółka non-profit z o.o lub S.A., Centrum Integracji Społecznej (CIS), Zakład Aktywności…