PROW - WODR Poznań
W dniu 13 marca 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 528). Zasadnicze zmiany wprowadzone wyżej wymienioną nowelizacją: Złagodzenie sankcji wstecznych w zależności od wpływu danego uchybienia na efekt środowiskowy. Komisja Europejska zmieniła dotychczasową interpretację przepisów w zakresie stosowania sankcji wstecznych. Obecna interpretacja jest następująca: jeśli cel ustanowiony dla danego działania nie jest zagrożony, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu niższego poziomu sankcji w stosunku do lat poprzednich. W związku z tą zmianą stanowiska KE, w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” wprowadzono zmianę polegającą na obniżeniu poziomu sankcji w latach poprzedzających wystąpienie…
Od 5 do 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysyłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz…
W terminie od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą ubiegać się: rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń); spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została…
Od 4 września rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa…
Dnia 5 lipca 2017 roku rusza nabór wniosków na przyznanie pomocy w ramach programu PROW 2014-2020 poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” i będzie trwał do 3 sierpnia 2017 roku. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.…
W dniu 29 maja 2017 r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196 z późn. zm.). Pomoc udzielana będzie na podjęcie…
Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. rolnicy z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1813, z późn. zm.). Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” na operacje związane z zaprzestaniem chowu i hodowli świń, realizowane na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru…
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje wiele form wsparcia dla rolnictwa. Największym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim działania ,,Premie dla młodych rolników” oraz ,,Modernizacja gospodarstw rolnych”. Aby uzyskać pomoc finansową w ramach wymienionych działań należy spełnić odpowiednie wymagania i zobowiązania. Jednym z nowych zobowiązań jest prowadzenie uproszczonej rachunkowości rolnej. Warto się bliżej przyjrzeć temu wymogowi, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanej pomocy. Beneficjenci działania „Premia dla młodych rolników” zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów.…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 8 lutego 2017 r. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata”2014-2020. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. O premię w wys. 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika: ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro, jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej…