Wymogi wzajemnej zgodności - WODR Poznań
Podstawowymi dokumentami wymaganymi podczas kontroli wzajemnej zgodności są: obliczanie maksymalnych dawek azotu lub plan nawozowy, rejestr zabiegów agrotechnicznych dotyczący nawożenia azotem, w przypadku składowania obornika na pryzmie – mapka z lokalizacją i data złożenia, w przypadku zbywania/nabywania nawozów naturalnych –umowa na zbycie, ewidencja stosowania środków ochrony roślin, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, protokół z badania technicznego opryskiwacza. Mając na uwadze stwierdzane podczas kontroli liczne nieprawidłowości z tytułu przestrzegania zasad wzajemnej zgodności, poniżej udostępniamy przygotowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa broszurę informacyjną uwzględniającą zmiany, jakie obowiązują od 2018 roku w związku z wprowadzeniem na obszarze całego kraju „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Do pobrania: broszura informacyjna…
W przypadku, gdy w wyniku wystąpienia huraganu wystąpiła sytuacja mogąca mieć wpływ np. na powierzchnię lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, należy złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. Dokumenty te należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku płatności w ramach PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni. Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe było dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar…
Od 18 października 2016 roku zmieniły się zasady dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Nowe zasady dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.   W przypadku, gdy zwierzę opuszcza siedzibę stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia, rolnik jest zobowiązany oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.   W przypadku gdyby świnia została przemieszczona do innej siedziby stada niż ta, w której się urodziła, i w tej…
Zasada Wzajemnej Zgodności, to wymagania dotyczące utrzymywania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (minimalne normy) oraz wymogi dotyczące zarządzania gospodarstwem. Nie są to wymagania nowe. Nowym elementem jest jedynie powiązanie wysokości przyznawanych płatności bezpośrednich przez rolników, a także płatności otrzymywanych w ramach osi II PROW 2007 – 2013, ze spełnianiem przez nich właśnie tych wymogów. Wymogi te zostały podzielone na obszary i terminy wdrażania: - Dobra Kultura Rolna zgodna z ochroną środowiska – od 2005 roku - Obszar A (zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, identyfikacja i rejestracja zwierząt) – od 1 stycznia 2009 roku - Obszar…
Dobrostan zwierząt zawiera się w obszarze C wymogów wzajemnej zgodności. Wymogi z tego obszaru mają stać się obowiązkowe od 1 stycznia 2013r. Ze względu na trwające prace legislacyjne nad wdrożeniem obszaru C, poniższy materiał ma charakter informacyjny. Są to przepisy, których stosowanie jest obecnie obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw. Nowym elementem jest powiązanie wysokości przyznawanych płatności bezpośrednich i innych płatności, np. rolnośrodowiskowych z przestrzeganiem tych przepisów. Wprowadzenie dobrostanu zwierząt jako wymogu wzajemnej zgodności ma na celu zapewnienie zwierzętom zdrowia, stosownej opieki i komfortu. Wymogi wzajemnej zgodności obejmujące dobrostan zwierząt podzielone są na trzy grupy: Wymogi dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich Wymogi dotyczące…
W I części artykułu pisałam, że w 2013 roku zostaną wdrożone wymogi z obszaru C zasad wzajemnej zg odności, czyli wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt. Wymogi wzajemnej zgodności nie są przepisami nowymi. Nowym elementem jest natomiast powiązanie wysokości przyznawanych dopłat bezpośrednich i niektórych płatności, np. rolnośrodowiskowych, z przestrzeganiem tych przepisów. W tej części artykułu można zapoznać się z pozostałymi podstawowymi wymogami w zakresie dobrostanu zwierząt. 1.    Poziom gazów i kurzu, wentylacja: Poziom gazów na poziomie nieszkodliwym. Posiadany system wentylacji musi być sprawny i spełniać swoje zadanie. Jeśli gospodarstwo posiada system wentylacji mechanicznej, musi posiadać system wentylacji awaryjnej. Jeśli gospodarstwo posiada…
W 2013 roku zostaną wdrożone wymogi z obszaru C zasad wzajemnej zgodności, czyli wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt. Czasu więc zostało niewiele, bo raptem rok. Problematyka to nie łatwa, dlatego warto się z nią zapoznać. W artykule tym zostaną przedstawione podstawowe wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, aktualne w chwili obecnej. Należy jednak liczyć się z tym, że przepisy te mogą jeszcze ulec zmianom, zanim zaczną w pełni obowiązywać. Warto też przypomnieć, że wymogi wzajemnej zgodności nie są przepisami nowymi. Nowym elementem jest natomiast powiązanie wysokości przyznawanych dopłat bezpośrednich i niektórych płatności, np. rolnośrodowiskowych, z przestrzeganiem tych przepisów. Spełnianie wymogów wzajemnej zgodności…
Cielęta a wymogi wzajemnej zgodności      Otrzymywanie przez rolników płatności bezpośrednich powiązane jest z obowiązkiem spełnienia przez gospodarstwo określonych przepisami wymogów.Są to wymogi wzajemnej zgodności (cross compliance), które wdrażane są kolejno etapami. Od 2013 roku będą obowiązywały wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt. Mają one zapewnić zwierzętom gospodarskim godne warunki bytowania, a zarazem poprawić stan ich zdrowia. Wymogi ogólne dotyczące tego zagadnienia zdefiniowane zostały w Dyrektywie Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 roku i dotyczą ochrony wszystkich zwierząt hodowlanych. Dodatkowe wymogi ustanawiające minimalne normy ochrony cieląt ujęte zostały w Dyrektywie Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 roku. Polskie prawo dotyczące dobrostanu zwierząt w…
Polskie prawo zapewnia ochronę roślin i zwierząt, ekosystemów i krajobrazów oraz siedlisk i pojedynczych cennych obiektów przyrodniczych. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16. 04. 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zgodnie z którą ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym utrzymaniu oraz odnawianiu zasobów i składników przyrody. Dla zachowania bioróżnorodności najcenniejsze gatunki, ekosystemy i krajobrazy objęte są prawnymi formami ochrony przyrody (w Polsce jest ich 10). Są to: park narodowy rezerwat przyrody park krajobrazowy obszar chronionego krajobrazu ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów pomnik przyrody użytek ekologiczny zespół przyrodniczo – krajobrazowy stanowisko dokumentacyjne…