​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 35 571,60 zł. Operacja mająca na celu wymianę wiedzy i upowszechnienie nowoczesnych technologii zastosowanych do świadczenia usług doradczych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: aplikacja doradcza EPSU w okresie realizacji operacji w wyniku prowadzonych działań informacyjnych…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu- Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Targi Rolnicze Kościelec 2018 Promocja Agrobiznesu – Innowacyjność w rolnictwie”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 14 145 zł. Operacja mająca na celu przygotowanie beneficjentów – rolników i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczących w Targach Rolniczych Kościelec 2018 – do absorpcji wiedzy rolniczej i umiejętności z zakresu nowych rozwiązań technologicznych i informacyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w  wyniku realizacji…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: „Promocja agroturystyki, tradycji kulinarnych i rękodzieła wielkopolskiej wsi”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 23 137,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem zł. czterdzieści gr.). Operacja mająca na celu: zwiększenie atrakcyjności ofert gospodarstw agroturystycznych, tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych, poprawę rentowności i dochodowości gospodarstw agroturystycznych, wyeksponowanie różnorodności regionalnej wsi wielkopolskiej, zachowanie dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego Wielkopolski, umożliwienie współpracy z miejscową społecznością w zakresie dostawy produktów i usług, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 21 897,02 zł. Operacja mająca na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw w oparciu o produkt lokalny, w tym przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów rolnych mających wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji oraz wymiana wiedzy i informacji w zakresie produktu lokalnego będącego jednym z elementów krótkiego łańcucha dostaw żywności, jak i promocja produktu lokalnego jako elementu…
14 czerwca 2018

Konferencja: Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw

Opracowanie: Aldona Jankowska
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 9 czerwca 2018 r. w Sielinku koło Opalenicy odbyła się konferencja pt. „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja zrealizowana została w ramach operacji pn.: „Produkt lokalny – krótkie łańcuchy dostaw”. Tego samego dnia, w ramach tej samej operacji, zorganizowane zostało również stoisko wystawiennicze,…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja pn. Targi Rolnicze Kościelec 2018 „Promocja Agrobiznesu – Innowacyjność w rolnictwie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem realizacji działania będzie przygotowanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczących w Targach Rolniczych Kościelec 2018 do absorpcji wiedzy rolniczej i umiejętności z zakresu nowych rozwiązań technologicznych i informacyjnych. Przewidywany wynik operacji: zapoznanie uczestników Targów Rolniczych Kościelec 2018 z innowacyjnymi rozwiązaniami w rolnictwie, ofertą firm działających w obszarze rolnictwa, działaniami dostępnymi w ramach PROW 2014-2020, a także umożliwienie mieszkańcom obszarów…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniach 9 i 10 czerwca 2018 r. w Sielinku k. Opalenicy organizowane są: XXV Wielkopolskie Targi Rolnicze, I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Pola. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wspólnie z branżowymi związkami hodowlanymi oraz ze współorganizatorami, tj. ośrodkami doradztwa rolniczego z województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz śląskiego, w ramach operacji pt: „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej…
28 października 2017

Projekt szkoleniowy „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 17 596,77 zł Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.2020. W dniach 16-18 października 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), gminą Przykona oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „OZE jako element…
19 października 2017

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”

Opracowanie: Aldona Jankowska, Mariola Majewska, Marta Matuszewska • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W Stawisku (gm. Zagórów), w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipami” 17 października 2017 r. odbyła się konferencja pt.: „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja miała na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów…