Archiwum Aktualności
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło 10 sierpnia 2018 r., że od 27.08 do 14.09.2018 r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych na bioasekurację przez rolnika prowadzącego gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie. Pomoc finansowa będzie mogła dotyczyć wydatków poniesionych na: zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków…
Ostatnio zmieniany 18 sierpnia 2018
Jak informuje na swoich stronach internetowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 14 sierpnia 2018 r. mija termin, w jakim rolnicy posiadający do 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali nakaz likwidacji stada świń, mogą składać wnioski o pomoc. Warunkiem otrzymania pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny są gospodarstwa, które: otrzymały decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń; siedziba stada, której dotyczy ww. decyzja, w dniu jej wydania znajduje się na jednym z obszarów wymienionych w załączniku decyzji wykonawczej Komisji…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2018
10 sierpnia 2018

Rolnicy ekologiczni – uwaga na próbę oszustwa!

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Informujemy, że wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego taki rejestr na poziomie UE nie został utworzony. Producenci ekologiczni nie mają obowiązku zgłaszania się do żadnego Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych. Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym nie jest również związane z żadnymi opłatami w tym zakresie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje również, że odpowiednie informacje zostały przekazane do organów ścigania.
09 sierpnia 2018

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach deklarowanych do zazielenienia

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w ramach zazielenienia w 2018 roku. Projekt takiej decyzji został przygotowany przez Komisję Europejską. Susza jaka wystąpiła w Polsce w okresie maj-czerwiec 2018 r. spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz. Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych. Grunty takie będą też uznane za obszary proekologiczne EFA. Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu…
06 sierpnia 2018

Monitoring gleb

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz podlegające jej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR), na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzą szeroki monitoring gleb. Badania gleb w ramach tego monitoringu są wykorzystywane do oceny oddziaływania i efektywności Wspólnej Polityki Rolnej (płatności bezpośrednie, PROW). W bieżącym roku monitoring obejmuje pobranie ponad 16 tys. próbek glebowych oraz analizy laboratoryjne: przyswajalne formy potasu, fosforu i magnezu, pH-KCl, pH-H2O, kwasowość hydrolityczna i suma zasad oraz zawartość azotu ogólnego i węgla organicznego. Próbki będą pobierane przez pracowników terenowych OSChR na obszarze całego kraju, z warstwy gleby o mężności 0-20 cm. Prace będą prowadzone na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych w sposób nie powodujący jakichkolwiek szkód w uprawach. W związku z powyższym poniżej w części „Pobierz…
Ostatnio zmieniany 06 sierpnia 2018
30 lipca 2018

XXVII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA 2018, 25-26 sierpnia

Opracowanie: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 30 lipca 2018
26 lipca 2018

Problemy z wypełnieniem praktyk zazielenienia

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w zależności od praktyki oraz indywidualnej sytuacji rolnika, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację wymogów zazielenienia, beneficjent płatności bezpośrednich może skorzystać z następujących rozwiązań. Derogacja od dywersyfikacji upraw 2018 r. Możliwość skorzystania z derogacji jest odpowiedzią na trudne warunki pogodowe (ulewne deszcze i powodzie), jakie miały miejsce w okresie sierpień-październik 2017 r., które spowodowały, że w wielu gospodarstwach nie był możliwy siew roślin ozimych lub doszło do zniszczenia tych upraw. Aby móc skorzystać z odstępstwa, udział gruntów ornych, które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin na 2018 r. lub na których uprawy te zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy i powodzi, musi wynosić co najmniej 30% całkowitej powierzchni ozimin w gospodarstwie. Derogacja…
04 lipca 2018

Monitoring suszy – Raport 5

Opracowanie: IUNG-PIB • Zamieszczenie: Joanna Tarka
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych (załącznik 1). W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -174,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 16 mm. Najniższe…
Ostatnio zmieniany 04 lipca 2018
28 czerwca 2018

Przedżniwna ocena odmian zbóż, rzepaku oraz roślin bobowatych

Opracowanie: Roman Szulc • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Serdecznie zapraszamy na: „Przedżniwną Ocenę Odmian zbóż, rzepaku oraz roślin bobowatych”, która odbędzie się w sobotę 30.06.2018 r. o godz. 10.00 – na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku. Program spotkania obejmuje: Rozpoczęcie. Prezentacje i pokazy odmian zbóż, rzepaku ozimego, grochów, łubinów oraz soi. Porównanie odmian w warunkach suszy. Udział przedstawicieli firm hodowli roślin oraz firm agrochemicznych. Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin (EPSU). Informacja dotycząca szacowania szkód suszy. Poczęstunek. Serdecznie zapraszamy! Na poletkach zostaną zaprezentowane odmiany firm hodowlanych: Pioneer, Saatbau, KWS Polska, KWS Lochow, Saaten Union, HR Danko, Poznańskiej Hodowli Roślin, Małopolskiej Hodowli Roślin, HR Strzelce oraz HR Smolice. Kolekcja odmian na polach demonstracyjnych w 2018 r. obejmuje: pszenica ozima – 33 odmiany, pszenżyto ozime – 17 odmian, żyto ozime – 15 odmian,…