​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniach 9 i 10 czerwca 2018 r. w Sielinku k. Opalenicy organizowane są: XXV Wielkopolskie Targi Rolnicze, I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Pola. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z branżowymi związkami hodowlanymi oraz ze współorganizatorami, tj. ośrodkami doradztwa rolniczego z województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz śląskiego, w ramach operacji pt: „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 17 596,77 zł Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.2020. W dniach 16-18 października 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), gminą Przykona oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „OZE jako element…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W Stawisku (gm. Zagórów), w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipami” 17 października 2017 r. odbyła się konferencja pt.: „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja miała na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”.  Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 5 743,37 zł. Operacja mająca na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów z gospodarstwa lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności do uwzględnienia w swojej działalności różnych aspektów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, co może znacząco zwiększyć atrakcyjność ich oferty,…
20 grudnia 2016

Projekt FOODIE

Foodie jest to projekt, którego kluczowym zadaniem jest stworzenie platformy,która obejmuje dane dotyczące sektora rolnego, w tym dane przestrzenne. Dane te są dostępne dla zainteresowanych z stron sektora rolno-spożywczego. Platforma Foodie realizuje integrację istniejących otwartych zbiorów danych związanych z rolnictwem oraz powiązanie ich z zewnętrznymi źródłami, dostarczając szczegółowych i wysokiej klasy aplikacji i usług dla wsparcia planowania i procesów decyzyjnych. W Polsce zrealizowany został System Wspomagania Decyzji w zintegrowanym zarządzaniu zwalczania szkodników upraw. Projekt Foodie skierowany jest do czterech podstawowych grup użytkowników: Podmiotów działających w sektorze rolnym - użytkowników końcowych, w tym: rolników, doradcztwa, przetwórstwa. Sektora publicznego i komunikacji z rolnikami, Naukowców. Sektora ICT i…
​ Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy wsparciu finansowym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego realizuje projekt pt.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego” 1.   Uczestnicy projektu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (OW ZOSP RP) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) 2. Termin realizacji od kwietnia do listopada 2016 r. 3.   Zakres projektu Organizacja 34 spotkań informacyjno-edukacyjnych w 31 powiatach Wielkopolski podczas imprez masowych szczebla powiatowego i regionalnego organizowanych przez WODR w Poznaniu przy udziale instytucji i organizacji działających w sferze rolnictwa, m.in. WIR w Poznaniu. W ramach spotkań informacyjno-edukacyjnych odbywają się pokazy strażackie, w tym z zakresu udzielania kwalifikowanej i pierwszej pomocy, pokazy pojazdów pożarniczych, sprzętu…