Archiwum Aktualności
21 października 2019

Dopłaty 2019 – wypłata zaliczek, także na poczet płatności PROW

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 października po raz czwarty w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz pierwszy zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. Zaliczki w 2019 r. są przekazywane polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70% stawki, a w przypadku płatności PROW – 85% stawki. Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa) jest zakończenie kontroli administracyjnej, a przy zaliczkach płatności bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu. Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Pula środków przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi…
08 października 2019

Zaproszenie na sesję „Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo”, 10 X 2019

Opracowanie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Bez czystego środowiska nie będzie zdrowej żywności, dlatego w interesie nas wszystkich, zarówno konsumentów jak i producentów żywności jest dbałość o środowisko i korzystanie z niego w sposób zapewniający długoterminową efektywną ochronę. Tak powinno być! A jak jest? Czy wody podziemne i powierzchniowe są zanieczyszczone związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz środkami ochrony roślin? Serdecznie zapraszamy na sesję „Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo”, która odbędzie się 10 października 2019 roku w godzinach 12.45 - 14.45 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon nr VII. Poniżej program sesji, który udostępniamy również do pobrania w załączniku. Jaka jest sytuacja obecnie? Podsumowanie badań w zakresie oznaczeń stężeń azotanów w wodach na terenach użytkowanych rolniczo w latach 2004-2016 na obszarze kraju (dr inż. Anna Kuczyńska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut…
04 października 2019

Pomoc na szkody w uprawach spowodowane przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź – wnioski do 15 XI 2019

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
UWAGA! O dwa tygodnie, czyli do 15 listopada 2019 r. został przedłużony termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest na stronie internetowej ARIMR: www.arimr.gov.pl. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się…
Ostatnio zmieniany 31 października 2019
27 września 2019

Nabór wniosków do 22 XI 2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ​rozszerzył o System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wydłużył termin składania wniosków do 22 listopada 2019 r. Nabór dotyczy więc unijnych systemów jakości, tj.: gwarantowanych tradycyjnych specjalności, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, rolnictwa ekologicznego, ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich oraz krajowych systemów jakości, tj.: Jakość Tradycja, Quality Meat Program, „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso…
Ostatnio zmieniany 11 października 2019
17 września 2019

Tragi rolnicze „Jesień w Gliśnie”, 22 IX 2019

Opracowanie: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W programie: promocja dorobku rolnictwa województwa lubuskiego, promocja produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, wystawa żywności wysokiej jakości, kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego, kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych, kiermasz wypieków i wyrobów wiejskich, kiermasze ogrodniczo-pszczelarskie, prezentacja osiągnięć kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych i sołectw, wystawa sprzętu ogrodniczego, w tym prezentacja nowości technologicznych i technicznych w produkcji rolnej, wystawa drobnego inwentarza, sprzedaż materiału szkółkarskiego, roślin sadowniczych i ozdobnych, warzyw i owoców sezonowych, promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), fachowe doradztwo specjalistów Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa, konkursy dla dzieci, występy lubuskich zespołów ludowych.
Ostatnio zmieniany 17 września 2019
12 września 2019

Zapraszamy już w najbliższą sobotę 14 IX 2019 do Gołaszyna!

Opracowanie: Sylwia Jakubowska
Grupa „RETRO” powstała w listopadzie 2014 roku z inicjatywy członków Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Borku Wielkopolskim. Podczas niespełna pięcioletniej działalności zespół uczestniczył już w 63 różnych regionalnych przeglądach. Swoimi występami uświetniał różne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i patriotyczne w gminie Borek Wielkopolski, a także w sąsiednich powiatach. W swoim repertuarze zespół posiada utwory biesiadno-rozrywkowe, patriotyczne, ludowe i religijne. Początkowo zespół liczył 12 śpiewaków, aktualnie zespół składa się z 17 osób: 11 kobiet i 6 mężczyzn. Założycielem i kierownikiem jest Helena Mikołajczak, a kierownikiem muzycznym Jerzy Zeidler. Obecnie zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wielkopolskim, promując również działania artystyczne gminy Borek Wlkp. Zapraszamy na występ!
Ostatnio zmieniany 12 września 2019
12 września 2019

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF – wnioski do 31 XII 2019

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Warto złożyć je jak najszybciej, ponieważ pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji. O przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią ci gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła…
Ostatnio zmieniany 30 września 2019
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało instrukcję: „Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji”, którą publikujemy poniżej, a także udostępniamy do pobrania w pliku PDF w części „Pobierz załącznik”. Instrukcja ma ułatwić rolnikom ekologicznym podejmowanie decyzji i prowadzenie działań w sytuacji znosów środków ochrony roślin z uprawy konwencjonalnej na uprawę ekologiczną. Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Producent ekologiczny, który zauważył prowadzony oprysk środkami ochrony roślin w sąsiedztwie swojej działki: informuje osobę przeprowadzającą oprysk lub właściciela działki sąsiedniej, że może dojść do skażenia jego upraw, które są prowadzone zgodnie z przepisami…
Ostatnio zmieniany 30 września 2019
26 sierpnia 2019

Nabór na studia podyplomowe 2019/2020 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego

Opracowanie: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) informuje, że trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych 2019/2020 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Studia Podyplomowe IOR – PIB obejmują szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin (IPM). Program studiów obejmuje program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 554). Podczas ponad 200 godzin zajęć merytorycznych przedstawione zostaną zagadnienia m.in. przepisów prawnych, metod ochrony roślin wykorzystywanych w IPM, planowania i zakładania upraw, agrotechniki,…
Ostatnio zmieniany 30 września 2019