Przepisy DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807): zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz..., wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisów Ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie…, a także wynajmu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów, a więc rolnik, który prowadząc działalność agroturystyczną ogranicza się do opisanych wyżej działań, nie ma obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy, niezależnie od liczby wynajmowanych pokoi. Czasem w różnych opracowaniach spotyka się jednak opinię, że nie ma obowiązku rejestracji działalności gospodarczej tylko przy takiej działalności, która jest zwolniona z podatku dochodowego (patrz dalej: Podatek dochodowy od osób…
Właściciele gospodarstw agroturystycznych często doświadczają braku precyzyjnych przepisów prawnych regulujących ten rodzaj działalności. Podstawowe znaczenie dla rozpatrywania przepisów związanych z agroturystyką ma definicja „turysty” zawarta w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. „Turysta” – oznacza tu – „osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości, i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc”. Poza tym, czytając interpretacje izb skarbowych opublikowane na stronie www.interpretacje-podatkowe.org należałoby przyjąć, że to właściciel gospodarstwa agroturystycznego powinien znać cel pobytu przebywających u niego osób. Z punktu widzenia kwaterodawcy jest to jednak informacja trudna do pozyskania w każdym przypadku. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego…
W Dz. U. z 7 listopada 2014 r., poz. 1544 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmienione przepisy będą obowiązywały podatników przez 2 lata, czyli od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 roku. Rozporządzenie określa podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz czynności, które ze zwolnienia korzystać nie mogą. Nowy akt prawny ogranicza jednak zakres stosowania zwolnień i tym samym rozszerza katalog czynności zobligowanych do wystawiania paragonów bez względu na wysokość realizowanego obrotu. Każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinien zapoznać się z przepisami, które obowiązują od początku 2015 roku. Gospodarstwo agroturystyczne nadal ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem nieprzekroczenia limitu obrotu…
Przypominamy, że przed rozpoczęciem świadczenia usług agroturystycznych w tak zwanym „innym obiekcie, w którym mogą być świadczone usługi hotelarskie”, ustawodawca nakazuje zgłosić obiekt do ewidencji prowadzonej przez właściwy urząd. W przypadku gospodarstw agroturystycznych jest to urząd gminy lub urząd miasta i gminy, właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten wynika z poniższych zapisów w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity). Rozdział 5 ww. ustawy jest poświęcony „Usługom hotelarskim”, a bezpośrednie powiązanie z działalnością agroturystyczną posiadają wskazane artykuły. Art. 35 ust. 2 mówi, że „Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust.…
Wszystkie gospodarstwa agroturystyczne działają na tym samym rynku usług turystycznych ale mogą różnić się sposobem spełniania wymagań dotyczących funkcjonowania formalno-prawnego. I tak, kwatery agroturystyczne mogą być prowadzone w ramach działalności rolniczej i nie podlegać przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub działać jako firmy, zgodnie z wymaganiami cytowanej ustawy. Ta dwoistość funkcjonowania prawnego gospodarstw agroturystycznych nie powoduje jednak różnicy w spełnianiu obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej. Urząd Statystyczny w Rzeszowie od 2009 roku koordynuje ogólnopolskie badania statystyczne turystycznych obiektów noclegowych. Dane pozyskiwane w oparciu o badania statystyczne są wykorzystywane do analiz rynku turystycznego i do działań wspierających rozwój sektora. Od…
Od 1 stycznia 2014 roku weszła  w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Ustawodawca przeniósł większość uregulowań dotyczących faktur  do ustawy o VAT i nadał im rangę ustawy. Znajdują się one w art. 106a – art. 106q ustawy. Ustawodawca zastrzegł sobie możliwość wydawania dodatkowych rozporządzeń, które mogłyby w uzasadnionych przypadkach ograniczyć wymagane dane na fakturach, wydłużyć termin wystawiania faktur, a także wprowadzić inne odstępstwa od zasad określonych w ustawie. Taką rolę pełni Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 roku w sprawie wystawiania faktur. Na przestrzeni…
Ustawa z 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rozwiązania umożliwiające gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Generalnie zmiany w systemie można streścić następująco: rodzina będzie ponosiła opłaty za…
16 czerwca 2010

Umowa z klientem w agroturystyce

Przygotowane przez
Gdy rozpoczyna się sezon agroturystyczny to coraz więcej gości szuka miejsca na wypoczynek. Ze względu na rosnącą liczbę turystów spędzających wakacje w gospodarstwach agroturystycznych pomyślmy o umowie, aby spokojnie spędzić wakacje i się nie rozczarować.
Agroturystyka stała się ostatnio bardzo popularnym sposobem na wypoczynek. Od strony formalnej nie nastręcza tyle trudności, co założenie pensjonatu czy hotelu. Najmniej problemów mają rolnicy, którzy uprawiają ziemię (więcej niż 1 ha) lub hodują zwierzęta, a obsługa turystów jest dla nich jedynie dodatkowym źródłem dochodu.