Archiwum Aktualności
04 grudnia 2018

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Opracowanie: Marta Matuszewska • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 26 listopada 2018 roku podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212). Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej tradycji. Na mocy wyżej wymienionej ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW). Rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych oraz może otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat. Do KRKGW wpisywane są koła gospodyń wiejskich…
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2018
04 grudnia 2018

Nabór wniosków do 28 XII 2018 w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ​ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.: gwarantowanych tradycyjnych specjalności, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, rolnictwa ekologicznego, ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich. Termin składania wniosków: od 27 listopada do 28 grudnia 2018 r. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia…
Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2018
Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje Narodową Wystawę Rolniczą. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu będzie prezentować się w pawilonie nr 8. Na naszym stoisku będą przygotowane dla zwiedzających, również tych najmłodszych, różnorodne atrakcje. Na dzieci czeka m.in. zabawa z „kołem fortuny” sprawdzająca wiedzę nt. ochrony środowiska oraz poznawanie ula i tego, co dzieje się w środku, kiedy pszczoły zbierają miód. Będzie można również posmakować miodu. Ponadto zwiedzający będą mogli podziwiać bogatą ekspozycję ziół z ogródka ziołowo-kwiatowego, który prowadzi Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich naszego ośrodka. Ciekawostką będą również prezentowane na stoisku historyczne egzemplarze „Poradnika Gospodarskiego” – czasopisma,…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2018
W terminie od 13 do 27 listopada 2018 roku producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą składać wnioski o pomoc. Drodzy Rolnicy, ​ ​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. Pomoc nie przysługuje producentowi rolnemu, który taką pomoc już otrzymał. Stawka pomocy wynosi: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw…
Ostatnio zmieniany 21 listopada 2018
14 listopada 2018

Rolniku! Sprawdź, czy ARiMR zna Twój aktualny numer rachunku bankowego – bez tego nie otrzymasz należnych dopłat

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Aktualny numer rachunku bankowego – to pierwszy krok do tego, aby bez zbędnej zwłoki otrzymać należne dopłaty. Od 16 października br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za rok 2018 oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze są przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za rok ubiegły. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Jak informuje ARiMR, co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe wracają do ARiMR, ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać. Prosimy zatem rolników,…
07 listopada 2018

Nabór wniosków do 4 XII 2018 na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) i powodzią. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. W ramach tego naboru ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów: rolnicy – na inwestycje mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; spółki wodne lub związki spółek wodnych –…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2018
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska zapraszają wszystkich producentów, którzy wytwarzają produkty lokalne, tradycyjne i ekologiczne oraz zainteresowanych żywnością wysokiej jakości do udziału w konferencji, która odbędzie się w środę 21 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Sielinku k. Opalenicy. Podczas konferencji pn. „Żywność wysokiej jakości – produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny” zostaną przedstawione zasady członkostwa i ubiegania się o krajowe znaki wyróżniające żywność wysokiej jakości, a także korzyści wynikające z przynależności do nich. Zaprezentowana zostanie również aplikacja/serwis „Polska Smakuje”, która jest jednym z elementów promocji żywności. Każdy, kto produkuje żywność: zgodnie z systemami jakości, działa w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich oraz wytwarza produkty wpisane na listę…
Ostatnio zmieniany 05 listopada 2018
Organizatorzy: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach serdecznie zapraszają na konferencję ​„Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, realizowaną na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w sali wiejskiej w Przytocznicy, gmina Doruchów, w powiecie ostrzeszowskim. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy! Program konferencji 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji: Wiesława Nowak – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 10.15 - 10.45 Deficyt białka paszowego w Polsce – hodowla odmian roślin strączkowych dla zaspokojenia deficytu białka paszowego – prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 10.45 - 11.15 Wpływ technologii upraw na wyniki…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2018
Konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego organizowany jest w ramach Programu WWF na rzecz Ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2009 roku. Celem konkursu jest przedstawienie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk rolniczych. Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego. Zwycięzca etapu krajowego reprezentuje dane państwo podczas etapu międzynarodowego. W etapie międzynarodowym biorą udział następujące państwa: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja, Szwecja, Białoruś oraz Ukraina. Główną nagrodą jest 10 000 euro. Tegorocznego zwycięzcę konkursu ogłoszono 24 października w Jönköping w Szwecji. Zwycięzcą został p. Krzysztof Kowalski za wdrażanie w swoim gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, w tym głównie ograniczających spływ substancji biogennych (azotu i fosforu) do wód. Ponadto Pan…