01 grudnia 2020

Dożynki w gminie Koźmin Wielkopolski 2020.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
W tym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa Covid 19 dożynki w naszej gminie w tradycyjnym wydaniu trzeba było odwołać. W zamian odbyły się tylko w pełnym reżimie sanitarnym  msze  dziękczynne w kościołach parafialnych w podzięce za zebrane plony. Uczestniczyły w nich delegacje poszczególnych wiosek i zaproszeni goście. Po zakończonych mszach wyrażono nadzieję, że następne dożynki odbędą się już w normalnych warunkach na które zaprosili wszystkich rolników i mieszkańców naszej gminy.   Opracował Piotr Szkudlarek
23 listopada 2020

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych ze wsparciem z PROW.

Opracowanie: Małgorzata Król • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, mogą od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel.  Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana…
19 października 2020

Energia odnawialna w rolnictwie.

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Odnawialne źródła energii, czyli źródła energii, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie - ich wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem. Do tego typu źródeł zaliczamy: wiatr; słońce; wodę; energię jądrową; biogazy; biomasę; biopłyny. Mało tego, do energii odnawialnej zaliczamy także: energię geotermalną, czyli ciepło pozyskane z ziemi; energię hydrotermalną – ciepło pozyskane z wody; energię aerotermalną – ciepło pozyskane z powietrza; spalanie biomasy. Za najintensywniej wykorzystywane odnawialne źródło energii uznaje się energię grawitacyjną wody – w roku 2018 odpowiadała ona za 62,8% energii z tego typu źródeł. Na kolejnych miejscach plasują się energia wiatru (19%), energia słoneczna…
14 października 2020

„Piątka dla zwierząt” czyli rolnicy protestują , politycy ustępują.

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  Przyjęta w Sejmie w ekspresowym tempie ustawa o ochronie zwierząt tzw. Piątka Kaczyńskiego  a określająca  podstawowe zmiany w ustawie o ochronie zwierząt miała by polegać na : wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer, z wyjątkiem królika. całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w czym mieści się wykorzystywanie zwierząt w działalności cyrków ograniczenie uboju rytualnego w Polsce zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt zakaz trzymania zwierząt na uwięzi w sposób stały, a tymczasowe trzymanie na uwięzi będzie dopuszczone w przypadku uwięzi…
27 sierpnia 2020

Wnioski o pomoc w związku z Covid-19 dla rolników – załączniki !!!

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Nabór wniosków przewidziany jest na pierwsza dekadę września, w zależności od produkcji warto już przygotować wymagane załączniki : - Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji, uzasadniające rodzaj uprawy i jej rozmiar w 2020 r. – w przypadku rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawę roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych. 2. Deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolników…
26 sierpnia 2020

Kontynuacja pomocy suszowej.

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone. W skrócie można powiedzieć, że jest to pomoc skierowana dla osób które nie otrzymały pomocy wskazanej w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów…
25 sierpnia 2020

Dożynki Miejskie w Sulmierzycach w 2020 r.

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Dożynki, inaczej zwane Świętem Plonów, to ukoronowanie całorocznej pracy rolników i symboliczne podziękowaniem za ich trud. W tym roku dożynkowe uroczystości odbywają się w wielu miejscowościach w cieniu pandemii koronawirusa – ze względu na obostrzenia sanitarne mają zazwyczaj okrojoną formę: dziękczynnej mszy świętej. Również i w Grodzie Sulimira tegoroczne Święto Plonów miało inną oprawę niż zwykle, ograniczoną do uroczystej mszy świętej. Dożynki Miejskie odbyły się w sobotę 15 sierpnia br., w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta Dożynkowa została odprawiona o godz. 12 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Gospodarzem tegorocznych dożynek był tradycyjnie Burmistrz Sulmierzyc Pan…
03 sierpnia 2020

ROLNIKU ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT AKCYZY ZA PALIWO

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski do burmistrza w celu otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej należy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych…
21 lipca 2020

POMOC DLA ROLNIKÓW – COVID-19

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
            Minister resortu rolnictwa Krzysztof Ardanowski wraz z wiceministrem Ryszardem Kamińskim zapowiedział, iż trwają prace na projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 objętego PROW 2014-2020. Wsparciem mają zostać objęte następujące sektory (rodzaje produkcji rolnej): bydło mięsne (wołowina), krowy mleczne (krowy), świnie (prosięta/lochy), owce, kozy, drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki), drób nośny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz uprawy roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).…