Zarządzanie gospodarstwem rolnym - WODR Poznań
Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.   W przypadku, gdy zwierzę opuszcza siedzibę stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia, rolnik jest zobowiązany oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.   W przypadku gdyby świnia została przemieszczona do innej siedziby stada niż ta, w której się urodziła, i w tej innej siedzibie przebywałaby dłużej niż 30 dni, to takie zwierzę należy dodatkowo oznakować poprzez wytatuowanie numeru…
25 października 2016

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych

Przygotowane przez
Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Projekt ustawy ułatwi rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa. Propozycja zakłada możliwość nieopodatkowanej sprzedaży żywności za kwotę 20 tysięcy zł rocznie. Po przekroczeniu limitu będzie obowiązywać rolnika opłata ryczałtowa. Projektowana ustawa zakłada zdefiniowanie pojęcia „rolniczy handel detaliczny’’ oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako organ odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi, razem z ministrem zdrowia, określi w rozporządzeniach limity ograniczające rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot (w ramach możliwych dostosowań do wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej). Proponowana ustawa wychodzi naprzeciw postulatom…
Zaopatrzenie w nawozy W województwie wielkopolskim według CDR w Brwinowie zaopatrzenie w nawozy, również w wapniowe, określono jako zadowalające, w marcu bieżącego roku występowały okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe występowały w 60% punktów zaopatrzenia w nawozy, natomiast w 80% punktów występowały: siarczan potasu oraz polifoski 8:24:24 i 4:12:32, a także amofoska. Poniżej w tabeli i na wykresach przedstawione zostały średnie ceny miesięczne województwa wielkopolskiego z notowań WODR w Poznaniu. Średnie ceny miesięczne WODR Poznań Asortyment J.m. 2015 2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Saletra amonowa 34% zł/dt 131 135 139 141 140 139 131 131 130 131 131…
W dniu 14 kwietnia 2016 r. odbyła się w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Marszewie konferencja ekonomiczna adresowana do rolników. Głównym prelegentem był dr hab. Arkadiusz Sadowski z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który wygłosił referat na temat ekonomicznych skutków inwestycji w gospodarstwach rolnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Głównym wątkiem prelekcji była zasadność ponoszonych nakładów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych. Wykładowca zwrócił uwagę na rozsądne inwestowanie w środki trwałe. Podkreślił, że inwestycje powinny zarabiać na właściciela, a nie właściciel winien finansować utrzymanie majątku. Inwestycje powinny być kompromisem między potrzebami a możliwościami ekonomicznymi. W dalszej części spotkania wystąpili specjaliści branżowi z Działu Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Podjęli oni tematykę w zakresie rachunkowości rolnej w systemie Polski FADN wybranych parametrów ekonomicznych w zarządzaniu gospodarstwem…
Koniunktura na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa uzależniona jest przede wszystkim od popytu krajowego determinowanego sytuacją dochodową rolników oraz uwarunkowań rynku światowego. W 2014 r. na światowych rynkach nawozów mineralnych, surowców energetycznych, metali i minerałów ceny były niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Podobne tendencje cenowe obserwowano na rynku środków produkcji w Polsce, czemu sprzyjał także spadek popytu. Osłabienie koniunktury na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa wynikało z pogorszenia sytuacji dochodowej rolników na skutek niesprzyjających rolnictwu uwarunkowań rynkowych, które były najmniej korzystne od 2008 r. Jak wynika z analiz rynkowych IERiGŻ, w 2014 r. średni spadek cen towarów i usług kupowanych na cele bieżącej produkcji rolniczej oraz na cele inwestycyjne w Polsce wyniósł 1,8%, podczas gdy ceny produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa…
Ceny nawozów w sezonie wiosennym w województwie wielkopolskim w większości mają tendencje wzrostową. W porównaniu do sezonu wiosennego roku poprzedniego ceny nawozów azotowych są porównywalne.  Cena saletry amonowej w kwietniu w 2014 roku jest taka sama jak w porównywalnym okresie br. Natomiast cena mocznika jest wyższa o 2 zł / dt co stanowi wzrost o 1,29% do ceny z porównywalnego okresu, a cena saletrzaku wzrosła w tym samym okresie o 3 zł/dt tj. o 2,43%.  Ceny nawozów potasowych w kwietniu br. w porównaniu do tego samego miesiąca roku poprzedniego mają różne tendencje.  Cena soli potasowej 60% w porównywalnym okresie obniżyła…
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie, prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi liczbowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym są zamieszczone wykresy, które obrazują odpowiedzi rolników, a także wykresy, które przedstawiają porównanie koniunktury ze stycznia 2012, 2013, 2014 i 2015 r. Główne pytania ankiety to: sytuacja finansowa gospodarstw rolnych, zakupy bieżące, inwestycje, kredyty, ocena perspektyw gospodarowania, dane o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. W styczniu br.…
23 stycznia 2015

Dopłaty do materiału siewnego

Przygotowane przez
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: w przypadku zbóż: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto; w przypadku roślin strączkowych: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna, 3) ziemniak. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określone…
Poniżej w części Pobierz załączniki zamieszczamy plik PDF, który zawiera ceny usług mechanizacyjnych odnotowane z rynku w II półroczu 2014 r.   ​