04 marca 2014

Nabór wniosków dla organizacji społecznych ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Przygotowane przez

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) , w którym mogą wziąć udział

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Małe inicjatywy;
  2. Aktywne społeczeństwo;
  3. Aktywni obywatele;
  4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 UoDPPioW obszary działalności pożytku publicznego.

Maksymalny czas realizacji projektu:

- dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

- dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

- dla projektów „trzyletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.

- dla projektów w priorytecie 1: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.

 

Kwota dotacji i wymagany wkład własny:

Wartość dotacji

Środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

Termin składania ofert: do 07 marca 2014 r.

Szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa należy szukać na stronie internetowej: www.pozytek.gov.pl.

Czytany 3598 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.