28 października 2017

Projekt szkoleniowy „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 17 596,77 zł
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.2020.

W dniach 16-18 października 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), gminą Przykona oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”. W projekcie wzięło udział 25 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi.

Projekt podzielony był na szkolenie stacjonarne prowadzone w CDR Oddz. Poznań (dzień I) oraz dwudniowy wyjazd studyjny. W części wykładowej uczestnicy zostali zapoznani z problematyką niskiej emisji – jej definicją, przyczynami oraz sposobami ograniczenia jej skutków, zagadnieniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, w tym z normami i monitoringiem stanu zanieczyszczeń powietrza. W kolejnych wykładach poruszone zostały aktualne informacje na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), mikroinstalacji energetycznych, klastrów energii, budownictwa niskoemisyjnego/pasywnego, termomodernizacji budynków i wymogów prawa budowlanego, a także możliwości finasowania OZE i przedsięwzięć obniżających niską emisję. Szkolenie uzupełniły wykłady z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz norm dotyczących paliw i urządzeń grzewczych.

W części zrealizowanej w postaci wyjazdu studyjnego grupa uczestników udała się w rejon Uniejowa, Przykony, Kazimierza Biskupiego i Konina, gdzie podczas dwudniowych zajęć terenowych uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniami samorządu gminnego na rzecz energetyki odnawialnej (na przykładzie gminy Przykona – wizyta w biogazowni rolniczej, na farmie fotowoltaicznej oraz na plantacji Oxytree), a także obejrzenia przykładów niskoemisyjnej produkcji energii, w tym z zakresu energetyki wodnej i geotermii (zwiedzanie Geotermii Uniejów oraz elektrowni wodnej w Skęczniewie nad Jeziorskiem). Pierwszą część drugiego dnia wyjazdu studyjnego stanowiła wizyta w spalarni śmieci w Koninie połączona ze spotkaniem z Prezesem Geotermii Konińskiej, Panem Tadeuszem Neczyńskim, który zapoznał uczestników z założeniami wykorzystania odwiertu geotermalnego w Koninie. W części popołudniowej grupa odbyła wizytę w Centrum Innowacji Technologicznych w Posadzie (gmina Kazimierz Biskupi). Uczestnicy mogli tam zapoznać się z przykładami budynków niskoenergetycznych/pasywnych. Był to ostatni punkt bogatego programu, który dostarczył uczestnikom rozległej, przekrojowej wiedzy z zakresu aktualnej problematyki energetycznej, w tym związanej ze sposobami ograniczania tradycyjnych źródeł energii, a co za tym idzie niskiej emisji.

Operacja miała na celu osiągnięcie jednego z celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2020, a mianowicie „Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” i była dofinansowana przez Wielkopolski Sekretariat Regionalny KSOW w ramach umowy nr DOW/12/2017 podpisanej przez CDR z KSOW na realizację tego zadania (kwota kosztów kwalifikowanych operacji 17.596,77 zł). Operacja umożliwiła udział w szkoleniu reprezentantów z szerokiego grona instytucji zainteresowanych tematem redukcji niskiej emisji na obszarach wiejskich i stworzyła możliwość zapoznania się uczestników z konkretnymi, wdrożonymi rozwiązaniami mającymi bezpośredni wpływ na obniżenie niskiej emisji, czyli tzw. „dotknięcie projektu”, co w dużo większym stopniu pozwala uwierzyć uczestnikom w możliwość i sens realizacji analogicznych działań. Realizacja projektu stworzyła także platformę do wymiany poglądów uczestników na zmiany zachodzące w aspekcie działań ograniczających niską emisję, docierania poglądów, a także do dyskusji, która może prowadzić do nowatorskich pomysłów, wykorzystujących doświadczenia ze szkolenia (przeprowadzono szereg dyskusji dot. tematów szkolenia zarówno w części wykładowej realizowanej w CDR Oddz. Poznań, jak i podczas wyjazdu studyjnego; uczestnicy wymieniali poglądy nt. ograniczania niskiej emisji także pomiędzy zajęciami oraz po ich zakończeniu).

Uczestnicy – z określonych powyżej grup docelowych – zostali przygotowani do upowszechnienia treści związanych z tematem szkolenia wśród swoich potencjalnych partnerów: mieszkańców wsi, rolników, przedsiębiorców na ich terenie działania. Ponadto operacja dała podstawę do osiągnięcia długofalowych efektów do rozwoju obszarów wiejskich, tj.:

  • podwyższenia świadomości mieszkańców wsi w zakresie właściwej gospodarki odpadami, zakazu spalania odpadów, szkodliwości spalanych śmieci dla zdrowia człowieka, związku gospodarki odpadami z niską emisją i zdrowiem;
  • zwiększenia dostępności informacji o zrealizowanych projektach w obszarze innowacji energetycznych, wspomagających redukcję eksploatacji środowiska, ograniczających źródła konwencjonalne energii;
  • upowszechnienia przykładów współpracy na rzecz „zielonej energii” i obniżania niskiej emisji;
  • wyższej jakości środowiska, likwidacji źródeł zanieczyszczeń na obszarach wiejskich.

W ramach szkolenia przekazano również uczestnikom informacje o możliwości pozyskania środków na realizację operacji w ramach KSOW i o zasadach ubiegania się o to wsparcie.

Czytany 639 razy

Galeria