09 lutego 2016

Partnerstwo w SIR – rejestracja

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
W celu wsparcia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) utworzono Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). SIR ułatwia tworzenie oraz funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Działania w ramach SIR ułatwią wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach SIR oferowana będzie pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. W tworzenie SIR zaangażowany jest również Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. SIR ma charakter otwarty,…
18 listopada 2015

Konferencja „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”

Opracowanie: Czesław Bachorz
W Centrum Wystawowo-Szkoleniowym SIELINKO odbędzie się 25 listopada 2015 r. konferencja zatytułowana „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”. Szczegółowy program konferencji przedstawia się następująco: 9.30 – 10.00 Rejestracja 10.00 – 10.10 Powitanie i uwagi wstępne 10.10 – 10.30 Od nauki do praktyki – rola doradcy w procesie innowacji – dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu 10.30 – 11.30 Źródła finansowania innowacyjności w rolnictwie – Piotr Łykowski, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 11.45 – 12.30 Ekonomiczne aspekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – dr Sebastian Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 12.30 – 13.15 Badania naukowe w rolnictwie – prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 13.15 – 14.00 Praktyczne wykorzystanie stacji meteorologicznych w integrowanej ochronie roślin – Czesław Bachorz, Andrzej Obst, Maciej Zacharczuk, pracownicy WODR w Poznaniu 13.00 – 14.30…
W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2016-2017 w zakresie SIR zgłaszane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020: Działanie 2. Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. Budżet działania 500 000 EURO. Uwaga: beneficjenci powyższego działania to CDR, WODR-y i Instytucja Zarządzająca.   Działanie 5. Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Budżet działania 500 000 EURO. Uwaga: beneficjenci powyższego działania to CDR, WODR-y, Instytucja Zarządzająca, partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wspierający tworzenie i organizację…
W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014-2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020: Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich – możliwość zgłoszenia mają tylko partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Budżet działania 50 000 EURO. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą – możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne. Budżet działania 300 000 EURO. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne. Budżet…