Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych: Moving from source to sink in arable farming, Circular Horticulture, Enhancing production and use of renewable energy on the farm. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do 6 sierpnia 2017 r. Członkami Grup Fokusowych mogą być: rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych. Czas…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 3 czerwca 2017 r. w Sielinku seminarium połączone z warsztatami „Postęp genetyczny produkcji zwierzęcej w harmonijnej relacji ze środowiskiem: Genetyka a środowisko”. Seminarium i warsztaty są realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. WARSZTATY – teren ekspozycji zwierząt hodowlanych 9.00 – 9.45 Wykład: „Genetyka a środowisko” – dr M. Pszczoła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 10.00 – 14.00 Wycena zwierząt: genetyka-środowisko-ekonomika z komentarzem wykładowcy i oceniających z komisji sędziowskich 16.00 – 18.00 Praktyka: wymiana doświadczeń pomiędzy hodowcami   SEMINARIUM – sala konferencyjna Muzeum 18.00 – 19.00 Wykład: „Działanie Współpraca PROW 2014-2020 i zakładanie grupy operacyjnej” – dr hab. A. Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 19.00 – 20.00 Dyskusja: identyfikacja problemów i kierunki działań innowacyjnych  Podczas seminarium udostępniamy stoisko informacyjne celem…
25 maja 2017

Lista ocenionych operacji partnerów KSOW dla Konkursu nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Opracowanie: CDR w Brwinowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej w części „Pobierz załącznik” publikujemy do pobrania listę ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (w zakresie dotyczącym SIR zgłoszonych do działania 5) dla Konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r."
18 maja 2017

SIR na targach w Gołaszynie i w Sielinku

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Na stoisku SIR: w dniach 20-21 maja 2017 r. na Regionalnych Targach Rolniczych Gołaszyn – Wiosna  2017 w dniach 3-4 czerwca 2017 r.na Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku odbędzie się konkurs wiedzy o innowacjach w rolnictwie. Na zwycięzców czekają nagrody!
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje szkolenia pn. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 narzędziem wspierania innowacyjności”. Tematyka szkoleń: Krajowa sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zadania brokera na rzecz sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, funkcjonowanie grup operacyjnych w  ramach działania „Współpraca”, PROW na lata 2014-2020 – zasady finansowania innowacji. Szkolenia odbędą się w godzinach od 10.00 do 14.30 w dniach: 5 kwietnia 2017 roku – miejsce szkolenia: budynek WODR w Marszewie, sala konferencyjna; 6 kwietnia 2017 roku – miejsce szkolenia: budynek WODR w Sielinku – sala konferencyjna w hotelu. Szkolenia realizowane są w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2016-2017 w zakresie Krajowej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (SIR).
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych: New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change, Grazing for Carbon. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 23 marca 2017 r. Członkami Grup Fokusowych mogą być: rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych. Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około…
W dniu 6 lutego 2017 r. został zaakceptowany „Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020” przez Pana Ryszarda Zarudzkiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podręcznik dotyczy kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją operacji w Planie operacyjnym KSOW i jest udostępniony do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”.
27 stycznia 2017

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017 Na podstawie: 1) art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) oraz 2) § 18 ust. 2-4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 148) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r.…
W dniach 18-20 października odbył się wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych” zorganizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu). Wyjazd szkoleniowy został zrealizowany w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. W wyjeździe uczestniczyli doradcy WODR w Poznaniu, rolnicy oraz pracownicy innych instytucji, m.in. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu. Pierwszego dnia wyjazdu zostały przedstawione doświadczenia i dobre praktyki realizowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie przedsiębiorczości, w tym agroturystyki i przetwórstwa produktów rolnych na bazie gospodarstwa, ekologii i ochrony środowiska oraz energii odnawialnej. Uczestnicy dowiedzieli się również o możliwościach tworzenia inkubatorów kuchennych. Podczas rozmowy poruszono takie zagadnienia, jak analiza zasobów a kierunek działania inkubatora,…
W Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku 26 października 2016 r. została przeprowadzona konferencja nt. „Innowacyjne metody ograniczenia populacji agrofagów a bioróżnorodność krajobrazu rolniczego”. W konferencji uczestniczyli producenci rolni, doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego specjalizujący się w ochronie roślin, pracownicy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu oraz przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych. Prelegentami byli wykładowcy z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz wykładowcy WODR. Konferencję rozpoczęła Eliza Lubiatowska-Krysiak – koordynator wojewódzki SIR, która zreferowała temat „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR”. Przedstawione zostały najważniejsze założenia i cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR. Następnie do przedstawienia tematyki konferencji, która związana była z popularyzacją innowacyjnych…
18 listopada 2016

Konferencja „Nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 30 listopada 2016 r. konferencję pt. „Nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce”. Konferencja odbędzie się w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku k. Opalenicy. Konferencja jest realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Ramowy program konferencji: 11.00 - 11.15 Rejestracja uczestników konferencji, poczęstunek 11.15 - 11.25 Powitanie uczestników, uwagi wstępne 11.25 - 11.55 Sieć Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zadania brokera 11.55 - 12.40 Rola PROW 2014-2020 w rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Wielkopolsce 12.40 - 13.00 Przerwa kawowa 13.00 - 13.45 Postęp technologiczny w produkcji roślinnej 13.15 - 14.45 Prawidłowe przygotowanie kiszonki 13.45 - 14.30 Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej 14.30 - 15.00 Podsumowanie konferencji i dyskusja 15.00 - 15.45 Obiad Celem konferencji jest przedstawienie kierunków innowacyjnych badań naukowych, wskazane zostaną planowane kierunki dalszego wsparcia w ramach Programu Rozwoju…