17 lipca 2019

Dotacja na wapnowanie gleb a pomoc „de minimis”

Opracowanie: Michał Sosiński
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął 10 czerwca 2019 roku Program priorytetowy pt. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, który ma doprowadzić do regeneracji gleb zakwaszonych w wyniku działań człowieka, w tym działalności rolniczej. Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie będzie prowadzony od 2019 do 2023 roku i na jego cel zostanie przeznaczonych 300 mln zł.

Harmonogram naboru wniosków dla rolników, tryb składania dokumentów i ich rozpatrywania został ogłoszony na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/). 

O dofinansowanie w postaci dotacji na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. nr 183, poz. 122),
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa wielkopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Poziom dofinansowania wynosi:

 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych;
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych;
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 1. opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydaną na podstawie badania odczynu (pH) gleby;
 2. fakturą za wapno nawozowe lub środki wapnujące, która zawiera informację o typie i odmianie wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz zawartości CaO lub CaO+MgO;
 3. formularzem dotyczącym pomocy „de minimis” w rolnictwie

należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do sekretariatów właściwych miejscowo Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków, który wraz z innymi dokumentami (formularzem wniosku, instrukcją jego wypełniania, oświadczeniem o pomocy „de minimis”) dostępne są na ww. stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/) lub na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie).

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników (beneficjentów końcowych). Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

 • Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu – tel. 61 868 97 51;
 • Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie – tel. 95 720 30 20;
 • Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy – tel. 52 322 32 46;
 • Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Szczecinie – tel. 91 422 48 68.

Dofinansowanie będzie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach pomocy „de minimis”.

Poniżej podajemy zakres i warunki dotyczące limitu pomocy „de minimis” w rolnictwie lub rybołówstwie.

Każdy beneficjent pomocy „de minimis” w rolnictwie i rybołówstwie ma przyznany limit pomocy do wykorzystania – w chwili obecnej od 14.03.2019 r. wynosi on 20 000,00 euro na trzy lata. Bez względu na formę i cel otrzymanej pomocy w ramach pomocy „de minimis” w rolnictwie w latach 2019, 2018 i 2017, tj. w roku, w którym złożony został wniosek, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 20 000 euro, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W przypadku, gdy z powodu udzielenia wnioskowanej pomocy zostałby przekroczony limit 20 000 euro, pomoc do takiego wniosku może być przyznana jedynie do wysokości różnicy pomiędzy wysokością dopuszczalnego limitu a sumą już otrzymanej pomocy w bieżącym roku obrotowym oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych.

Ubiegający się o przyznanie pomocy wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia o udzielonej pomocy „de minimis” w rolnictwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych (zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. „o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej”).

Składając wniosek o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy „de minimis” w rolnictwie lub innej pomocy „de minimis” (pomoc „de minimis” w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy „de minimis” otrzymanej w tym okresie.

Wnioskodawca składając zaświadczenia o otrzymanej pomocy powinien przedłożyć oryginały albo kopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub upoważnionego pracownika organu, który udzielił pomocy.

Jak wspomniano powyżej, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 20 000 euro, należy jednak zwrócić uwagę, że na powyższą kwotę składają się również poniższe formy pomocy:

 1. dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi;
 2. umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR (w ramach byłego FRiOR);
 3. dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;
 4. nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu;
 6. pomoc dla producentów, w których gospodarstwach, w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 r. zostały zniszczone drzewa i krzewy owocowe lub truskawki, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
 7. pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi;
 8. dopłaty do materiału siewnego (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
 9. dopłaty do materiału siewnego (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa);
 10. ulgi lub umorzenia w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego);
 11. ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych);
 12. ulgi dla dzierżawców i nabywców mienia Skarbu Państwa udzielone przez KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) w spłacie czynszu dzierżawnego i rat za sprzedaż;

  W odniesieniu do należności z umów dzierżawy:
  • obniżenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 kc (w przypadku wystąpienia klęski potwierdzonej protokołem oszacowania strat sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę) – kwota obniżenia czynszu dzierżawnego stanowi pomoc,
  • odroczenie terminu płatności raty czynszu dzierżawnego lub rozterminowanie zaległej spłaty czynszu dzierżawnego (ugoda) na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 31.10.2017 r. – w tym wypadku kwota oprocentowania za okres przesunięcia terminu płatności stanowi pomoc.
  ​W odniesieniu do należności z umów sprzedaży majątku rolnego:
  • odroczenie terminu płatności raty za sprzedaż nieruchomości rolnej lub rozterminowanie zaległej spłaty (ugoda) na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 31.10.2017 r. – w tym wypadku kwota oprocentowania za okres przesunięcia terminu płatności stanowi pomoc.
 13. ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe);
 14. ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);
 15. dotacje (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

oraz dotacje z programów wdrażanych przez ARiMR:

 • działanie wdrażane przez BWI (Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR) objęte pomocą „de minimis” – są to operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.
 • w BDP (Biuro Działań Premiowych ARiMR) pomocą „de minimis” objęta jest operacja typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przypadku, gdy pomoc o charakterze „de minimis” w rolnictwie została przyznana na podstawie decyzji administracyjnej (pełniącej funkcję zaświadczenia o udzielonej pomocy „de minimis” w rolnictwie) wydanej przez Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR lub Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, producent rolny nie jest zobowiązany do przedłożenia takiego zaświadczenia. Jednakże producent rolny zobowiązany jest do umieszczenia informacji o pomocy, przyznanej tą decyzją w oświadczeniu o otrzymanej pomocy.

W zakresie działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocą „de minimis” są ulgi oraz umorzenia w spłacie należności. W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Prezes KRUS może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. To prawo nie oznacza jednak, że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie.

W przypadku spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy „de minimis” w sektorze rolnym zaległości na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od III kwartału 2004 r. można objąć pomocą „de minimis”. Pomoc „de minimis” może być przyznana wyłącznie dla gospodarstw rolnych, które nie są przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji. Zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia Komisji (UE) udzielane korzyści finansowe w formie ulg w spłacie należności z tytułu składek, umorzeń oprocentowania od nieopłaconych składek stanowią incydentalną pomoc w ustabilizowaniu się przejściowo trudnej sytuacji ekonomicznej płatnika oraz istnieje pozytywna prognoza co do poprawy wyników prowadzonej produkcji podstawowych produktów rolnych (por. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.10.2015 r. sygn. Akt I SA/Sz 667/15).

Pomocą służą również ogólnodostępne strony prowadzące rejestry pomocy:

Czytany 2009 razy Ostatnio zmieniany 19 sierpnia 2019

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.