Przedsiębiorczość - WODR Poznań
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało materiał informacyjny dotyczący procedur kontroli i mechanizmów administrowania handlem, które zaczną obowiązywać w scenariuszu bezumownego Brexitu w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Do pobrania: ulotka dotycząca eksportu, ulotka dotycząca importu, ulotka dla przedsiębiorców.
Niekorzystne trendy demograficzne oraz problem „starzenia się polskiego społeczeństwa” są określane jako ważne wyzwanie rozwojowe XXI wieku. Zakłada się, że jednym ze sposobów przeciwdziałania tym procesom mogą być gospodarstwa opiekuńcze rozumiane jako forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia – głównie osobami starszymi. Gospodarstwa opiekuńcze od dawna i z powodzeniem funkcjonują w wielu krajach europejskich. Pod kątem liczby takich gospodarstw nadal dominuje Holandia. Można powiedzieć, że w Polsce jako pierwszy tym zagadnieniem zajął się Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W latach 2014-2018 konsorcjum złożone z LGD „Bory Tucholskie”, KSOW i K-PODR zrealizowało projekt „Zielona opieka”. Utworzono wtedy 5 przykładowych gospodarstw opiekuńczych, głównie na bazie dawnych gospodarstw agroturystycznych. Opiekę w czasie…
Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-rolnictwo/kupuj-swiadomie została umieszczona broszura informacyjna „Kupuj świadomie” dotycząca znakowania produktów żywnościowych. Broszura informuje konsumentów o istniejących systemach i znakach jakości. Ma również zachęcić do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, budować patriotyzm konsumencki oraz wzrost konkurencyjności polskiej żywności. Więcej informacji na temat jakości żywności można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/jakosc-zywnosci.
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) , w którym mogą wziąć udział - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe; - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Wysokość środków…