Nowości z Wągrowca
W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku, w powiecie wągrowieckim dnia 3 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Spotkanie zorganizowane w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych, takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, było jednym z cyklu spotkań organizowanych pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego dla rolników i mieszkańców wsi. Rozpoczęcia spotkania dokonał Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu Dariusz Eitner, który po przywitaniu gości i omówieniu przebiegu spotkania przekazał głos Maciejowi Szłykowiczowi Zastępcy Dyrektora WODR w Poznaniu i poprosił o omówienie tematu związanego z transferem wiedzy i innowacjami…
19 grudnia 2018

Wykorzystanie N-TESTERA w gospodarstwach demonstracyjnych

Opracowanie: Łukasz Kowalski • Zamieszczenie: Joanna Tarka
W ramach współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na terenie gminy Wągrowiec działają dwa gospodarstwa demonstracyjne: w miejscowości Łaziska – gospodarstwo Pana Andrzeja Torzewskiego oraz w miejscowości Oporzyn – gospodarstwo Pana Marka Bednarskiego. Nowoczesny sprzęt, doświadczenie oraz wiedza właścicieli powodują, że w obu gospodarstwach uzyskuje się wysokie plony zbóż, rzepaku i kukurydzy. Pan Andrzej nie prowadzi produkcji zwierzęcej, dlatego wszystkie zebrane plony sprzedaje do punktów skupu znajdujących się na terenie Wągrowca. Dodatkowo część swoich gruntów rolnik przeznacza na poletka demonstracyjne – współpracuje z firmą hodowlano-nasienną. Natomiast Pan Marek sprzedaje rzepak ozimy do punktu handlowego, a zboża i kukurydzę w całości przeznacza na paszę w związku z produkcją żywca wieprzowego. Produkcja żywca odbywa się w cyklu zamkniętym w dwóch budynkach podzielonych na:…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
17 września 2018

IRZplus – nowa cyfryzacja ARiMR oraz nowe przepisy

Opracowanie: K. Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
          Dnia 28.08.2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy portal  IRZplus, dzięki któremu rolnicy posiadający zwierzęta (bydło, owce, kozy i świnie) mogą w nowoczesny sposób – szybko i wygodnie dokonywać przez Internet zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich. Nowy portal umożliwia: - wgląd do siedziby stada - przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada - zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych - przegląd zgłoszonych zdarzeń - zamawianie kolczyków dla zwierząt lub ich duplikatów - składanie zapotrzebowania na paszporty dla bydła - sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji             Korzystanie z portalu IRZplus umożliwia bez wychodzenia z domu zgłoszenie wszelakich zdarzeń dotyczących zwierząt co…
17 września 2018

Zakończenie demonstracji połączone z Wągrowieckim Dniem Kukurydzy

Opracowanie: Ł. Kowalski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W Gospodarstwie Demonstracyjnym p. A. Torzewskiego w miejscowości Łaziska (gm. Wągrowiec) odbyło się zakończenie demonstracji dotyczącej wpływu trwałej aktywnej próchnicy na urodzajność gleby, wysokość plonu i jakość produktów rolniczych. Spotkanie, w którym uczestniczyło 36 osób, odbyło się 13 września i połączone było z Wągrowieckim Dniem Kukurydzy. Uczestniczący w spotkaniu rolnicy mieli okazję przekonać się o działaniu środków humusowych poprawiających strukturę gleby i rozkładających resztki pożniwne. Preparaty umożliwiające lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i przywracające naturalną żyzność gleby były dostarczane rolnikowi w związku ze współpracą Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu a firmą EKODARPOL. Środki te doskonale sprawdzają się w…
Ostatnio zmieniany 17 września 2018
10 września 2018

Podsumowanie prac komisji klęskowej działającej na terenie gminy Wągrowiec

Opracowanie: Ł. Kowalski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Od 22 czerwca 2018 roku gminna komisja w składzie:  Anna Majer (WIR),  Andrzej Torzewski (WIR) i  Łukasz Kowalski (WODR) rozpoczęła pracę polegającą na szacowaniu strat spowodowanych przez suszę. Po dokonaniu lustracji w terenie komisja stwierdziła, że największe straty wystąpiły w uprawach zbóż jarych – owsie, jęczmieniu i mieszance zbożowej. Zakres strat w tych uprawach wyniósł od 60 do 80 %. Brak opadów w okresie wegetacji spowodował też straty w uprawie roślin strączkowych (głównie w łubinie), które sięgały nawet 85-90 % na niektórych plantacjach. Troszkę lepiej wyglądała sytuacja w uprawie zbóż ozimych – pszenżycie, pszenicy i życie. Tutaj straty też wystąpiły,…
Ostatnio zmieniany 10 września 2018
03 września 2018

Dożynki Archidiecezjalne i Powiatowo-Gminne w Wapnie

Opracowanie: Kinga Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Dnia 26 sierpnia 2018 roku w Wapnie odbyły się, pierwszy raz w powojennej Polsce, dożynki Archidiecezjlne i Powiatowo – Gminne w Wapnie pod Patronanem  Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Gospodarzami tak pięknej uroczystości dożynkowej byli: Starosta Wągrowiecki, ks. Adam Dyderski – Dziekaan Dekanatu Damasławskiego i jednoczeście proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Wapnie oraz Wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył Jego Ekscelencja ks. dr. Krzyszof Wętkowski – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej. fot. Starostwo Powiatowe Wągrowiec Uroczystości dożynkowe prowadził sekretarz Gminy Wapno Stefan Grzegorski, a Starostami dożynek byli Mariola Frasz i Wojciech Wojtych,…
Ostatnio zmieniany 03 września 2018
Dnia 26 lipca weszło w życie w/w rozporządzenie, które ma na celu w głównej mierze ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia ze źródeł rolniczych. Tym samym wdraża Dyrektywę Rady UE 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.                 W nowa regulacja prawna określa krótsze terminy stosowania nawozów mineralnych zawierających azot i naturalnego tj. gnojowicy. Według niej można stosować nawozy od 1 marca – jeśli warunki pogodowe na to pozwalają ale tylko w przeważającej część Polski do 25 października, na Suwałkach i na terenach górzystych  południowej Polski do 15 października, a na wschodzie Polski do 20 października. Dokładny spis…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2018
23 lipca 2018

Cross Compliance- Zasada Wzajemnej Zgodności cz. I

Opracowanie: Kinga Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W roku 2003 UE wprowadziła reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która nałożyła na Polskę stopniowe wprowadzenie Jednolitej Płatności, utrzymanie gruntów gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej. Od roku 2009 obowiązują wymogi z Obszaru A, od 2011 roku wdrożone są wymogi z Obszaru B, a od roku 2013 obwiązują wymogi z Obszaru C. Zostało narzucone ścisłe przestrzeganie standardów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt. Za nieprzestrzeganie niżej opisanych wymogów danych Obszarów, rolnikowi zostają nałożone sankcje w postaci obniżenia kwot płatności. Dobra Kultura Rolna dotyczy wszystkich rolników posiadających grunt orny i jej celem jest przeciwdziałanie erozji gleby, jak również zmianom struktury…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
23 lipca 2018

Kredyty a susza

Opracowanie: Kinga Fortuniak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych banki współpracujące z ARiMR zaoferowały pomoc w formie kredytów preferencyjnych o oprocentowaniu 0,5 % w skali roku. Kredyty te mają być przeznaczone na wznowienie produkcji roślinnej oraz odtworzenie środków trwałych. Dotyczyć to będzie rolników, którzy ubezpieczyli swoje uprawy co najmniej w 50 % powierzchni gruntów rolnych(nie licząc łąk i pastwisk) od  przynajmniej jednych z niekorzystnych zjawisk np.: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzi, huragan i inne. Ronicy, którzy ubezpieczyli 50% zwierząt od jednych z w/w ryzyk starać się mogą o kredyty o tak niskim oprocentowaniu. Gospodarze, którzy uzyskali plon…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018