Wydrukuj tę stronę
07 listopada 2019

Rozwój Przedsiębiorczości - Rozwój Usług Rolniczych

Opracowanie: Jarosław Cieśla • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska

W 2019 roku po raz drugi Agencja Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na działanie "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020. Trwa on od 7 października i zakończy się 20 listopada br. Poprzedni nabór odbył się w 2016 roku. Wówczas do ARIMR w całym kraju zostało złożonych około 1900 wniosków. Beneficjentami tego działania mogą być przedsiębiorcy, którzy od co najmniej dwóch lat prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych w ramach jednego z trzech kodów PKD – 01.61.Z, 06.62.Z lub 01.63.Z. Ponadto podmiot ubiegający się o pomoc musi wykazać się sprzedażą usług rolniczych na poziomie 20 tyś. zł brutto za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku, w tym po 10 tyś. zł na każde 12 miesięcy poprzedzające dzień złożenia wniosku. Oprócz odpowiedniego poziomu sprzedaży, przyszły beneficjent tego działania nie mógł skorzystać z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w PROW 2007-2013.

W ramach przedsięwzięcia przedsiębiorcy mogą zakupić maszyny niezbędne do świadczenia usług wspomagających produkcje roślinną i zwierzęcą. Możliwy jest również zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania wspierającego świadczenie usług. Istnieje także możliwość zakupu ciągników rolniczych, przy czym koszt zakupu tego rodzaju sprzętu został ograniczony - nie może przekraczać 50% kosztów pozostałych zakupów w ramach projektu.

Maksymalna wysokość pomocy, o jaką mogą ubiegać się beneficjenci tego działania wynosi 500 tyś. zł, przy czym poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest ponoszenie na własne ryzyko kosztów już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Wnioskodawca, który podpisze z ARiMR umowę, ma maksymalnie 2 lata na realizacje inwestycji. Jeżeli będzie ona realizowana w jednym etapie okres ten zostanie skrócony do 12 miesięcy.

Istotnym elementem w naborze wniosków jest ustalanie kolejności przyznawania pomocy. Podobnie, jak w innych działaniach PROW 2014-2020 o kolejności przyznawania pomocy będzie decydował ranking punktowy. Wnioskodawcy, którzy zaplanują innowacyjne rozwiązania dotychczas nie stosowane w oferowanych przez nich usługach, otrzymają 2 punkty. Jeżeli inwestycja będzie związana z ograniczeniem niekorzystnego działania na środowisko wnioskodawca otrzyma kolejne 2 punkty. Gdy miejscem wykonywania działalności będzie powiat o wysokim rozdrobnieniu agrarnym wnioskodawca może otrzymać od 1 do 3 punktów. Ponadto, jeśli wnioskodawca nie korzystał z takich działań PROW 2007-2013, jak „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, otrzyma kolejne 2 punkty. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie musi uzyskać minimum 3 punkty.

Po zakończeniu procesu weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy, w przypadku zadań przekraczających kwotę 30 tyś. euro, beneficjent powinien dokonać wyboru dostawców z zachowaniem zasad konkurencyjnego trybu wyboru lub zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po zrealizowaniu inwestycji przedsiębiorca składa wniosek o płatność w terminie określonym w umowie.

Beneficjenci tego działania są zobowiązani m.in. do realizacji celów operacji, zapewnienia trwałości projektu w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy oraz osiągnięcia sprzedaży usług na poziomie minimum 30% w stosunku do poziomu przewidzianego w biznesplanie.

Wielu przedsiębiorczych rolników, poszukując dywersyfikacji oraz dodatkowych źródeł dochodu, podjęło w ubiegłych latach pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. Działanie to jest szansą dla rozwoju utworzonych w ubiegłych latach firm. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy skutkująca podejmowaniem przez właścicieli małych gospodarstw dodatkowej pracy, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przez rolników czy też coraz większa specjalizacja powodują, że cały czas rozwija się popyt na usługi agrotechniczne świadczone nowoczesnym, wydajnym, energooszczędnym sprzętem rolniczym.

Czytany 402 razy Ostatnio zmieniany 07 listopada 2019