03 kwietnia 2017

Działanie „Współpraca” PROW 2014-2020

Opracowanie: Justyna Głowacka
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem innowacji w ramach działania „Współpraca”. W tym celu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołało komórkę „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (w skrócie SIR) zajmującą się rozpowszechnianiem i koordynacją czynności związanych z możliwością wdrażania innowacji na terenie Polski. Sieć ma wspierać innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Ma dbać o wymianę fachowej wiedzy i dobrych praktyk oraz pomagać w tworzeniu i funkcjonowaniu sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego i pozostałymi podmiotami wspierającymi wprowadzanie nowości.

Na początku roku 2017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego tym programem.

Środki finansowe w ramach tego działania są przeznaczone są na tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Grupy operacyjne, które powstaną, powinny opracowywać i wdrażać innowacyjne rozwiązania do praktyki rolniczej.

Powoływana grupa operacyjna powinna uwzględniać uczestników należących do różnych środowisk – rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców, jednostki naukowe i uczelnie oraz podmioty świadczące usługi doradcze.

O pomoc może wnioskować zarówno grupa, która posiada osobowość prawną, jak również grupa nie posiadająca osobowości prawnej, a działająca na podstawie umowy, w której podmioty zobowiązują się realizować operację i ubiegać się o przyznanie pomocy (np. umowa konsorcjum).

Beneficjent działania „Współpraca” może otrzymać maksymalnie 12 000 000 zł.

 • 10 000 000 zł – w przypadku kosztów kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z realizacją operacji oraz kosztów badań;
 • 2 000 000 zł – w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących.

W tych środkach finansowych refundacji podlegają między innymi koszty robót budowlanych, zakupu lub instalacji nowych maszyn i urządzeń, zakupu nowych urządzeń służących do wykonywania badań, wartości niematerialnych i prawnych, w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych, koszty ogólne i bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, koszty badań obejmujących wyłącznie badania stosowane lub prace rozwojowe. Pomoc obejmuje refundację na poziomie 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących, 90% kosztów badań oraz 50% kosztów inwestycyjnych.

Przewidywane środki finansowe przeznaczone są na realizacje projektów maksymalnie 3-letnich. Jedynie w szczególnych przypadkach, gdzie opóźnienie może wynikać z uzasadnionego okresu realizacji operacji, okres wsparcia może zostać wydłużony.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy powinny przygotować plan finansowy dotyczący operacji, który zostanie podstawowym opracowaniem będącym źródłem informacji i danych, branych pod uwagę przy ocenie merytorycznej wniosków. Musi posiadać opinię o innowacyjności przedmiotu operacji wystawioną przez jednostkę naukową posiadającą kategorię naukową A+, A, B przyznawaną za osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy jednostki oraz za efekty działalności naukowej.

Zakres potencjalny operacji, który będzie finansowany w ramach działania może być bardzo zróżnicowany tematycznie, gdyż działanie ma na celu umożliwienie wdrożenia do praktyki innowacji w szerokim zakresie: nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Zawsze muszą być zgodne z załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym zdefiniowano grupy produktów, takie jak: zwierzęta żywe, mięso, ryby, przetwory z mięsa, ryb, produkty mleczarskie, jaja ptasie, żywe drzewa i inne rośliny, warzywa, owoce, przetwory z warzyw, owoców, kawa, herbata, zboża, tłuszcze i oleje zwierzęce, z ryb, roślinne, cukier trzcinowy lub buraczany, wino ze świeżych winogron, len.

O wyborze operacji decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących ogólnych kryteriów wyboru:

 • potencjału innowacyjnego operacji,
 • analizy technicznej kosztów oraz korzyści,
 • potencjalnej skali oddziaływania rezultatów operacji (korzyści ekonomicznych, społecznych, zasięgu zastosowania – geograficzny, branżowy),
 • stopnia przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu,
 • zróżnicowania partnerów w grupie .

Punkty za dane kryterium wyboru są przyznawane na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów, to nie zostaną one przyznane.

Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacja uzyska mniej niż 24 punktów.

Wybór operacji, która uzyska środki finansowe, następuje w terminie 7 miesięcy od złożenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy zostaje podpisana umowa. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacone, jeżeli beneficjent zrealizował operację lub zakończył etap i udokumentował zrealizowanie tejże operacji, bądź etapu. Koszty kwalifikowane podlegają refundacji tylko pod warunkiem, że zostały określone w umowie w zestawieniu rzeczowo-finansowym i poniesione. Powinny również zachowywać konkurencyjny tryb wyboru. Rozliczenie poniesionych i zakwalifikowanych kosztów odbywa się w formie rozliczenia bezgotówkowego. Płatność następuje po wcześniejszym złożeniu wniosku o płatność w terminie 3 miesięcy.

Czytany 1741 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.