Reforma WPR na lata 2014-2020 - WODR Poznań
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to ważny dokument, nadający kierunki rozwoju Polski w pewnej perspektywie, przedstawia także nowy model tego rozwoju dla rolnictwa i obszarów wiejskich. W dniu 14.09.2016 r. w Sejmie RP minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel informował, że „dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich, oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania.” Strategia ma trzy cele szczegółowe. I tak np.: „Rozwój społecznie i terytorialnie równoważny – dotyczy wszystkich obszarów wiejskich”, a ich terytorialnie zróżnicowane potrzeby określono w dwóch kierunkach interwencji: „Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne” oraz „Rozwój obszarów wiejskich – działania zaadresowane do konkretnych obszarów” (np. Polski…
Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ogłoszenie prezesa Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa Daniela Obajtka w tej sprawie zostało opublikowane 10 sierpnia 2016 r. Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro. Pomoc taka może być przyznana rolnikowi – osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki: jest wpisany do ewidencji producentów; jest pełnoletni; uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich; przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną,…
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości 16 marca Prezes ARiMR Daniel Obajtek w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Jest to już drugi nabór wniosków o takie wsparcie. Poprzedni odbył się od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu…
O wprowadzenie instrumentów stabilizujących rynek mleka wystąpiła Polska oraz Czechy podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów UE w Brukseli. Wniosek ten poparły także pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej: Bułgaria, Rumunia, Słowenia oraz Hiszpania. Propozycja ta dotyczy podniesienia ceny interwencyjnej na produkty mleczarskie oraz czasowe wprowadzenie subsydiów eksportowych. Ze względu na niskie ceny oferowane na mleko i produkty mleczarskie oraz przedłużone embargo na eksport do Rosji ministrowie wnioskowali również o wprowadzenie innych instrumentów, które poprawiłyby trudną sytuację ekonomiczną producentów mleka, np. o rekompensaty dla producentów mleka. Na zmianę ceny interwencyjnej nie zgadza się jednak unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan. Tłumaczy, że takie rozwiązanie mogłoby zostać źle odebrane w unijnej polityce prorynkowej. Jak informuje resort rolnictwa, Hogan podkreślił, że…
Od 20 sierpnia do 2 września młodzi rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie premii z PROW 2014-2020. W terminie od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego…
Dzięki wsparciu udzielanemu przez ARiMR z unijnych programów pomocowych, powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 72 tys. ha. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych będą wspierane w ramach nowego PROW 2014-2020. Od 15 czerwca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu. 15 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ta oferta pomocy adresowana jest do tych rolników, którzy zdecydowali się posadzić na swoich gruntach las. O wsparcia na zalesienie ubiegać się mogą także jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR do 17 sierpnia 2015 r. Dotychczas Agencja przyjęła 73 wnioski o takie wsparcie, a wynikająca z nich powierzchnia, na której ma zostać posadzony…
Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). Jest to mniejsza kwota (o prawie 4 mld euro), niż mieliśmy do wykorzystania przez ostatnich kilka lat w ramach PROW 2007-2013. Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Będzie on realizowany w ramach sześciu priorytetów: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie; odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od…
W kolejnym etapie Program zostanie przekazany do Komisji Europejskiej (KE) w celu negocjacji zapisów zawartych w dokumencie. W ciągu następnych 6 miesięcy, przy sprawnym przebiegu negocjacji, Komisja Europejska powinna zatwierdzić Program. Prace związane z przygotowaniem Programu trwały od 2012 r. Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych KE. Program stanowić będzie podstawę realizacji II filara Wspólnej Polityki…
Ministrowie do spraw rolnictwa, przyjęli kształt zreformowanej WPR podczas posiedzenia w Brukseli  w dniu 16 grudnia. Między innymi zostało przyjęte do realizacji ustanowione przez Parlament rozporządzenie zawierające przepisy przejściowe na rok 2014. Było to konieczne ponieważ, z uwagi na opóźnienia w negocjacjach i brak przepisów wykonawczych, zreformowana WPR będzie stosowana od 1 stycznia 2015. Przepisy przejściowe dają możliwość przyznawania płatności bezpośrednich na zasadach obowiązujących w 2013 roku. Zapewniają też kontynuację wsparcia w ramach części działań wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Wprowadzenie w życie reformy WPR wymaga jeszcze przyjęcia szczegółowych przepisów wykonawczych. Obecnie trwają nad nimi intensywne prace w Komisji Europejskiej. Środki…