Kredyty preferencyjne - WODR Poznań
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała 29 września 2017 r. współpracującym bankom środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w IV kwartale 2017 r. Rolnicy o kredyty inwestycyjne mogą ubiegać się w następujących bankach: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. SGB Bank S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Pekao S.A. Krakowski Bank Spółdzielczy. W 2017 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, Z – kredyty na zakup użytków rolnych, PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów. Podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać wnioski w bankach współpracujących. Źródło: ARiMR
ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia w pierwszym kwartale 2017 r. Kredyty inwestycyjne W 2017 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, Z – kredyty na zakup użytków rolnych, PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów. Na pierwszy kwartał 2017 roku Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,7 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 749,9 mln zł. Powyższe limity środków otrzymało 8 central banków współpracujących z ARiMR: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank…
Nowa linia kredytów preferencyjnych (linia ZC) jest przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. Pomoc ARiMR polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 8 lat dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych. Agencja podpisała aneks do umowy o współpracy z SGB Bank S.A., który umożliwia uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC. Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą zatem starać się o udzielenie przez SGB Bank S.A. kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych. Kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub…
W przyjętym 1 lutego br. przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Oprocentowanie maksymalnie sześciomiesięcznych kredytów obrotowych będzie finansowane w całości przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Producent rolny ponosić będzie koszty prowizji. Spłata kredytu udzielanego w kwotach należnych jednolitych płatności obszarowych za 2015 r., pomniejszonych o kwoty otrzymanych zaliczek, następować będzie z otrzymanych płatności bezpośrednich. Kredyty będą udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Źródło: www.minrol.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w pierwszym kwartale 2016 r. Tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Maszyny czy urządzenia rolnicze można kupić korzystając m.in. z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, dostępnych w bankach współpracujących z ARiMR. Po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2016 Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r. Łącznie na pierwszy kwartał 2016 r. Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w pierwszym kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł. Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.…
Agencja przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystania z ułatwień, pozwalających im na obsługę takiego kredytu. Z takich udogodnień mogą skorzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym, jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych, takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych oraz wystąpienie choroby ASF i konieczność podjęcia przez rolników odpowiednich działań zmierzających do jej zahamowania. Sytuacja ta niewątpliwie wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej…
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że producenci rolni, którzy ponieśli w tym roku straty w swoich gospodarstwach w wyniku wystąpienia m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna lub obsunięcia się ziemi, powinni zgłosić je jak najszybciej do urzędu gminy lub urzędu wojewódzkiego. Zgłoszone przez rolników szkody zostaną oszacowane przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych strat. W przypadku suszy komisja oszacuje szkody w uprawach znajdujących się na obszarach gmin, na których wystąpiła ta klęska, wykazanych w obwieszczeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym, zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa…
Agencja przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystać z ułatwień pozwalających im na obsługę takiego kredytu. Z takich udogodnień mogą skorzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym, jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych, takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych oraz wystąpienie choroby ASF i konieczność podjęcia przez rolników odpowiednich działań zmierzających do jej zahamowania. Sytuacja ta niewątpliwie wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej…
ARiMR udziela pomocy w spłacie kredytów od początku swojej działalności. 25 czerwca 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym z nią bankom kolejne 100 mln zł na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, planowanych do udzielenia w 2015 r. (linia kredytowa o symbolu MRcsk). Łączna kwota środków udostępniona bankom w tym roku na tę formę pomocy wynosi 180 mln zł. O kredyty z linii MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w 5 bankach, które dotychczas podpisały umowę o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów. Są to: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (powstał po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas S.A.), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy. Pieniądze na kredyty z tej linii będą dostępne na internetowej platformie PA. Dzięki temu…