Płatności - WODR Poznań
W terminie od 15 stycznia 2018 do 25 czerwca 2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania i załącznikami do wniosku jest udostępniony na stronie internetowej Agencji - przejdź Uczestnicy mechanizmu Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przedmiot dopłaty Dopłaty udziela…
Europejski Bank Centralny opublikował 29 września 2017 r. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR. Projekt rozporządzeń opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie płatności bezpośrednich za 2017 r. przedstawia się następująco: Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie wyniesie blisko 14,7 mld złotych. Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha. Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha. Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha. Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha. Płatność do bydła – 291,03 zł/szt. Płatność do krów – 371,46 zł/szt. Płatność do owiec – 101,85 zł/szt. Płatność do kóz – 60,08 zł/szt. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 606,52 zł/ha. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) –…
Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września 2016 r. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za 1 euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,811 mld zł. W 2015 roku kurs wymiany euro na złotówki był niższy od tegorocznego i wynosił 4,2448 zł za 1 euro. Rodzaje płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 Jednolita płatność obszarowa 462,05 zł/ha Płatność za zazielenienie 310,10 zł/ha Płatność dodatkowa 172,79 zł/ha Płatność dla młodego rolnika 231,97 zł/ha Płatność do bydła 256,20 zł/szt. Płatność do krów 322,62 zł/szt. Płatność do owiec 111,95 zł/szt. Płatność do kóz 68,25 zł/szt. Płatność do roślin wysokobiałkowych 430,49 zł/ha Płatność do chmielu 2 317,00 zł/ha Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 287,75 zł/ha Płatność do buraków cukrowych 1 952,25 zł/ha Płatność do pomidorów 3 074,09 zł/ha Płatność…
Od 17 października do 30 listopada 2016 r. będą wypłacane zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r., zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będą w wysokości iloczynu 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej  płatności. Zaproponowano, aby zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, tj. jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników. Zgodnie z projektowanymi przepisami, zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. Otrzymają je także rolnicy, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości. Zaliczki będą przyznawane…
Na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została opublikowana informacja o zmianach, jakie zostaną wprowadzone w dopłatach do produkcji w 2017 r. Podkreślono w niej, że wprowadzenie takich dopłat w 2015 r. zgodnie z przepisami unijnymi miało na celu poprawę sytuacji ekonomicznej w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym albo środowiskowym .Nie powinno ono jednak stymulować wzrostu produkcji w tych sektorach, a jedynie utrzymać produkcję na poziomie lat 2009-2013. W efekcie zastosowania się do tych wytycznych w celu uniknięcia sankcji z tytułu niewłaściwego wykorzystania środków unijnych wprowadzi się następujące zmiany w ww. płatnościach związanych z produkcją rolną. Zmianie ulegnie m.in. system dopłat do roślin strączkowych, który zostanie podzielony na dwie płatności, tj. uprawę roślin strączkowych na ziarno i uprawę roślin paszowych. W ramach pierwszej płatności dofinansowane zostaną…
Jak poprawić trudną sytuację w rolnictwie? – zastanawiają się organizacje związane z tym sektorem, politycy i osoby gospodarujące na wsi. Istnieje pilna potrzeba utworzenia rolniczego funduszu gwarantującego stabilność dochodów gospodarstw rolnych – ocenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niezależnie od wprowadzonego systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt, fundusz uruchamiany będzie w przypadku spadku na rynkach cen produktów rolno-spożywczych. Aby pogodzić przepisy unii europejskiej, które uniemożliwiają finansowanie kapitału początkowego funduszu ze środków budżetu państwa, MRiRW do składek producentów rolnych chce włączyć własne środki. Wtedy poszkodowani w przypadku zaistniałych przesłanek będą mogli otrzymać rekompensaty. Należy jednak pamiętać , że istnieją już inne fundusze, chociażby fundusze promocji produktów rolno- spożywczych, z których środki nie zawsze…
15 lipca 2016

Pomoc de minimis

Przygotowane przez
Istnieje wiele programów pomocy finansowej dla rolnictwa. Część tych programów realizowana jest w ramach pomocy de minimis, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rolników. W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9). Pomoc de minimis jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym o wartości nie mającej wpływu na konkurencyjność na rynku rolnym oraz nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis…
Fot. Monika Górzna Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół. Celem naboru jest wsparcie działań związanych z ochroną pszczół. Fundusz dofinansowuje przedsięwzięcia zmierzające do ochrony pszczół, w tym: Zakładanie i odbudowa rodzin pszczelich. Koszty ponoszone na zakładanie i odbudowę rodzin pszczelich. Koszt zakupu pszczół i rodzin pszczelich, odkłady, pakiety, matki pszczele. Zakup sprzętu pszczelarskiego. Pasieczysko: ule z wyposażeniem (maty, ramki, podkarmiaczki) – każdy ul obowiązkowo musi być wyposażony w higieniczną dennicę, która stanowi podstawowy element skutecznej walki z chorobami pszczół, elementy uli (korpusy, podkarmiaczki, daszki), poidło dla pszczół, waga pasieczna, topiarka do wosku (słoneczna lub inna – parowa, elektryczna). Wyposażenie pracowni pszczelarskiej: miodarka, stół do odsklepiania, odstojniki…
Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysyłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji…