30 grudnia 2019

Restrukturyzacja małych gospodarstw w 2020

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Nie znamy jeszcze harmonogramu PROW na 2020 rok, ale zakładając, że nie zmienią się drastycznie ogólne założenia, możemy spodziewać się przynajmniej jeszcze jednego naboru na Restrukturyzację Małych Gospodarstw. Jest czas, aby spokojnie przeanalizować swoje możliwości, plany rozwoju gospodarstwa, udać się do pracowników WODR i doprecyzować warunki uczestnictwa w programie.

Analiza struktury zasiewów, plany związane z hodowlą zwierząt, czy chęć zmiany profilu produkcji, otwarcie się na nowe rynki i możliwości, pozwoli sprawdzić kryteria dostępu do programu i ewentualnie zmienić założenia, aby móc zakwalifikować się i otrzymać premię 60000 zł na rozwój gospodarstwa. Przeanalizowanie własnych potrzeb i możliwości pod kątem posiadanych zasobów, maszyn, ewentualnie maszyn potrzebnych do nowego profilu lub rozmiaru produkcji, pozwoli racjonalnie zaplanować zakupy i kolejność działań. Ułatwi też tworzenie wniosku i biznesplanu pracownikom WODR.

Nie wiadomo, czy warunek opłacania KRUS pozostanie zniesiony.

Premia w ramach operacji typu Restrukturyzacja małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, który m.in.:

 1. Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  gospodarstwa rolnego, obejmującego, co najmniej 1 ha użytków rolnych, tj. gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13000 Euro;
 2. Jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 3. Przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 4. W gospodarstwie, którego jest posiadaczem prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli: działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych; jego: dochody z rolnictwa stanowią, co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub przychody z rolnictwa stanowią, co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

Forma i wysokość pomocy
Rolnik, może uzyskać na ten cel 60000 zł premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) - po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł) - po poprawnej realizacji biznesplanu. 

Przeznaczenie pomocy

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej, co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o wartości równej, co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię m.in. na: zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej, zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

źródło: www.arimr.gov.pl

Czytany 646 razy