Bioróżnorodność to bogactwo form życia występujących na Ziemi, w tym różnorodność roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów. Szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności mają obszary wiejskie. Z kolei w tym zakresie istotny jest transfer wiedzy i innowacji. W związku z powyższym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2016-2017 zorganizował konferencję „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”. Konferencja odbyła się 16 listopada 2017 r. w Gołaszynie i skierowana była do pracowników naukowych, producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji państwowych, instytucji i organizacji okołorolniczych oraz doradców rolniczych. Jej celem było promowanie dobrych przykładów i praktyk związanych z ochroną bioróżnorodności oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego i finansowego przedsięwzięć w tym zakresie. Po otwarciu konferencji „Innowacyjność na rzecz ochrony…
W Gołaszynie 16 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”. Program konferencji 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 – 10.30 Powitanie, Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie 10.30 – 11.15 Bioróżnorodność – poznaj, doceń, zachowaj 11.15 – 11.45 Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – fundusze prośrodowiskowe 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 12.00 – 13.30 Od nauki do praktyki – prośrodowiskowe innowacyjne technologie na obszarach wiejskich 13.30 – 14.00 Eko-ścieżka, Eko-park – działania edukacyjne na rzecz ochrony i zachowania bioróżnorodności
W Sielinku 8 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja „Zrównoważony rozwój z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Program konferencji 9.30 – 10.00 Rejestracja, serwis kawowy 10.00 – 10.10 Powitanie 10.10 – 10.30 Sieć Innowacji w Rolnictwie 10.30 – 11.00 Źródła finansowania odnawialnych źródeł energii 11.00 – 12.00 Zrównoważony rozwój a energia odnawialna 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 12.30 – 13.30 Odnawialne źródła energii 13.30 – 14.30 Odnawialne źródła energii – oferta rynkowa firm 14.30 – 12.00 QUIZ z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii 14.45 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 15.00 Obiad Konferencja jest zorganizowana w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich zorganizowała dwa niezależne od siebie wyjazdy studyjne do Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. pn. „Współpraca wsparciem dla innowacyjnych działań w hodowli buraka cukrowego”. Oba wyjazdy skierowane były do rolników i doradców zajmujących się tematyką buraka cukrowego. Szkolenia obejmowały dwa zakresy tematyczne. Pierwszy wyjazd pn. „Agrotechnika buraka cukrowego w nowoczesnym rolnictwie” odbył się 9 października 2017 r. i dotyczył agrotechniki buraka cukrowego. Przez specjalistów i naukowców z KHBC zostały przedstawione  następujące zagadnienia: aktualności agrotechniczne w uprawie buraka cukrowego, nowe kierunki prac hodowlanych, cechy nowych odmian. Drugi wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne kierunki nasiennictwa buraka cukrowego” odbył się 10 października 2017 r. i został ukierunkowany na ukazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nasiennictwa. Specjaliści i naukowcy z KHBC zaprezentowali następujące…
27 października 2017

Wyjazd studyjny „Innowacyjne rozwiązania w gospodarce pasiecznej”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
W dniach 25-26 września 2017 r. odbył się wyjazd studyjny, który umożliwił wymianę doświadczeń, wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie z uwzględnieniem prowadzenia gospodarki pasiecznej. W  trakcie pierwszego dnia pszczelarze mieli okazję uzyskać informacje na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wysłuchać wykładu o nowoczesnej produkcji pasiecznej, który wygłosił pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu –Jędrzej Wigura. Naukowiec z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu – dr Grzegorz Pruszyński przedstawił zagadnienie ochrony pszczół w środowisku przyrodniczym, a lekarz weterynarii dr Andrzej Jędruszuk omawiał tematy związane z czynnikami warunkującymi zdrowotność pszczół. Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili pasiekę Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku oraz gospodarstwa pasieczne w Poznaniu i Przybrodzinie. Wyjazd studyjny…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje dwa wyjazdy studyjne „Współpraca wsparciem dla innowacyjnych działań w hodowli buraka cukrowego” dla rolników zajmujących się produkcją roślinną – producentów buraka cukrowego i doradców rolnych WODR. Pierwszy wyjazd odbędzie się 9 października 2017 r. do Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie. Orientacyjny czas trwania zajęć: 9.30-15.00. Organizator zapewnia odbiór uczestników szkolenia w wyznaczonych miejscach na trasie Leszno-Kościan-Grodzisk-Poznań-Straszków (Koło). Temat wyjazdu: „Agrotechnika buraka cukrowego w nowoczesnym rolnictwie”, który obejmuje następujące zagadnienia: rynek buraka i cukru w nowych uwarunkowaniach UE, aktualności agrotechniczne w uprawie buraka cukrowego, nowe kierunki prac hodowlanych, cechy nowych odmian, wyznaczenie kierunków innowacyjnych rozwiązań w hodowli buraka cukrowego. Drugi wyjazd odbędzie się 10 października 2017 r. do Kutnowskiej Hodowli Buraka…
26 września 2017

Sieć EIP-AGRI (2015)

Opracowanie: Justyna Głowacka
Europa 2020 to strategia rozwoju Unii Europejskiej (UE) opracowana na lata 2014-2020. W zmieniającym się świecie, gospodarka Unii Europejskiej musi stać się inteligentna, zrównoważona oraz sprzyjać społecznemu włączeniu. Te trzy priorytety mają na celu wspieranie mieszkańców Unii Europejskiej w procesie budowy silnej gospodarki oferującej możliwości zatrudnienia w oparciu o zrównoważone zagospodarowywanie zasobów.   Unia Europejska określiła pięć celów, które mają być zrealizowane do roku 2020 w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu/energii. Strategia ta podkreśla znaczenie prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji w przygotowaniu Europy do wyzwań, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Do tej pory, uruchomiono pięć Europejskich…
26 września 2017

Redukcja antybiotyków w hodowli świń

Opracowanie: Justyna Głowacka
Powszechne stosowanie antybiotyków (nazywanych także środkami bakteriobójczymi) w leczeniu ludzi oraz zwierząt przyczynia się do wzrostu liczby bakterii odpornych na ich działanie. Proces ten utrudnia skuteczne leczenie chorób. Naczelną zasadą stosowania antybiotyków w hodowli świń jest “wykorzystywanie antybiotyków w możliwie jak najbardziej ograniczonym zakresie, ale tylko wtedy, kiedy jest to konieczne”. Osoby związane z hodowlą świń, od „gospodarstwa aż po konsumenta”, mogą pomóc w realizacji tego zadania podejmując odpowiednie, zrównoważone działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia zwierząt.   Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Reducing antibiotics in pig farming,  która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury…
Rolnictwo ekologiczne to złożony system, w którym uprawiane są rożne rośliny, a rolnicy mają do dyspozycji mniej „środków interwencyjnych” (takich jak np. chemiczne środki ochrony roślin oraz szybko uwalniające się nawozy) w celu korygowania produkcji. Dlatego rolnicy prowadzący produkcję w oparciu o metody naturalne muszą posiadać szeroką wiedzę. Niniejszy dokument może stać się źródłem inspiracji do powstawania nowych innowacyjnych rozwiązań wspierających gospodarstwa zajmujące się produkcją ekologiczną w uzyskiwaniu optymalnej wydajności.    Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Innovative solutions for organic farmers in the EU - Optimising arable yields, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało…
26 września 2017

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. W czym możemy pomóc?

Opracowanie: Justyna Głowacka
Komisja Europejska powołała do życia Punkt Kontaktowy EIP-AGRI (z ang. EIP-AGRI Service Point) w kwietniu 2013r.; jego celem było umożliwienie komunikacji, promowanie innowacyjności, wymiany wiedzy oraz doświadczeń w sektorze rolnym. Właśnie tutaj, w Punkcie Kontaktowym EIP-AGRI, podejmowane są działania w charakterze mediatora w ramach sieci EIP-AGRI umożliwiające i ułatwiające wymianę doświadczeń oraz współpracę pomiędzy wszystkimi grupami promującymi nowatorskie rozwiązania: rolnikami, naukowcami, doradcami, jednostkami gospodarczymi, działaczami na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wreszcie grupami reprezentującymi interesy konsumentów oraz innymi organizacjami pozarządowymi (NGO). Zadania te realizowane są poprzez oferowanie różnorodnych usług jednostkom promującym nowe rozwiązania.  Broszura zawiera zarys ogólny tego, co Punkt Kontaktowy…
W dniach 25-26 września 2017 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym „Innowacyjne rozwiązania w gospodarce pasiecznej”. Realizacja operacji ma na celu zapoznanie grupy osób interesujących się pszczelarstwem z innowacyjnymi systemami prowadzenia gospodarki pasiecznej i korzyściami, jakie dają pszczoły w rolnictwie. Operacja pozwoli na realizację priorytetu PROW na lata 2014-2020: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, poprzez promowanie najnowszych rozwiązań stosowanych w hodowli pszczół. Szkolenie w dniu 25.09.2017 r. odbędzie się w miejscowości Grodzisk Wielkopolski w hotelu Behapowiec, ul. Nowa 27. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 10.00. W dniu 26.09.2017 r. uczestnicy szkolenia będą wizytować gospodarstwa pasieczne. Szkolenie stanowi operację realizowaną w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.