04 stycznia 2019

Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Uwaga! Wprowadzono zmiany w 3 załącznikach do ogłoszenia o konkursie nr 3/2019. Poniżej można pobrać poprawiony komplet dokumentów.

Zmiany są następujące:

 1. We wniosku o wybór operacji – zmieniono treść przypisu 23 oraz w części V pkt 7 scalono komórki i dodano przypis 43.
 2. W instrukcji do tego wniosku:
  a) w części III pkt 6 – dodano ostatni akapit,
  b) w części V – dodano ostatnie zdanie,
  c) w Formularzach – dopisek do zał. nr 5,
  d) w Rozeznaniu rynku – poprawiono na odesłanie do części V pkt 8 wniosku,
  e) w opisie załącznika nr 3 – zmieniono w zakresie tabeli I-III pole „Grupa docelowa”,
 3. W przewodniku po ocenie wniosku w części I pkt 8 dodano tekst w nawiasie „przy czym można wzywać do uzupełnienia pkt 6, jeżeli nie podano liczebności grupy docelowej z podziałem na dwa lub trzy województwa”.

Ponadto następujące dokumenty zostały zapisane jako plik PDF:

 1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/2019.
 2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3/2019.
 3. Regulamin konkursu nr 3/2019.
 4. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”.
 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji.
 6. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów.

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019

Na podstawie:

 1. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz
 2. § 18 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ogłasza konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.

1.  Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1.  Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r.

1.2.  Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
 2. 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9-13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
 3. 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3.  Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego wypełnienia, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

1.4.  Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188). Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

2.  Obszar i zakres objęty konkursem.

2.1.  Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru co najmniej czterech województw.

2.2.  Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 22 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

 1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 3. działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
 4. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 5. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 6. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 7. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 8. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 9. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

3.  Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2019 r.

4.  Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2019 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, wskazane w pkt. 1.2, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski, wskazane w pkt. 2.2. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań, z tym że środki te nie mogą być przenoszone z działań 3-9 do działań 10-13 wskazanych w pkt. 2.2.

Załączniki do ogłoszenia o konkursie (wszystkie w pliku ZIP):

 • Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/2019 (plik PDF).
 • Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3/2019 (plik PDF).
 • Wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkoleń, seminariów i warsztatów (plik DOCX).
 • Regulamin konkursu nr 3/2019 (plik PDF).
  • Załącznik do regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku” (plik PDF).
 • Formularz wniosku o wybór operacji (plik DOCX).
  • Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe” (plik XLSX).
  • Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny” (plik XLSX).
  • Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji” (plik DOCX).
  • Załącznik nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT” (plik DOCX).
  • Załącznik nr 5 do wniosku o wybór operacji „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” (plik DOCX).
  • Instrukcja wypełniania formularza wniosku o wybór operacji (plik PDF).
 • Formularz umowy na realizację operacji (plik DOCX).
  • Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo-finansowe” (plik XLSX).
  • Załącznik nr 2 do umowy „Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT” (plik DOCX).
  • Załącznik nr 3 do umowy „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w § 11 umowy” (plik DOCX).
 • Formularz wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z załącznikami nr 1-3 (plik XLSX).
  • Załącznik nr 4 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji” (plik DOCX).
  • Załącznik nr 5 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT” (plik DOCX).
  • Załącznik nr 6 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Formularz operacji realizującej priorytety PROW 2014-2020” (plik DOCX).
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów (plik PDF).
 • Plan działania KSOW na lata 2014-2020 (plik PDF).
 • Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 (plik PDF).
Czytany 1547 razy