Archiwum Aktualności
31 października 2017

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna – stan na godz. 14.00, 30.10.2017

Opracowanie: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa • Zamieszczenie: Marek Derkacz
Według prognozy IMGW nadal, zwłaszcza na wybrzeżu i we wschodniej połowie kraju, spodziewane są porywy wiatru do 65-70 km/h. Aktualnie liczba odbiorców pozbawionych dostaw prądu wynosi ok. 18,5 tys., z czego najwięcej w woj. śląskim – 5962. Trwają prace naprawcze. Od północy do godz. 12.00 Państwowa Straż Pożarna zrealizowała około tysiąca interwencji, związanych głównie z usuwaniem powalonych drzew i konarów. Pełny raport poniżej w załączniku.
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2017
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  58. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego poświęconej "100-leciu Ochrony Roślin w Polsce" która odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2018 r. w kompleksie hotelowym Remes Sports&Spa w Opalenicy  Więcej informacji na stronie internetowej Sesji: http://www.snior.pl/ WAŻNE TERMINY: 20.09.2017 r. – otwarcie rejestracji on-line na http://www.snior.pl/rejestracja do 20.11.2017 r. – termin zgłaszania referatów/posterów po uprzedniej rejestracji on-line 20.12.2017 - akceptacja zgłoszonych referatów/posterów 29.12.2017 - program sesji On-line  W załączeniu I Komunikat – 58. Sesja Naukowa IOR – PIB.
W terminie od 30 października 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. można składać w ARiMR wnioski o pomoc w ramach poddziałania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansową w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” będą mogły uzyskać nowe grupy producentów rolnych, uznane od ostatniego naboru wniosków w ramach działania 9 PROW 2014-2020, tj. od dnia 29 listopada 2016 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983 z późn. zm.), składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje…
Ostatnio zmieniany 26 października 2017
25 października 2017

Uwaga na niedozwolone w gospodarstwie rolnym substancje

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku z sytuacją związaną z przypadkami zastosowania na fermach drobiu w Belgii i Holandii niedozwolonych substancji do ochrony przed pasożytami drobiu (fipronil), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta gospodarskie, z których lub od których pozyskiwana jest żywność, aby zwrócili uwagę na problem stosowania w zakładach produkcyjnych i na fermach niedozwolonych preparatów potencjalnie zanieczyszczonych fipronilem lub innymi niedozwolonymi substancjami. Fipronil jest silnie toksycznym biocydem o szerokim spektrum działania. Jest wykorzystywany do zwalczania szkodliwych owadów i pajęczaków takich jak mrówki, muchy, wszy, wszoły, kleszcze, karaluchy, roztocza itp. W Polsce fipronil jest stosowany jako substancja czynna produktów biobójczych do stosowania w celu likwidacji insektów domowych, np. mrówek czy prusaków, oraz w różnych preparatach weterynaryjnych, np. w obrożach dla psów. Aktualnie w kraju nie…
Ostatnio zmieniany 26 października 2017
23 października 2017

Nawet 500 tys. zł na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – wnioski do 27.10.2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 27 października 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1469), którego treść dostępna jest → tutaj. W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.…
19 października 2017

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic, mogą składać wnioski o pomoc do 31.10.2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła udzielanie pomocy finansowej producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do 31 października 2017 r. Formularz wniosku o pomocy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR → otwórz. Pomoc jest skierowana do producenta rolnego: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r.…
Ostatnio zmieniany 19 października 2017
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, w związku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz.U. 2017 poz. 1722), informuje o możliwości przystąpienia do programów uzdrowienia stad od lBR/IPV oraz BVD MD. Zgodnie z rozdziałem II części I pkt 2 oraz rozdziałem II części II pkt 2 załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia, stada mogą być zgłaszane do programu za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii pod koniec każdego roku kalendarzowego, tak aby w nowym roku kalendarzowym mogły uczestniczyć w programie. Poniżej w części „Pobierz załącznik” udostępniamy wzór dokumentu: „Indywidualna karta zdrowia bydła – dobrowolny program zwalczania lBR/IPV i/lub BVD MD”. Karta ta powinna być prowadzona na każdą sztukę…
Ostatnio zmieniany 18 października 2017
Od 5 do 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysyłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz…
Ostatnio zmieniany 19 września 2017
W terminie od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą ubiegać się: rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń); spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została…
Ostatnio zmieniany 19 września 2017