Płatności - WODR Poznań
24 marca 2018

Nabór wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego (2018)

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
W terminie od 15 stycznia 2018 do 25 czerwca 2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania i załącznikami do wniosku jest udostępniony na stronie internetowej Agencji - przejdź Uczestnicy mechanizmu Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przedmiot dopłaty Dopłaty udziela…
10 listopada 2017

Stawki płatności bezpośrednich za 2017 r. – projektowane

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Europejski Bank Centralny opublikował 29 września 2017 r. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR. Projekt rozporządzeń opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie płatności bezpośrednich za 2017 r. przedstawia się następująco: Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie wyniesie blisko 14,7 mld złotych. Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha. Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha. Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha. Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha. Płatność do bydła – 291,03 zł/szt. Płatność do krów – 371,46 zł/szt. Płatność do owiec – 101,85 zł/szt. Płatność do kóz – 60,08 zł/szt. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 606,52 zł/ha. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) –…
09 grudnia 2016

ARiMR podała stawki płatności bezpośrednich za 2016 r.

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września 2016 r. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za 1 euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,811 mld zł. W 2015 roku kurs wymiany euro na złotówki był niższy od tegorocznego i wynosił 4,2448 zł za 1 euro. Rodzaje płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 Jednolita płatność obszarowa 462,05 zł/ha Płatność za zazielenienie 310,10 zł/ha Płatność dodatkowa 172,79 zł/ha Płatność dla młodego rolnika 231,97 zł/ha Płatność do bydła 256,20 zł/szt. Płatność do krów 322,62 zł/szt. Płatność do owiec 111,95 zł/szt. Płatność do kóz 68,25 zł/szt. Płatność do roślin wysokobiałkowych 430,49 zł/ha Płatność do chmielu 2 317,00 zł/ha Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 287,75 zł/ha Płatność do buraków cukrowych 1 952,25 zł/ha Płatność do pomidorów 3 074,09 zł/ha Płatność…
Od 17 października do 30 listopada 2016 r. będą wypłacane zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r., zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będą w wysokości iloczynu 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej  płatności. Zaproponowano, aby zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, tj. jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników. Zgodnie z projektowanymi przepisami, zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. Otrzymają je także rolnicy, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości. Zaliczki będą przyznawane…
19 sierpnia 2016

Będą zmiany w dopłatach do produkcji w 2017 r.

Opracowanie: Jolanta Szydłowska
Na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została opublikowana informacja o zmianach, jakie zostaną wprowadzone w dopłatach do produkcji w 2017 r. Podkreślono w niej, że wprowadzenie takich dopłat w 2015 r. zgodnie z przepisami unijnymi miało na celu poprawę sytuacji ekonomicznej w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym albo środowiskowym .Nie powinno ono jednak stymulować wzrostu produkcji w tych sektorach, a jedynie utrzymać produkcję na poziomie lat 2009-2013. W efekcie zastosowania się do tych wytycznych w celu uniknięcia sankcji z tytułu niewłaściwego wykorzystania środków unijnych wprowadzi się następujące zmiany w ww. płatnościach związanych z produkcją rolną. Zmianie ulegnie m.in. system dopłat do roślin strączkowych, który zostanie podzielony na dwie płatności, tj. uprawę roślin strączkowych na ziarno i uprawę roślin paszowych. W ramach pierwszej płatności dofinansowane zostaną…
05 sierpnia 2016

Fundusze rolnicze wsparciem dla rolników

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Jak poprawić trudną sytuację w rolnictwie? – zastanawiają się organizacje związane z tym sektorem, politycy i osoby gospodarujące na wsi. Istnieje pilna potrzeba utworzenia rolniczego funduszu gwarantującego stabilność dochodów gospodarstw rolnych – ocenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niezależnie od wprowadzonego systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt, fundusz uruchamiany będzie w przypadku spadku na rynkach cen produktów rolno-spożywczych. Aby pogodzić przepisy unii europejskiej, które uniemożliwiają finansowanie kapitału początkowego funduszu ze środków budżetu państwa, MRiRW do składek producentów rolnych chce włączyć własne środki. Wtedy poszkodowani w przypadku zaistniałych przesłanek będą mogli otrzymać rekompensaty. Należy jednak pamiętać , że istnieją już inne fundusze, chociażby fundusze promocji produktów rolno- spożywczych, z których środki nie zawsze…
15 lipca 2016

Pomoc de minimis

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Istnieje wiele programów pomocy finansowej dla rolnictwa. Część tych programów realizowana jest w ramach pomocy de minimis, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rolników. W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9). Pomoc de minimis jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym o wartości nie mającej wpływu na konkurencyjność na rynku rolnym oraz nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis…
Fot. Monika Górzna Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół. Celem naboru jest wsparcie działań związanych z ochroną pszczół. Fundusz dofinansowuje przedsięwzięcia zmierzające do ochrony pszczół, w tym: Zakładanie i odbudowa rodzin pszczelich. Koszty ponoszone na zakładanie i odbudowę rodzin pszczelich. Koszt zakupu pszczół i rodzin pszczelich, odkłady, pakiety, matki pszczele. Zakup sprzętu pszczelarskiego. Pasieczysko: ule z wyposażeniem (maty, ramki, podkarmiaczki) – każdy ul obowiązkowo musi być wyposażony w higieniczną dennicę, która stanowi podstawowy element skutecznej walki z chorobami pszczół, elementy uli (korpusy, podkarmiaczki, daszki), poidło dla pszczół, waga pasieczna, topiarka do wosku (słoneczna lub inna – parowa, elektryczna). Wyposażenie pracowni pszczelarskiej: miodarka, stół do odsklepiania, odstojniki…
Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysyłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji…