W sali konferencyjnej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się 22 czerwca 2016 r. spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. „Tworzenie grup operacyjnych w ramach działania Współpraca”. W spotkaniu wzięło udział 40 uczestników, w tym producenci rolni, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, podmiotów działających na rynku rolno-spożywczym, instytucji państwowych oraz doradcy rolni. Głównym celem organizowanego spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkim jednostkami działającymi w obszarze rolnictwa w celu utworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz zacieśnienie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w celu ułatwienia transferu wiedzy i innowacji. Powiązania pomiędzy sektorem nauki a rolnictwem wymagają większego zacieśnienia. Wyniki badań naukowych często nie znajdują zastosowania w praktyce ze względu na ograniczenia finansowe. W efekcie traci na tym zarówno sfera naukowa, jak i rolnicza. Konieczne jest zapewnienie transferu wiedzy…
27 lipca 2016

Stoisko SIR na Targach

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
W dniach 4-5 czerwca 2016 r. odbyły się Wielkopolskie Targi Rolnicze oraz Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku, a w dniach 18-19 czerwca 2016 r. – Marszewskie Dni Pola oraz Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Marszewie. W trakcie trwania imprez pracownicy wielkopolskiej SIR udzielali zainteresowanym osobom informacji z zakresu działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR oraz działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na stoisku SIR zorganizowany został również konkurs wiedzy o innowacjach w rolnictwie. Osoby zwiedzające Targi, które wzięły udział w konkursie wiedzy wypełniały ankietę z pytaniami związanymi z Siecią oraz innowacjami, wskazywały również kierunki rozwiązań innowacyjnych do zastosowania w gospodarstwach rolnych. Zwycięzcom gratulujemy! < < < Stoisko…
14 czerwca 2016

Zaproszenie ekspertów do współpracy w ramach EIP-AGRI

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych: Robust and resilient dairy production systems, Agroforestry: introducing woody vegetation into specialised crop and livestock systems, Diseases and pests in viticulture. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższym zakresie mogą składać aplikacje do dnia 11 lipca 2016 r. Członkami Grupy mogą być: rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych. Czas…
30 maja 2016

SIR na targach w Sielinku i w Marszewie

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Na stoisku SIR: w dniach 4-5 czerwca 2016 r. na Wielkopolskich Targach Rolniczych w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku oraz w dniach 18-19 czerwca 2016 r.na Letnich Targach Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie odbędzie się konkurs wiedzy o innowacjach w rolnictwie. Na zwycięzców czekają nagrody!
Czy są Państwo zainteresowani podzieleniem się opinią na temat EIP-AGRI oraz sieci EIP Network w ramach niezależnej ewaluacji dla Komisji Europejskiej? Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie → kliknij tutaj.
16 maja 2016

Innowacje oczami wielkopolskich rolników

Opracowanie: Agnieszka Marczyńska
W związku z możliwością finansowania wspólnych działań rolników, doradców i naukowców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rzecz gospodarstw rolnych, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2015 roku zwrócił się do rolników zapisanych do bazy danych Ośrodka z prośbą o wypełnienie ankiety. Przeprowadzenie ankiety miało na celu zdefiniowanie problemów i potrzeb w zakresie wprowadzania innowacji w sferze produkcji i zarządzania w gospodarstwach rolnych. Zebrane ankiety dostarczyły cennych informacji, będących źródłem wiedzy odnośnie możliwości wprowadzenia ulepszeń i innowacji w gospodarstwach rolnych. Ankieta zawierała 7 pytań, w tym jedno otwarte. Pytanie pierwsze dotyczyło określenia zainteresowania rolników osiągnięciami nauki. Aż 98% ankietowanych rolników odpowiedziało, że interesują ich najnowsze wyniki badań naukowych, które mogłyby przyczynić się do rozwoju rolnictwa i gospodarstwa, a w konsekwencji podniesienia jakości życia…
11 maja 2016

WODR w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
W dniu 25 kwietnia 2016 r. biuro wielkopolskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizowało spotkanie w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Pracownicy WODR w Poznaniu przedstawili główne obszary działalności doradztwa rolniczego oraz przedstawili założenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkanie miało na celu wypracowanie założeń wspólnych działań, które przyczyniłyby się do efektywniejszego transferu wiedzy z ośrodków naukowych do praktyki rolniczej poprzez doradztwo rolnicze. Rola doradztwa rolniczego jest wskazana w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym znajdują się następujące zapisy: „Zasadnicze znaczenie dla rozwoju sfery rolnictwa ma wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo.…
29 kwietnia 2016

Innowacyjna aktywna cieplarnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Opracowanie: Agnieszka Marczyńska
W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie pracownika WODR w Poznaniu, pełniącego funkcję brokera Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie, z dr inż. Włodzimierzem Krzesińskim – pracownikiem Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tematem spotkania była wybudowana w 2014 roku cieplarnia w ramach projektu Food to Waste to Food. Przetwarzanie odpadów na żywność. Wartość całego projektu wynosiła 1 637 000 €. W projekcje uczestniczyły również dwie firmy z Norwegii oraz jedna z Holandii. F2W2F Jest to międzynarodowy projekt finansowany przez Unię Europejską, którego celem było opracowanie innowacyjnej technologii umożliwiającej przetwarzanie odpadów organicznych na żywność. W skład systemu wchodzą: biogazownia, kogenerator oraz nowego typu szklarnia, nazywana aktywną cieplarnią BBBLS. Połączenie tych składowych pozwoliło na otrzymanie systemu, w którym odpady organiczne są przetwarzane na żywność…
14 kwietnia 2016

SIR na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Opracowanie: Agnieszka Marczyńska
W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, będącego brokerem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie na obszarach wiejskich, z Kierownikiem Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr hab. Piotrem Urbańskim. Spotkanie odbyło się w siedzibie Katedry w Kolegium Zembala w Poznaniu. Podczas spotkania przedstawiono ideę powstania i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, opisano zakres działań możliwych do realizacji we współpracy z WODR w Poznaniu. W trakcie rozmowy poruszono tematykę działań innowacyjnych, jakimi zajmują się pracownicy Uczelni. Scharakteryzowano utworzone w 2013 roku Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego misją jest wspomaganie rozwoju innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań opracowywanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz efektywny transfer…
12 kwietnia 2016

Stoisko WODR na targach Eko Forum

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych w Poznaniu w dniach 18-20 marca br. zorganizowano Eko Forum. Celem przedsięwzięcia była prezentacja podmiotów zajmujących się nieformalną edukacją przedsięwzięcia. Udział w Eko Forum zadeklarowało 25 państwowych i samorządowych instytucji oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska. Koordynatorem przedsięwzięcia był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na Eko Forum swoje stoisko miał również Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Stoisko zostało zorganizowane przez pracowników Działu Ekologii i Ochrony Środowiska, którzy przedstawili przykłady swojej działalności z obszaru ochrony środowiska, udzielali informacji oraz przekazywali materiały informacyjne i promocyjne dotyczące zagadnień ekologii. Na stoisku obecny był również SIR, promujący ideę sieci innowacji w rolnictwie.
12 kwietnia 2016

SIR w „Poradniku Gospodarskim”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
W marcowym numerze „Poradnika Gospodarskiego” zamieszczono artykuł na temat Krajowej sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Aby zapoznać się z artykułem, kliknij tutaj →