12 września 2017

Od 25 września do 24 października wnioski o przyznanie pomocy dla rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020.

Wnioski przyjmowane będą w biurach powiatowych Agencji w terminie od 25 września do 24 października 2017 r. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz i wzory wszystkich wymaganych oświadczeń składanych przez wnioskodawcę oraz przejmującego, jak również wniosku o płatność, udostępnione są na stronie internetowej Agencji → kliknij tutaj oraz we wszystkich biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lwa 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 598 z późn. zm.).

Pomoc przyznawana i wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkość ustalana jest w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015 roku, tj. w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120% tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2017 roku otrzyma 4-krotność 120% płatności dla małych gospodarstw, tj. łącznie 480% przyznanej wówczas kwoty.

Wnioskujący o przyznanie pomocy zobowiązany jest do przekazania posiadanego gospodarstwa w sposób trwały, tj. poprzez sprzedaż lub darowiznę, i zakończenia prowadzenia działalności rolniczej. Przekazaniu podlegają wszystkie grunty rolne oraz zwierzęta gospodarskie objęte systemem dla małych gospodarstw wchodzące w skład gospodarstwa rolnego rolnika, stanowiące jego własność, jak również będące przedmiotem współwłasności. Przepisy przewidują możliwość pozostawienia sobie przez rolnika gruntów rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha z zastrzeżeniem, że działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Do określenia wielkości gospodarstwa wnioskodawcy po zakończeniu prowadzenia działalności rolniczej przyjmowana jest powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez niego, jak również przez jego małżonka.

Rolnik przejmujący gospodarstwo rolne od przekazującego musi zostać wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być osoba fizyczna, ale również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisana do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jednym z podstawowych warunków, jakie musi spełnić przejmujący, jest posiadanie gospodarstwa rolnego, które wraz z gruntami przejętymi od wnioskodawcy osiągnie wielkość równą co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. W przypadku, gdy gospodarstwo rolne przejmującego jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest większa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, wymagane jest utworzenie gospodarstwa o powierzchni równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie. Jeżeli gospodarstwo rolne jest położone na obszarze więcej niż jednego województwa za właściwe do ustalenia spełnienia tego kryterium uznaje się to, w którym jest położona największa część gruntów rolnych tego gospodarstwa, według stanu po przejęciu gruntów rolnych od przekazującego.

Przejmujący grunty rolne od wnioskodawcy podejmuje zobowiązanie do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego oraz zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego utworzonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych od wnioskodawcy. W przypadku, gdy przejmującym jest osoba fizyczna, podejmuje ona zobowiązanie do prowadzenia utworzonego gospodarstwa rolnego osobiście. Umowa przekazania gruntów rolnych musi zawierać zobowiązanie przejmującego do wypełnienia powyższych wymagań, jak również do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania tego warunku wraz z określeniem wysokości tej kary. Rolnik wskazany we wniosku jako przejmujący nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyrejestrowania się z ubezpieczenia rolników z dniem zbycia gospodarstwa (jeśli podlegał temu ubezpieczeniu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy). Otrzymanie płatności za przekazanie małego gospodarstwa innemu rolnikowi skutkuje zobowiązaniem beneficjenta do niepodejmowania działalności rolniczej przez okres 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa rolnego.

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z załącznikami, składa się do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego. Najpóźniej w terminie 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków wydane będą decyzje o przyznaniu pomocy. Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera informacje o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby pomoc została wypłacona. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu wsparcia rolnik ma 90 dni na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego, w tym zwierząt gospodarskich, przejmującemu wskazanemu we wniosku oraz złożenie do kierownika biura powiatowego wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w decyzji.

Pomoc będzie przyznawana w kolejności ustalonej zgodnie z punktacją przyznaną na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • powierzchnia gospodarstwa przekazywanego
  • do 3 ha gruntów rolnych – 1 punkt,
  • powyżej 3 ha do 6 ha – 3 punkty,
  • powyżej 6 ha – 5 punktów,
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy
  • do 5 ha gruntów rolnych – 3 punkty,
  • powyżej 5 ha do 10 ha – 2 punkty,
  • powyżej 10 ha – 1 punkt,
 • przekazanie gospodarstwa rolnego osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ma więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie – 3 punkty.

Minimum kwalifikujące do przyznania pomocy wynosi 2 punkty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązują dwie listy kolejności przysługiwania pomocy: dla województwa mazowieckiego oraz pozostałych województw.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest do wypełnienia szeregu zobowiązań wieloletnich, o których mowa w decyzji. Brak ich realizacji zagrożony jest sankcjami w postaci konieczności zwrotu części lub całości kwoty pomocy. W przypadku podjęcia działalności rolniczej w okresie 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa przejmującemu zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy. Całość przyznanej pomocy podlega zwrotowi w przypadku nieumożliwienia przez beneficjenta przeprowadzenia kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów przez uprawnione podmioty. Natomiast za każdy rozpoczęty rok niespełniania warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników zwrotowi podlega 20% kwoty pomocy.

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy → skontaktuj się z nami.

Czytany 339 razy Ostatnio zmieniany 12 września 2017