02 lipca 2018

Rolniku pilnuj swoich granic!

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Podczas spotkań szkoleniowych z rolnikami często padały pytania dotyczące pomiarów geodezyjnych przeprowadzanych w wielu gminach Wielkopolski. Jest to sprawa ważna i już od dawna wymagała gruntownego uporządkowania.
Starostwo Powiatowe w Koninie potwierdza wykonywanie tych prac, w związku z aktualizacją ewidencji gruntów
i budynków, do których wyłoniono w przetargu nieograniczonym dwie firmy geodezyjne z Krakowa i Lublina. Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych, ponieważ dane w niej zawarte stanowią min. podstawę oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego a także wymiaru podatków i innych świadczeń.
Jakie problemy może napotkać rolnik z powodu niezgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków między stanem prawnym i faktycznym?
Ewidencja gruntów i budynków została założona w latach 1965- 68 uwzględniając istniejący wówczas stan faktyczny na gruncie. Od tego czasu wielu właścicieli nieruchomości nie dokonywało żadnych pomiarów geodezyjnych a stan faktyczny tych gruntów uległ zmianom bądź to na skutek nieformalnych podziałów lub zmiany użytkowania, także zmiany koryt rzecznych czy likwidacji rowów melioracyjnych. Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków pomiędzy tym, co jest aktualnie na gruncie a tym, co zapisano w księdze wieczystej jest poddawana korekcie dopiero wówczas, gdy właściciel zamierza dokonać obrotu prawnego tą nieruchomością (sprzedać, zamienić, przekazać, założyć spółkę itp.). Biura notarialne, różne instytucje i urzędy w trakcie czynności dotyczących zmiany właściciela nieruchomości wymagają, aby zapisy w ewidencji gruntów były zgodne z zapisami w księdze wieczystej. Uporządkowanie tych spraw wymaga niejednokrotnie znacznych środków finansowych, pochłania wiele czasu
a niektóre sprawy są tak zawiłe i skomplikowane, że kosztują wiele nerwów i nieprzespanych nocy.
Z tych względów aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów i budynków jest konieczna. Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Koninie i z gmin wiadomo już, że w wyniku prac modernizacyjnych ewidencji gruntów, wykonywanych na zlecenie Starostwa, będą ustalone granice działek na podstawie szczegółowych zdjęć lotniczych a ich powierzchnie zostaną określone z dokładnością do 1 m2. Z czynności pomiarowych ustalania przebiegu granic poszczególnych działek, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, wykonawcy sporządzać będą protokoły. Jeżeli właściciele, użytkownicy wieczyści, bądź władający tymi gruntami stwierdzą niezgodność w tych protokołach muszą wnieść swoje uwagi i ewentualnie odmówić podpisania protokołu. Następnym etapem tych prac będzie wyłożenie do wglądu operatu opisowo-kartograficznego oraz rozpatrzenie zgłoszonych uwag.
O wszystkich tych czynnościach osoby zainteresowane będą powiadamiane wyłącznie w drodze obwieszczenia oraz za pośrednictwem sołtysów. Istotnym jest, aby osoby władające gruntami brały czynny udział w tych operacjach, przestrzegały terminów zgłaszania swoich uwag, zastrzeżeń i odwołań oraz zapoznawały się z treścią dokumentów, gdyż kwestionowanie czynności geodezyjnych po ustalonych terminach będzie nieskuteczne.
Z pierwszych prac pomiarowych wynika, że problem niezgodności powierzchni nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej z ewidencją gruntów jest bardzo częsty.
Dotychczas właściciele nieruchomości chcąc doprowadzić do zgodności zapisów w księdze wieczystej z zapisami
w ewidencji gruntów ponosili koszty wynajęcia geodety i koszty złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej, np.: zmiany powierzchni bądź numeru działek. Powstaje pytanie, kto będzie pokrywał koszty aktualizacji ksiąg wieczystych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków? A taki problem niewątpliwie wkrótce powstanie.

Czytany 693 razy Ostatnio zmieniany 08 lipca 2018