25 maja 2017

Lista ocenionych operacji partnerów KSOW dla Konkursu nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Opracowanie: CDR w Brwinowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej w części „Pobierz załącznik” publikujemy do pobrania listę ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (w zakresie dotyczącym SIR zgłoszonych do działania 5) dla Konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r."
18 maja 2017

SIR na targach w Gołaszynie i w Sielinku

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Na stoisku SIR: w dniach 20-21 maja 2017 r. na Regionalnych Targach Rolniczych Gołaszyn – Wiosna  2017 w dniach 3-4 czerwca 2017 r.na Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku odbędzie się konkurs wiedzy o innowacjach w rolnictwie. Na zwycięzców czekają nagrody!
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje szkolenia pn. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 narzędziem wspierania innowacyjności”. Tematyka szkoleń: Krajowa sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zadania brokera na rzecz sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, funkcjonowanie grup operacyjnych w  ramach działania „Współpraca”, PROW na lata 2014-2020 – zasady finansowania innowacji. Szkolenia odbędą się w godzinach od 10.00 do 14.30 w dniach: 5 kwietnia 2017 roku – miejsce szkolenia: budynek WODR w Marszewie, sala konferencyjna; 6 kwietnia 2017 roku – miejsce szkolenia: budynek WODR w Sielinku – sala konferencyjna w hotelu. Szkolenia realizowane są w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2016-2017 w zakresie Krajowej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (SIR).
03 kwietnia 2017

Działanie „Współpraca” PROW 2014-2020

Opracowanie: Justyna Głowacka
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem innowacji w ramach działania „Współpraca”. W tym celu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołało komórkę „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (w skrócie SIR) zajmującą się rozpowszechnianiem i koordynacją czynności związanych z możliwością wdrażania innowacji na terenie Polski. Sieć ma wspierać innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Ma dbać o wymianę fachowej wiedzy i dobrych praktyk oraz pomagać w tworzeniu i funkcjonowaniu sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego i pozostałymi podmiotami wspierającymi wprowadzanie nowości. Na początku roku 2017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego…
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych: New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change, Grazing for Carbon. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 23 marca 2017 r. Członkami Grup Fokusowych mogą być: rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych. Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około…
W dniu 6 lutego 2017 r. został zaakceptowany „Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020” przez Pana Ryszarda Zarudzkiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podręcznik dotyczy kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją operacji w Planie operacyjnym KSOW i jest udostępniony do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”.
27 stycznia 2017

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017 Na podstawie: 1) art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) oraz 2) § 18 ust. 2-4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 148) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r.…
W dniach 18-20 października odbył się wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych” zorganizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu). Wyjazd szkoleniowy został zrealizowany w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. W wyjeździe uczestniczyli doradcy WODR w Poznaniu, rolnicy oraz pracownicy innych instytucji, m.in. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu. Pierwszego dnia wyjazdu zostały przedstawione doświadczenia i dobre praktyki realizowane w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie przedsiębiorczości, w tym agroturystyki i przetwórstwa produktów rolnych na bazie gospodarstwa, ekologii i ochrony środowiska oraz energii odnawialnej. Uczestnicy dowiedzieli się również o możliwościach tworzenia inkubatorów kuchennych. Podczas rozmowy poruszono takie zagadnienia, jak analiza zasobów a kierunek działania inkubatora,…
W Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku 26 października 2016 r. została przeprowadzona konferencja nt. „Innowacyjne metody ograniczenia populacji agrofagów a bioróżnorodność krajobrazu rolniczego”. W konferencji uczestniczyli producenci rolni, doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego specjalizujący się w ochronie roślin, pracownicy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu oraz przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych. Prelegentami byli wykładowcy z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz wykładowcy WODR. Konferencję rozpoczęła Eliza Lubiatowska-Krysiak – koordynator wojewódzki SIR, która zreferowała temat „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR”. Przedstawione zostały najważniejsze założenia i cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR. Następnie do przedstawienia tematyki konferencji, która związana była z popularyzacją innowacyjnych…
18 listopada 2016

Konferencja „Nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 30 listopada 2016 r. konferencję pt. „Nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce”. Konferencja odbędzie się w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku k. Opalenicy. Konferencja jest realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Ramowy program konferencji: 11.00 - 11.15 Rejestracja uczestników konferencji, poczęstunek 11.15 - 11.25 Powitanie uczestników, uwagi wstępne 11.25 - 11.55 Sieć Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zadania brokera 11.55 - 12.40 Rola PROW 2014-2020 w rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Wielkopolsce 12.40 - 13.00 Przerwa kawowa 13.00 - 13.45 Postęp technologiczny w produkcji roślinnej 13.15 - 14.45 Prawidłowe przygotowanie kiszonki 13.45 - 14.30 Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej 14.30 - 15.00 Podsumowanie konferencji i dyskusja 15.00 - 15.45 Obiad Celem konferencji jest przedstawienie kierunków innowacyjnych badań naukowych, wskazane zostaną planowane kierunki dalszego wsparcia w ramach Programu Rozwoju…
10 listopada 2016

Warsztaty „Innowacyjna agrotechnika kukurydzy na kiszonkę”

Opracowanie: Monika Dryjer
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach nt. „Innowacyjna agrotechnika kukurydzy na kiszonkę”. Warsztaty odbędą się 15 listopada 2016 r. gospodarstwie Pana Arkadiusza Szwarca w Roszkówku w powiecie rawickim. Operacja jest realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Warsztaty skierowane są do producentów rolnych, przedstawicieli instytucji państwowych oraz doradców WODR w Poznaniu. Celem realizacji operacji jest promowanie innowacyjnej agrotechniki kukurydzy na kiszonkę począwszy od doboru odmianowego roślin, poprzez nowoczesne uproszczone systemy uprawy roślin, nawożenie, ochronę chemiczną, aż po prawidłowy zbiór rośliny na kiszonkę i przygotowanie kiszonki. Prelegentami będą pracownicy naukowi: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Rzeszowie, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi…