Nowości z Wągrowca
Dnia 26 lipca weszło w życie w/w rozporządzenie, które ma na celu w głównej mierze ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia ze źródeł rolniczych. Tym samym wdraża Dyrektywę Rady UE 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.                 W nowa regulacja prawna określa krótsze terminy stosowania nawozów mineralnych zawierających azot i naturalnego tj. gnojowicy. Według niej można stosować nawozy od 1 marca – jeśli warunki pogodowe na to pozwalają ale tylko w przeważającej część Polski do 25 października, na Suwałkach i na terenach górzystych  południowej Polski do 15 października, a na wschodzie Polski do 20 października. Dokładny spis…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2018
23 lipca 2018

Cross Compliance- Zasada Wzajemnej Zgodności cz. I

Opracowanie: Kinga Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W roku 2003 UE wprowadziła reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która nałożyła na Polskę stopniowe wprowadzenie Jednolitej Płatności, utrzymanie gruntów gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej. Od roku 2009 obowiązują wymogi z Obszaru A, od 2011 roku wdrożone są wymogi z Obszaru B, a od roku 2013 obwiązują wymogi z Obszaru C. Zostało narzucone ścisłe przestrzeganie standardów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt. Za nieprzestrzeganie niżej opisanych wymogów danych Obszarów, rolnikowi zostają nałożone sankcje w postaci obniżenia kwot płatności. Dobra Kultura Rolna dotyczy wszystkich rolników posiadających grunt orny i jej celem jest przeciwdziałanie erozji gleby, jak również zmianom struktury…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
23 lipca 2018

Kredyty a susza

Opracowanie: Kinga Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych banki współpracujące z ARiMR zaoferowały pomoc w formie kredytów preferencyjnych o oprocentowaniu 0,5 % w skali roku. Kredyty te mają być przeznaczone na wznowienie produkcji roślinnej oraz odtworzenie środków trwałych. Dotyczyć to będzie rolników, którzy ubezpieczyli swoje uprawy co najmniej w 50 % powierzchni gruntów rolnych(nie licząc łąk i pastwisk) od  przynajmniej jednych z niekorzystnych zjawisk np.: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzi, huragan i inne. Ronicy, którzy ubezpieczyli 50% zwierząt od jednych z w/w ryzyk starać się mogą o kredyty o tak niskim oprocentowaniu. Gospodarze, którzy uzyskali plon…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
02 stycznia 2018

Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym laureatem plebiscytu "Głosu Wielkopolskiego"

Opracowanie: Beata Mączyńska • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
                W wrześniu/październiku 2017 roku odbył się plebiscyt Mistrzowie Agroligii, pod patronatem Marka Woźniaka - marszałka województwa wielkopolskiego. Partnerami Plebiscytu był Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Gospodarstw Oddział w Poznaniu, Agromarket Jaryszki i Brico-Marche ze Skórzewa. Jedną z kategorii był wybór Koła Gospodyń Wiejskich. W plebiscycie zgłoszone zostały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa Wielkopolskiego, jednym z Kół, które brało udział w plebiscycie, było Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym. Koło to zostało laureatem tego plebiscytu i w nagrodę otrzymało możliwość nagrania profesjonalnego filmu prezentującego Koło, voucher o wartości 1000 zł na zakupy w markecie Brico Marche…
Od nowego roku obowiązują nowe przepisy dla mikroprzedsiębiorców dotyczące składania zeznań podatkowych. Informacje te muszą być zawarte w jednolitym pliku kontrolnym – zwanym dalej JPK. Reguluje to zapis w artykule 104 Ustawy o swobodzie gospodarczej. Mikroprzedsiębiorca to osoba która spełnia jednocześnie dwa kryteria: zatrudnia średnio w roku 10 osób i jego obrót (netto) z działalności (sprzedaż towarów, usług, wyrobów) nie przekracza 2.000.000 €. Zatem każdy mikroprzedsiębiorca, bez względu na sposób rozliczania się musi składać plik JPD do Urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje mogę udostepnić drogą mailową w dwóch prezentacjach dotyczących szczegółowych kwestii związanych z generowaniem i przesyłaniem pliku JPK. Michał Gawłowski…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
08 grudnia 2017

Gęsina powraca na nasze stoły

Opracowanie: Bata Mączyńska • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Ogólnopolską kampanię promującą gęsinę pod hasłem "Na świętego Marcina najlepsza gęsina" na rynku polskim wszczął region kujawsko-pomorski, któremu firmują Instytut Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, Slow Food Polska, liczne restauracje oraz organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich. Głównym celem tej kampanii  jest  przywrócenie ginącej tradycji spożywania mięsa gęsiego na świętego Marcina, czyli w dniu Narodowego Święta Niepodległości. O starym zwyczaju podawania dań z gęsi 11 listopada świadczy m.in. wiersz Kaspra Twardowskiego z 1630 r., którym pisał: "Polacy zaś ten zwyczaj mają, dzień świętego Marcina gęś tłustą piekają".             Na początku ubiegłego stulecia gęsi były w Polsce bardziej popularne od kur. Pasące…
05 grudnia 2017

Zasady przechowywania nawozów mineralnych

Opracowanie: Łukasz Kowalski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
                Przechowywanie nawozów mineralnych wiąże się z przestrzeganiem kilku zasad, których spełnienie daje nam gwarancję, że będziemy mogli cieszyć się produktem pełnowartościowym, w którym nie dojdzie do utraty składników i zmiany stanu skupienia, chociażby pod wpływem wilgoci.             Magazynowanie nawozów może odbywać się w pomieszczeniu lub na zewnątrz czyli poza magazynem. Ważne jest to, żeby nawóz, który zamówiliśmy dotarł do nas w oryginalnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach. Pomieszczenie, w którym chcemy przechować nawóz powinno być suche, ciemne i przewiewne. Najlepiej też, żeby było zamykane a nawozy nie były narażone na kontakt z niekorzystnymi dla nich warunkami atmosferycznymi – słońcem i deszczem.…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2017
04 grudnia 2017

Temperatura i opady w gminie Gołańcz w 2017 roku. Wykorzystanie danych meteorologicznych w rolnictwie.

Opracowanie: Michał Gawłowski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
WODR w Poznaniu dysponuje danymi meteorologicznymi przesłanymi ze stacji meteo umieszczonych na terenie województwa Wielkopolskiego, oraz z dalszych lokalizacji. Na podstawie tych danych sporządzono wykresy przedstawiające średnie temperatury i sumy opadów ze stacji meteo w Oporzynie i Łaziskach w 2017 roku. Dane z Oporzyna reprezentatywne są dla północnej częsci gm. Wągrowiec oraz dla gminy Gołańcz. Natomiast dane przekazywane z Łazisk reprezentują południową część gm. Wągrowiec. Dane meteo można z powodzeniem wykorzystać w prognozowaniu wystąpienia niektórych chorób w uprawie zbóż, ziemniaków i jabłoni. Mapę stacji meteo znajdziesz tutaj. Wykres miesięcznych temperatur i sum opadów w 2017 roku; (wykres: M. Gawłowski).  …
Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2017
20 listopada 2017

Konkurs - Formy ochrony przyrody na obszarze „Dolina Wełny”

Opracowanie: Michał Gawłowski
Na tereny powiatu wągrowieckiego działa LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” jako Lokalna Grupa Działania. Jest to partnerstwo trójsektorowe, posiadające osobowość prawną pod nadzorem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” swoim działaniem obejmuje obszar 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim i są to następujące gminy: Margonin, Kiszkowo, Rogoźno, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno i Wągrowiec. Jest to obszar spójny, gminy wchodzące w skład LGD przylegają do siebie granicami. Stowarzyszenie to przeprowadziło w marcu i kwietniu 2017 roku konkurs nt: „ Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z gmin członkowskich Stowarzyszenia.…
Ostatnio zmieniany 20 listopada 2017