Archiwum Aktualności
Do 15 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu EtnoPolska 2020. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Tworzenie warunków do popularyzacji kultury ludowej i upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym – to główne cele programu. Program zakłada dofinansowanie działań wzmacniających tożsamość narodową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Preferowane są działania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Budżet całego programu to 10 mln zł. Dofinansowanie ma formę dotacji – zaliczki. Maksymalna wysokość wsparcia to 95% (w uzasadnionych przypadkach 100%), od 10 tys. zł do 150 tys. zł. Wkład własny musi być wkładem finansowym i wynosić minimum 5%. Projekt może trwać od 2 marca do 15 października 2020 r.…
Ostatnio zmieniany 08 stycznia 2020
29 listopada 2019

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję „Pszczelarstwo i bartnictwo w krajach nadbałtyckich”, 10 XII 2019

Opracowanie: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne zaprasza na Międzynarodową Konferencję pt. „Pszczelarstwo i bartnictwo w krajach nadbałtyckich”, która odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk. Współorganizatorem konferencji są Lasy Państwowe. Program konferencji 10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji 10.10 – 10.50 Pszczoły wracają do lasu Kazimierz Szabla – kierownik projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów – pszczoły wracają do lasu” 10.50 – 12.00 Pszczelarstwo w Łotwie, zachowanie tradycji i perspektywa rozwoju Baiba Tikuma (Łotwa) 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 12.30 – 13.00 Panele fotowoltaiczne na pasieczysku – jak obniżyć koszty prowadzenia pasieki? Kamil Dorociński – firma OnePower 13.00 – 14.00 Badanie jakości miodu i produktów pszczelich Anna Aunap (Estonia) 14.00 – 14.20 Praktyczne działanie pożytecznych mikroorganizmów w gospodarce pasiecznej Piotr Nowak –…
Ostatnio zmieniany 29 listopada 2019
04 października 2019

Pomoc na szkody w uprawach spowodowane przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź – wnioski do 29 XI 2019

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
UWAGA! Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przedłużony o kolejne dwa tygodnie, czyli do 29 listopada 2019 r., termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest na stronie internetowej ARIMR: www.arimr.gov.pl. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. Stawka pomocy wynosi: 1000 zł na 1 ha powierzchni…
Ostatnio zmieniany 25 listopada 2019
21 października 2019

Dopłaty 2019 – wypłata zaliczek, także na poczet płatności PROW

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 października po raz czwarty w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz pierwszy zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. Zaliczki w 2019 r. są przekazywane polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70% stawki, a w przypadku płatności PROW – 85% stawki. Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa) jest zakończenie kontroli administracyjnej, a przy zaliczkach płatności bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu. Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Pula środków przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi…
08 października 2019

Zaproszenie na sesję „Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo”, 10 X 2019

Opracowanie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Bez czystego środowiska nie będzie zdrowej żywności, dlatego w interesie nas wszystkich, zarówno konsumentów jak i producentów żywności jest dbałość o środowisko i korzystanie z niego w sposób zapewniający długoterminową efektywną ochronę. Tak powinno być! A jak jest? Czy wody podziemne i powierzchniowe są zanieczyszczone związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz środkami ochrony roślin? Serdecznie zapraszamy na sesję „Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo”, która odbędzie się 10 października 2019 roku w godzinach 12.45 - 14.45 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon nr VII. Poniżej program sesji, który udostępniamy również do pobrania w załączniku. Jaka jest sytuacja obecnie? Podsumowanie badań w zakresie oznaczeń stężeń azotanów w wodach na terenach użytkowanych rolniczo w latach 2004-2016 na obszarze kraju (dr inż. Anna Kuczyńska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut…
27 września 2019

Nabór wniosków do 22 XI 2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ​rozszerzył o System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wydłużył termin składania wniosków do 22 listopada 2019 r. Nabór dotyczy więc unijnych systemów jakości, tj.: gwarantowanych tradycyjnych specjalności, chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, rolnictwa ekologicznego, ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich oraz krajowych systemów jakości, tj.: Jakość Tradycja, Quality Meat Program, „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso…
Ostatnio zmieniany 11 października 2019
17 września 2019

Tragi rolnicze „Jesień w Gliśnie”, 22 IX 2019

Opracowanie: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W programie: promocja dorobku rolnictwa województwa lubuskiego, promocja produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, wystawa żywności wysokiej jakości, kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego, kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych, kiermasz wypieków i wyrobów wiejskich, kiermasze ogrodniczo-pszczelarskie, prezentacja osiągnięć kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych i sołectw, wystawa sprzętu ogrodniczego, w tym prezentacja nowości technologicznych i technicznych w produkcji rolnej, wystawa drobnego inwentarza, sprzedaż materiału szkółkarskiego, roślin sadowniczych i ozdobnych, warzyw i owoców sezonowych, promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), fachowe doradztwo specjalistów Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa, konkursy dla dzieci, występy lubuskich zespołów ludowych.
Ostatnio zmieniany 17 września 2019
12 września 2019

Zapraszamy już w najbliższą sobotę 14 IX 2019 do Gołaszyna!

Opracowanie: Sylwia Jakubowska
Grupa „RETRO” powstała w listopadzie 2014 roku z inicjatywy członków Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Borku Wielkopolskim. Podczas niespełna pięcioletniej działalności zespół uczestniczył już w 63 różnych regionalnych przeglądach. Swoimi występami uświetniał różne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i patriotyczne w gminie Borek Wielkopolski, a także w sąsiednich powiatach. W swoim repertuarze zespół posiada utwory biesiadno-rozrywkowe, patriotyczne, ludowe i religijne. Początkowo zespół liczył 12 śpiewaków, aktualnie zespół składa się z 17 osób: 11 kobiet i 6 mężczyzn. Założycielem i kierownikiem jest Helena Mikołajczak, a kierownikiem muzycznym Jerzy Zeidler. Obecnie zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wielkopolskim, promując również działania artystyczne gminy Borek Wlkp. Zapraszamy na występ!
Ostatnio zmieniany 12 września 2019
12 września 2019

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF – wnioski do 31 XII 2019

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Warto złożyć je jak najszybciej, ponieważ pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji. O przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią ci gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła…
Ostatnio zmieniany 30 września 2019