27 sierpnia 2020

Wnioski o pomoc w związku z Covid-19 dla rolników – załączniki !!!

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Nabór wniosków przewidziany jest na pierwsza dekadę września, w zależności od produkcji warto już przygotować wymagane załączniki :

- Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji, uzasadniające rodzaj uprawy i jej rozmiar w 2020 r. – w przypadku rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawę roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.

2. Deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolników będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ustalających dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, którzy prowadzili co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej: uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.

3. Informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolników prowadzących produkcję.

4. Informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu przez współmałżonka, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku gdy rolnik ubiega się o pomoc z uwzględnieniem produkcji prowadzonej przez małżonka.

5. Informację o miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych w 2020 roku.

6. Kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, o ile został nadany – w przypadku rolników i ich małżonków prowadzących produkcję drobiu.

7. Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny i nie wystąpił on z wnioskiem o wpis do tej ewidencji przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

8. Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy – w przypadku gdy rolnik ubiega się o pomoc uwzględniając zwierzęta będące w posiadaniu małżonka lub produkcję prowadzoną przez małżonka.

9. Dodatkowe oświadczenie pojawią się wraz z ogłoszeniem naboru wniosków.

Źródło : www.arimr.gov.pl

Czytany 312 razy