Analizy - WODR Poznań
Produkcja trzody chlewnej charakteryzuje się zmiennością opłacalności w czasie określaną mianem cyklu świńskiego. Wyniki tej produkcji zależą w dużej mierze od kształtowania się cen zbytu nie tylko na lokalnym rynku, ale coraz bardziej od cen na rynkach międzynarodowych, co wynika z popytu na mięso wieprzowe. Ważny jest także wybór sposobu produkcji, tj. w oparciu o cykl zamknięty lub otwarty. Stąd kształtowanie się cen pasz czy cen zwierząt do dalszego odchowu ma kluczowe znaczenie. Od dawna mięso było i nadal jest pożądanym oraz cennym składnikiem w diecie człowieka ze względu na liczne substancje odżywcze, głównie białka. W ostatnich latach znaczenie mięsa, a szczególnie wieprzowego, było kwestionowane, ponieważ zawartość tłuszczów jest na wysokim poziomie, co w połączeniu z wysokim spożyciem powoduje występowanie…
Na podstawie sporządzanych cyklicznie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu kalkulacji rolniczych w udostępnionym poniżej opracowaniu została przedstawiona sytuacja ekonomiczna podstawowych kierunków produkcji rolniczej w okresie od stycznia 2017 roku do lutego 2019 roku. Kalkulacje sporządzane są co miesiąc na podstawie aktualnych cen produktów rolniczych i środków do produkcji rolnej. Ze względu na ich systematyczną aktualizację możliwe jest zorientowanie się w aktualnym układzie cen, kosztów i bezpośrednich nadwyżkach finansowych oraz bieżące śledzenie zachodzących zmian w zakresie opłacalności produkcji dla poszczególnych kierunków działalności produkcyjnej w gospodarstwie rolniczym. Kalkulacje są opracowywane pod kątem indywidualnych gospodarstw rolnych dysponujących podstawowym sprzętem w zakresie uprawy i pielęgnacji łanu i prowadzą do wyliczenia bezpośredniej nadwyżki finansowej. Kategoria ekonomiczna w postaci bezpośredniej nadwyżki finansowej została wprowadzona dla odróżnienia od nadwyżki bezpośredniej, która musi…
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania w kraju koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy. Na tej podstawie sporządzane jest zestawienie zbiorcze koniunktury w rolnictwie w województwie. Uzyskane odpowiedzi są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Zamieszczone wykresy graficznie obrazują odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: sytuacji finansowej gospodarstw rolnych, bieżących zakupów, inwestycji, kredytów, oceny perspektyw gospodarowania, znaczenia dla gospodarstwa dopłat z UE, wieku i wykształcenia kierownika gospodarstwa, struktury produkcyjnej gospodarstwa. W styczniu 2019 roku…
W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 4 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych, powołanego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem spotkania było sporządzenie prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolnych i żywnościowych do marca 2018 r. W udostępnionym poniżej, w części „Pobierz załącznik”, opracowaniu zaprezentowano prognozy cen: skupu: zbóż, trzody chlewnej, bydła i kurcząt, mleka; zbytu: odtłuszczonego mleka w proszku i masła, na tle przewidywanych czynników podażowo-popytowych wpływających na ich poziom.
W pliku PDF udostępniamy opracowanie pn. „Informacja dotycząca handlu zagranicznymi towarami rolno-spożywczymi w okresie I-VII 2017 według podstawowych grup towarowych, z elementami prognozy na cały 2017 r.”, przygotowane w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania w kraju koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta zbiorcza koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Ponadto zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: Sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Zakupów bieżących. Inwestycji. Kredytów. Oceny perspektyw gospodarowania. Znaczenia dla gospodarstwa dopłat z UE. Danych o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. Struktury produkcyjnej gospodarstw. W styczniu br. ankietowanych było 250 gospodarstw rolnych gospodarujących na 7381,63 ha…
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania w kraju koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta zbiorcza koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Ponadto zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: Sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Zakupów bieżących. Inwestycji. Kredytów. Oceny perspektyw gospodarowania. Danych o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. Struktury produkcyjnej gospodarstw. W październiku br. ankietowano 256 gospodarstw rolnych gospodarujących na 7680,86 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet…
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) mleka krowiego kl. extra z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnym średnim wynagrodzeniu netto (GUS). Koszt produkcji 1 litra mleka Koszt produkcji to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji, wyliczone dla gospodarstw ze specjalizacją produkcji mleka, opartej na własnych paszach objętościowych i treściwych oraz zakupie dodatków paszowych. 1. dla wydajności 5 tys. l od krowy 1,13 zł/l 2. dla wydajności 6 tys. l od krowy 1,10 zł/l 3. dla wydajności 7 tys. l od krowy 1,07 zł/l 4. dla wydajności 8 tys. l od krowy 1,05 zł/l Bieżąca (15.09.2016 r.) średnia cena skupu mleka 1,02 zł/l pokrywa kosztów…
W dalszym ciągu odczuwalna jest tendencja spadkowa cen skupu mleka na krajowym rynku mleka krowiego. Na przestrzeni I i II kwartału 2016 r. na rynku krajowym występuje znaczący spadek cen skupu mleka. Od stycznia 2016 r. ceny skupu mleka systematycznie spadają o kilka procent. Cena mleka w czerwcu 2016 r. wynosiła 99,97 zł/hl i była niższa od ceny ze stycznia 2016 r. (111,80 zł/hl) o ok. 11%. Porównując cenę mleka z czerwca 2016 r. (99,97 zł/hl) z ceną mleka z czerwca 2015 r. (110,40 zł/hl) zauważa się spadek ceny o ok. 9%. Graficznie przedstawienie poziomu cen mleka krowiego na przestrzeni roku 2015/2016  Opracowanie własne na podstawie danych GUS Ceny skupu mleka krowiego w II kwartale 2016 r. wg województw Województwo kwiecień w zł/hl maj w zł/hl czerwiec w zł/hl Polska 102,35 100,19 99,97 Dolnośląskie 107,96 103,71 102,09 Kujawsko-pomorskie…