Archiwum Aktualności
18 maja 2017

V Pomorskie Forum Drobiarskie, 23-24 V 2017

Opracowanie: PODR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W dniach 23-24 maja 2017 r. w „Wichrowych Wzgórzach” Kaszubska Oaza Zdrowia, Chmielno, woj. pomorskie odbędzie się V Pomorskie Forum Drobiarskie organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Cyklicznie już od pięciu lat hodowcy i producenci drobiu spotykają się, aby omówić i przedyskutować nurtujące ich problemy, zapoznać się z innowacjami branży drobiarskiej oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe. Poniżej w części „Pobierz załącznik” udostępniamy do pobrania kartę zgłoszenia, a więcej informacji można uzyskać na stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu: www.podr.pl.
Ostatnio zmieniany 18 maja 2017
21 kwietnia 2017

Monitoring gleb

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz podlegajqce jej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzą szeroki monitoring gleb, który wykorzystywany jest do monitorowania i ewaluacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w celu oceny oddziaływania, efektywności, skuteczności i znaczenia interwencji z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich. W bieżqcym roku monitoring obejmuje także wykonanie badania aktualnego stanu gleb bogatych w węgiel organiczny. Badania te prowadzone są na obszarach, na których występują gleby torfowe, gleby torfowe na podłożu mineralnym, gleby murszowe na podłożu mineralnym i murszaste oraz gleby mulowo-torfowe i torfowo-mulowe. Celem badań jest ocena aktulnego stanu gleb siedlisk hydrogenicznych głównie pod trwałymi użytkami zielonymi (TUZ). Prowadzone badania obejmują analizy laboratoryjne oraz pomiary miąższości warstw…
13 kwietnia 2017

Grypa ptaków – komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Opracowanie: WIW w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Powyższe rozporządzenie łagodzi wymogi bioasekuracji dla miejsc przebywania drobiu w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia w tej sprawie. Zmiana przepisów jest uzasadniona polepszeniem sytuacji epizootycznej w kraju w zakresie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Z myślą o osobach utrzymujących drób w sposób przyzagrodowy oraz wymogach §1 ust. 1 pkt 2) k) nowego rozporządzenia, przygotowano w WIW w Poznaniu przykład „Informacji z codziennych przeglądów stada drobiu”, które zobowiązani są prowadzić w sposób udokumentowany posiadacze drobiu. Przykładowy druk „Informacji z codziennych przeglądów stada drobiu” oraz nowe rozporządzenie są dostępne na stronie internetowej WIW w Poznaniu w zakładce grypa ptaków: www.wiw.poznan.pl/grypa-ptakow-hpai.…
Ostatnio zmieniany 13 kwietnia 2017
11 kwietnia 2017

Do 2 maja 2017 konsultacje publiczne o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR)

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Szanowni Państwo, od 2 lutego do 2 maja 2017 r. trwają konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach. Na podstawie wyników konsultacji Komisja Europejska opracuje, do końca 2017 r., komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz możliwe scenariusze polityczne na przyszłość. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w lipcu 2017 r. Aby przekazać swoją opinię bezpośrednio do Komisji Europejskiej wystarczy odpowiedzieć na pytania zamieszczone w kwestionariuszu (on-line) na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl. Odpowiedzi można wysłać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo. Liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa i nasze priorytety, mogą wpłynąć na kierunek dalszych…
Ostatnio zmieniany 22 kwietnia 2017
11 kwietnia 2017

Zaproszenie na Targi Ogrodnicze PAMIĘTAJMY O  OGRODACH do Piotrkowa Trybunalskiego, 30 kwietnia 2017 r.

Opracowanie: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 12 kwietnia 2017
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie od 27 kwietnia do 26 maja 2017 można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.: ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego, tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Formularz…
Ostatnio zmieniany 03 kwietnia 2017
29 marca 2017

Od 10 kwietnia 2017 przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2017 można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznaje się na rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie: co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia lub przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m. in. koszty budowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych…
Ostatnio zmieniany 29 marca 2017
24 marca 2017

Informacja z wyboru partnerów do projektu

Opracowanie: WODR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że w dniu 24 marca 2017 roku dokonano wyboru partnerów i zaproszono do udziału w projekcie „Internetowa Plafforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Protokół z wyboru partnerów udostępniamy do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”.
Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2017
23 marca 2017

O Eko Forum 2017

Opracowanie: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Celem działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez Departament Środowiska UMWW oraz Zespół Parków Krajobrazowych jest edukacja ekologiczna, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak również szacunek dla wspólnych dóbr występujących w otaczającym nas świecie. Promowanie zachowań spójnych z ekonomią zrównoważonego rozwoju, tzn. takiego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych, będących wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Międzynarodowych Targów Poznańskich, po raz ósmy zostanie zorganizowane stoisko pod nazwą Eko Forum. Stoisko będzie skupiało instytucje, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja…
Ostatnio zmieniany 23 marca 2017