04 grudnia 2018

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich Wyróżniony

Opracowanie: Marta Matuszewska • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 26 listopada 2018 roku podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212).

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej tradycji.

Na mocy wyżej wymienionej ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW). Rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych oraz może otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat.

Do KRKGW wpisywane są koła gospodyń wiejskich oraz związki kół.

Zgodnie z nową ustawą na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich, a terenem działalności koła może być jedna bądź więcej wsi. Jednakże, do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych, które wystąpią o rejestrację w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie nowej ustawy, nie stosuje się ograniczenia co do jednego koła w jednej wsi.

Dotychczas działające koło gospodyń wiejskich, aby być wpisanym do rejestru, powinno złożyć wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru lub złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwszeństwa wpisu. Stanowisko o rezygnacji winno zostać zajęte również w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie powyższej ustawy. Po upływie tego terminu wpis do rejestru będzie dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków dla danej miejscowości.

UWAGA! Koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, czyli do 28.12. grudnia 2018 roku, mają prawo pierwszeństwa rejestracji przed kołami, które dopiero miałyby zostać utworzone na terenie tych samych wsi na podstawie przepisów nowej ustawy.

Koła mogą wykonywać zadania także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Nazwa koła gospodyń wiejskich powinna odróżniać tworzone koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu działalności koła.

Koła gospodyń wiejskich w zakresie realizacji zadań mogą współpracować i współdziałać ze sobą oraz na zasadzie dobrowolności zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich. Związek kół gospodyń wiejskich może być utworzony z inicjatywy co najmniej dwóch kół gospodyń wiejskich, które zadeklarują w nim członkostwo w drodze uchwały podjętej przez zebrania członków tych kół.

Poniżej udostępniamy niezbędne objaśnienia, informacje i dokumenty.


INFOMACJE I OBJAŚNIENIA

DOKUMENTY


Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich/związku kół, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń wiejskich (wykaz wyznaczonych pełnomocników ds. kół gospodyń wiejskich w Biurach Powiatowych ARiMR – plik PDF).

Doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu działają na terenie całego województwa w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i pomagają nieodpłatnie w wypełnianiu dokumentów o rejestrację koła gospodyń wiejskich i związków kół. Zapraszamy do kontaktu z najbliższym doradcą.

Lp. Powiat Koordynator zadania KGW Telefon
1 Chodzieski Iwona Walkowiak 67 281 02 78, kom. 690 539 665
2 Czarnkowsko-trzcianecki Lucyna Pulka kom. 797 501 681
3 Gnieźnieński Grażyna Konieczna kom. 797 501 685
4 Gostyński Małgorzata Waleńska kom. 512 716 165
5 Grodziski Genowefa Feldgebel kom. 797 501 689
6 Jarociński Katarzyna Kowalska 62 747 38 05, kom. 502 180 207
7 Kaliski Krystyna Nowak 62 761 89 38, kom. 512 716 571
8 Kępiński Sylwia Rymanowska kom. 508 755 159
9 Kolski Anna Stanisławska 63 262 82 73
10 Koniński Bartosz Witczak 63 243 85 57, kom. 797 501 697
11 Kościański Magdalena Podobińska-Wyrwantowicz 65 512 19 36, kom. 690 539 964
12 Krotoszyński Anna Dzięcioł 62 725 27 74, kom. 502 178 638
13 Leszczyński Jagoda Fryń kom. 690 539 642
14 Międzychodzki Elżbieta Rymarska kom. 797 501 739
15 Nowotomyski Gabriela Borowiak kom. 512 717 740
16 Obornicki Nina Bartol 61 296 05 89, kom. 723 678 051
17 Ostrowski Ewa Zając kom. 797 501 708
18 Ostrzeszowski Ewa Kiełtyka kom. 512 717 820
19 Pleszewski Barbara Skrzypniak kom. 797 501 715
20 Pilski Grażyna Barczykowska 67 216 03 80, kom. 723 678 056
21 Poznański Dominika Jurcz 61 863 04 24, kom. 508 752 817
22 Rawicki Maria Cicha kom. 502 177 503
23 Słupecki Danuta Woźniak 63 277 15 38, kom. 502 176 593
24 Szamotulski Anna Czarnecka 61 292 06 69, kom. 502 175 039
25 Śremski Monika Robak 61 282 55 62, kom. 512 718 084
26 Średzki Sławomir Błaszak kom. 512 718 047
27 Turecki Karolina Lewandowska kom. 502 174 119
28 Wągrowiecki Kinga Fortuniak kom. 797 501 732
29 Wolsztyński Agata Sosińska 68 384 24 58
30 Wrzesiński Agnieszka Jeżewska 61 436 07 88, kom. 502 173 020
31 Złotowski Zofia Burdziak kom. 502 182 395
32 Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Marta Matuszewska 61 863 04 18
Czytany 4671 razy Ostatnio zmieniany 10 lipca 2019