Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje dwa wyjazdy studyjne „Współpraca wsparciem dla innowacyjnych działań w hodowli buraka cukrowego” dla rolników zajmujących się produkcją roślinną – producentów buraka cukrowego i doradców rolnych WODR. Pierwszy wyjazd odbędzie się 9 października 2017 r. do Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie. Orientacyjny czas trwania zajęć: 9.30-15.00. Organizator zapewnia odbiór uczestników szkolenia w wyznaczonych miejscach na trasie Leszno-Kościan-Grodzisk-Poznań-Straszków (Koło). Temat wyjazdu: „Agrotechnika buraka cukrowego w nowoczesnym rolnictwie”, który obejmuje następujące zagadnienia: rynek buraka i cukru w nowych uwarunkowaniach UE, aktualności agrotechniczne w uprawie buraka cukrowego, nowe kierunki prac hodowlanych, cechy nowych odmian, wyznaczenie kierunków innowacyjnych rozwiązań w hodowli buraka cukrowego. Drugi wyjazd odbędzie się 10 października 2017 r. do Kutnowskiej Hodowli Buraka…
26 września 2017

Sieć EIP-AGRI (2015)

Opracowanie: Justyna Głowacka
Europa 2020 to strategia rozwoju Unii Europejskiej (UE) opracowana na lata 2014-2020. W zmieniającym się świecie, gospodarka Unii Europejskiej musi stać się inteligentna, zrównoważona oraz sprzyjać społecznemu włączeniu. Te trzy priorytety mają na celu wspieranie mieszkańców Unii Europejskiej w procesie budowy silnej gospodarki oferującej możliwości zatrudnienia w oparciu o zrównoważone zagospodarowywanie zasobów.   Unia Europejska określiła pięć celów, które mają być zrealizowane do roku 2020 w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu/energii. Strategia ta podkreśla znaczenie prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji w przygotowaniu Europy do wyzwań, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Do tej pory, uruchomiono pięć Europejskich…
26 września 2017

Redukcja antybiotyków w hodowli świń

Opracowanie: Justyna Głowacka
Powszechne stosowanie antybiotyków (nazywanych także środkami bakteriobójczymi) w leczeniu ludzi oraz zwierząt przyczynia się do wzrostu liczby bakterii odpornych na ich działanie. Proces ten utrudnia skuteczne leczenie chorób. Naczelną zasadą stosowania antybiotyków w hodowli świń jest “wykorzystywanie antybiotyków w możliwie jak najbardziej ograniczonym zakresie, ale tylko wtedy, kiedy jest to konieczne”. Osoby związane z hodowlą świń, od „gospodarstwa aż po konsumenta”, mogą pomóc w realizacji tego zadania podejmując odpowiednie, zrównoważone działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia zwierząt.   Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Reducing antibiotics in pig farming,  która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury…
Rolnictwo ekologiczne to złożony system, w którym uprawiane są rożne rośliny, a rolnicy mają do dyspozycji mniej „środków interwencyjnych” (takich jak np. chemiczne środki ochrony roślin oraz szybko uwalniające się nawozy) w celu korygowania produkcji. Dlatego rolnicy prowadzący produkcję w oparciu o metody naturalne muszą posiadać szeroką wiedzę. Niniejszy dokument może stać się źródłem inspiracji do powstawania nowych innowacyjnych rozwiązań wspierających gospodarstwa zajmujące się produkcją ekologiczną w uzyskiwaniu optymalnej wydajności.    Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Innovative solutions for organic farmers in the EU - Optimising arable yields, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało…
26 września 2017

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. W czym możemy pomóc?

Opracowanie: Justyna Głowacka
Komisja Europejska powołała do życia Punkt Kontaktowy EIP-AGRI (z ang. EIP-AGRI Service Point) w kwietniu 2013r.; jego celem było umożliwienie komunikacji, promowanie innowacyjności, wymiany wiedzy oraz doświadczeń w sektorze rolnym. Właśnie tutaj, w Punkcie Kontaktowym EIP-AGRI, podejmowane są działania w charakterze mediatora w ramach sieci EIP-AGRI umożliwiające i ułatwiające wymianę doświadczeń oraz współpracę pomiędzy wszystkimi grupami promującymi nowatorskie rozwiązania: rolnikami, naukowcami, doradcami, jednostkami gospodarczymi, działaczami na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wreszcie grupami reprezentującymi interesy konsumentów oraz innymi organizacjami pozarządowymi (NGO). Zadania te realizowane są poprzez oferowanie różnorodnych usług jednostkom promującym nowe rozwiązania.  Broszura zawiera zarys ogólny tego, co Punkt Kontaktowy…
W dniach 25-26 września 2017 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym „Innowacyjne rozwiązania w gospodarce pasiecznej”. Realizacja operacji ma na celu zapoznanie grupy osób interesujących się pszczelarstwem z innowacyjnymi systemami prowadzenia gospodarki pasiecznej i korzyściami, jakie dają pszczoły w rolnictwie. Operacja pozwoli na realizację priorytetu PROW na lata 2014-2020: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, poprzez promowanie najnowszych rozwiązań stosowanych w hodowli pszczół. Szkolenie w dniu 25.09.2017 r. odbędzie się w miejscowości Grodzisk Wielkopolski w hotelu Behapowiec, ul. Nowa 27. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 10.00. W dniu 26.09.2017 r. uczestnicy szkolenia będą wizytować gospodarstwa pasieczne. Szkolenie stanowi operację realizowaną w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.
14 września 2017

Innowacyjny rynek rolny Dograne.pl

Opracowanie: Dograne • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Informujemy o możliwości skorzystania przez rolników i operatorów rynkowych z innowacyjnego i bezpłatnego narzędzia internetowego, stworzonego przez polski startup partnerujący sieci SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich), który funkcjonuje jako współczesna giełda rolna Dograne. Jest to w pełni zautomatyzowany rynek internetowy umożliwiający zarówno efektywne znalezienie nowych kontaktów handlowych i zbytu na produkty rolne, jak i prowadzenie bieżącej współpracy ze stałymi kontrahentami w branży. Na czym polega innowacyjność giełdy rolnej Dograne? Najprościej mówiąc, rynek internetowy Dograne łączy funkcjonalność klasycznej tablicy, na której rolnicy zamieszczają ogłoszenia rolnicze z zaawansowanym systemem algorytmicznego dopasowywania danych rynkowych zawartych w ofertach użytkowników. W przeciwieństwie do dotychczasowych statycznych rozwiązań tablic ogłoszeniowych wymagających „fizycznego” zaangażowania rolnika już na etapie przeszukiwania ogłoszeń czy monitorowania…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 6 września 2017 roku w Marszewie k. Pleszewa seminarium połączone z warsztatami „Skuteczność innowacyjnych systemów wspomagania decyzji w ochronie warzyw psiankowatych przed zarazą ziemniaka w aspekcie założeń integrowanej ochrony roślin”. Powyższa operacja ma na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Seminarium i warsztaty realizowane są w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie SIR. Ramowy program spotkania przedstawia się następująco:  10.00 - 10.15 Powitanie uczestników 10.15 - 10.45 Wykład „Krajowa sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” 10.45 - 11.45 Wykład „Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – zalety i ograniczenia” – dr hab. Andrzej Wójtowicz, IOR-PiB w Poznaniu 12.00 - 13.00 Wykład „Skuteczna ochrona…
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych: Moving from source to sink in arable farming, Circular Horticulture, Enhancing production and use of renewable energy on the farm. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do 6 sierpnia 2017 r. Członkami Grup Fokusowych mogą być: rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych. Czas…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 3 czerwca 2017 r. w Sielinku seminarium połączone z warsztatami „Postęp genetyczny produkcji zwierzęcej w harmonijnej relacji ze środowiskiem: Genetyka a środowisko”. Seminarium i warsztaty są realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. WARSZTATY – teren ekspozycji zwierząt hodowlanych 9.00 – 9.45 Wykład: „Genetyka a środowisko” – dr M. Pszczoła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 10.00 – 14.00 Wycena zwierząt: genetyka-środowisko-ekonomika z komentarzem wykładowcy i oceniających z komisji sędziowskich 16.00 – 18.00 Praktyka: wymiana doświadczeń pomiędzy hodowcami   SEMINARIUM – sala konferencyjna Muzeum 18.00 – 19.00 Wykład: „Działanie Współpraca PROW 2014-2020 i zakładanie grupy operacyjnej” – dr hab. A. Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 19.00 – 20.00 Dyskusja: identyfikacja problemów i kierunki działań innowacyjnych  Podczas seminarium udostępniamy stoisko informacyjne celem…
25 maja 2017

Lista ocenionych operacji partnerów KSOW dla Konkursu nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Opracowanie: CDR w Brwinowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej w części „Pobierz załącznik” publikujemy do pobrania listę ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (w zakresie dotyczącym SIR zgłoszonych do działania 5) dla Konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r."