​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że w dniach 24-25 września 2018 r. w Starym Mieście – Pensjonat nad Zalewem, ul. Wypoczynkowa 3, 62-571 Stare Miasto – odbędzie się konferencja „Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie wielkopolskim”. Konferencja jest realizowana przez Partnera KSOW – Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości i jest operacją w Planie operacyjnym KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Do pobrania: program konferencji, formularz zgłoszeniowy.
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacja mająca na celu ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wymiana informacji i doświadczeń na temat rozwiązań w gospodarowaniu wodą w rolnictwie. W dniu 25 września 2018 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje szkolenie połączone z warsztatami „Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.30-16.00 w Sielinku. Celem szkolenia jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w zakresie gospodarowania…
W dniach 10-14 września 2018 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2018-2019 organizuje wyjazd studyjny „Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu” do Holandii. Realizacja operacji ma na celu ukazanie nowoczesnej hodowli bydła z wykorzystaniem embriotranferu dla hodowców, którzy mogą wchodzić w skład grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”. Operacja pozwoli na realizację priorytetu PROW na lata 2014-2020: „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, poprzez promowanie najnowszych rozwiązań stosowanych w rolnictwie”. Wyjazd obejmuje wizytę w stacji hodowli zwierząt A.L.H. Genetic B.V. oraz wizyty na farmach holenderskich. Działanie „Współpraca” dotyczy wspierania działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) i realizacji przez nie projektów, polegających na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań do praktyki. Pomoc finansowa ma charakter…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała zmiany terminu naboru wniosków do działania „Współpraca” z miesiąca września na listopad 2018 roku.
05 września 2018

Działanie „Współpraca” – nowelizacja przepisów

Opracowanie: Justyna Głowacka
W dniu 31 sierpnia 2018 została udostępniona nowelizacja przepisów działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” (Dz.U. poz. 1683 z dnia 24.08.2018 r.) znajduje się poniżej w załączniku.
W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nasz Ośrodek zorganizował seminarium wyjazdowe nt.: „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki rolnicze” do IUNG w Puławach. Szkolenie odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. Seminarium rozpoczęło się wykładem pt. „Zmiany klimatu i rolnictwo niskoemisyjne” przeprowadzonym przez dr hab. Jerzego Kozyrę, z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB Puławy. Wykładowca przekazał słuchaczom informacje na temat zmieniającej się zawartości dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych w atmosferze oraz o zmieniającej się liczbie dni zimowych i z temperaturą powyżej 25 °C na przestrzeni lat 1960-1990 i 2007-2016, przedstawił prognozy na kolejne lata, a także założenia polityki energetycznej i klimatycznej UE. Wykładowca przedstawił założenia Strategicznego Planu Adaptacji – dokumentu…
04 lipca 2018

EIP-AGRI poszukuje ekspertów

Opracowanie: Justyna Głowacka
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych: Non-chemical weed management in arable cropping systems; Pests and diseases of the olive tree. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 10 września br. Członkami Grup Fokusowych mogą być między innymi: rolnicy, leśnicy, doradcy rolniczy, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być…
02 lipca 2018

Ocena liniowa w nowoczesnej hodowli koni

Opracowanie: Monika Wilczyńska
„Ocena liniowa w nowoczesnej hodowli koni” Marszew k. Pleszewa, 17 czerwca 2018 r.   W dniu 17 czerwca br. podczas Marszewskich Dni Pola ‘2018 odbyła się  konferencja połączona z warsztatami pn. „Ocena liniowa w nowoczesnej hodowli koni”. Operacja ta realizowana była w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Konferencja skierowana była do hodowców koni z województwa wielkopolskiego oraz doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Składała się ona z dwóch wykładów: „Ocena liniowa koni szlachetnych hodowlanych przeznaczonych do wyczynu sportowego” oraz „Postępowanie z klaczami hodowlanymi w okresie okołoporodowym i z nowo narodzonym  źrebakiem – zabiegi…
W dniach 4-5 czerwca 2018 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje wyjazd studyjny „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki w rolnictwie” do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w  Puławach. Realizacja operacji ma na celu zapoznanie grupy osób zajmujących się rolnictwem z innowacyjnymi niskoemisyjnymi praktykami w rolnictwie oraz ich skutkami ekonomicznymi i środowiskowymi. Operacja pozwoli na realizację priorytetu PROW na lata 2014-2020: „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, poprzez promowanie najnowszych rozwiązań stosowanych w rolnictwie”. Szkolenie w dniu 4.06.2018 r. odbędzie się w Puławach w Hotelu Sybilla, początek o godz. 14.00. W drugim dniu 5.06.2018 r. uczestnicy będą wizytować rolnicze gospodarstwa doświadczalne IUNG – PIB w Osinach i Grabowie. Szkolenie stanowi operację realizowaną w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2018-2019 zorganizował wyjazd studyjny pt. „Nowoczesne gospodarowanie pasieką”. Wyjazd dedykowany był dla osób zajmujących się pszczelarstwem, naukowców. Grupa pszczelarzy uczestniczyła 10 czerwca 2018 r. w wyjeździe studyjnym do dwóch gospodarstw pasiecznych. Pierwszy wykład został przeprowadzony w pasiece należącej do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w Sielinku o tematyce „Elementy nowoczesnej gospodarki pasiecznej, ochrona pszczół w środowisku przyrodniczym oraz możliwości zwiększenia bazy pożytkowej dla pszczół”. Zajęcia poprowadził specjalista WODR Jędrzej Wigura. Następnie grupa udała się do gospodarstwa pasiecznego pana Władysława Poprawskiego. Na miejscu został zaprezentowany wykład „Innowacyjne metody pozyskiwania matek, odkładów i innych produktów pszczelich przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu”. Po raz kolejny okazało się, że…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2018-2019 zorganizował wyjazd studyjny pt. „Współpraca na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie”. Wyjazd dedykowany był dla osób zajmujących się pszczelarstwem, naukowców. W dniach 24-27 kwietnia 2018 r. grupa pszczelarzy wyjechała na południe do Czech. Będąc u naszych sąsiadów uczestnicy mogli wysłuchać bardzo interesujących wykładów przygotowanych przez wykładowców z Centrum Kształcenia Pszczelarskiego z następującej tematyki: funkcjonowanie Związku Pszczelarzy w Czechach, metody i efekty hodowlane produkcji matek pszczelich, zasady i przepisy dotyczące relokacji pasiek wędrownych, praktyka postępowania w przypadku zatrucia pszczół, metody zwalczania Varroa Destructor. Po zajęciach teoretycznych pszczelarze udali się na zajęcia warsztatowe do pasiek Centrum. W trakcie wizyt zaprezentowano pracę przy ulach, sprzęt stosowany w pasiekach, sposoby…