07 listopada 2018

Nabór wniosków do 4 XII 2018 na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) i powodzią. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

W ramach tego naboru ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów:

  • rolnicy – na inwestycje mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • spółki wodne lub związki spółek wodnych – na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

W całym okresie realizacji PROW 2014-2020 beneficjent może otrzymać maksymalnie:

  • 100 tys. zł – gdy beneficjentem jest rolnik, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej średniorocznie na nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 500 tys. zł – gdy beneficjentem jest spółka wodna lub związek spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne i spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej,

przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

  • położenie nieruchomości, na której prowadzony jest chów lub hodowla trzody chlewnej – w przypadku rolników,
  • siedzibę spółki lub związku – w przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania, a także rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1478 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 1864), są udostępnione na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Czytany 364 razy Ostatnio zmieniany 07 listopada 2018