08 listopada 2018

Rachunkowość w działaniach PROW 2014-2020

Opracowanie: Wioletta Szkopek
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Rolnicy – beneficjenci najpopularniejszych i cieszących się największym zainteresowaniem działań PROW 2014-2020 takich jak „Premie dla młodych rolników”, „Modernizacja gospodarstw rolnych „ oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w zakresie nałożonych zobowiązań mają za zadanie prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów z działalności gospodarstwa.

 

Służyć ma ona ocenie skutków realizacji operacji a co za tym idzie wykazaniu zakładanego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Ewidencja ta to nic innego jak tabela zawierająca zestawienie przychodów i wydatków. Prowadzona na podstawie faktur, faktur RR, wszelkiego rodzaju rachunków oraz innych wiarygodnych dokumentów świadczących o poniesieniu kosztów bądź uzyskaniu przychodów. Jak nakazuje rozporządzenie, ewidencji podlegają tylko zdarzenia dotyczące działalności rolniczej gospodarstwa. Wpisów należy dokonywać w sposób staranny i systematyczny, na podstawie rzetelnych dowodów. W praktyce, rolnicy, mający do spełnienia powyższy wymóg, korzystają z dwóch form prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie. Pierwsza to przygotowanie kart ewidencji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Naniesienie zdarzeń zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod tabelą a następnie po zakończeniu miesiąca dokonanie odpowiednich posumowań i przeniesień. Tak uzupełnione karty beneficjent archiwizuje a z końcem roku, o ile nie dokonywał podsumowań kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, sporządza na oddzielnej stronie zestawienie roczne sumując przychody i koszty z poszczególnych miesięcy. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane w niej wpisy, przechowuje się na stałe w miejscu zamieszkania/siedzibie beneficjenta lub w miejscu prowadzenia i przechowywania dokumentacji jeżeli zadanie to zostało zlecone biuru rachunkowemu. Drugim rodzajem rachunkowości, która spełnia wymóg prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie są Książki Rachunkowości Rolnej Polski FADN. Dane rachunkowe zebrane z gospodarstwa zawarte w książkach FADN dotyczące produkcji i kosztów korespondują z produkcją w gospodarstwie rolnym. Książki wpływów i wydatków służą do bieżącej rejestracji wszelkich sprzedaży, zakupów oraz innych wpływów i wydatków. Zapisy prowadzone są w sposób relatywnie podobny jak wskazuje obowiązujący beneficjenta wzór ewidencji przychodów i rozchodów. Stąd też ujęcie tejże rachunkowości w grupie spełniającej wymogi dla beneficjentów działań PROW 2014-2020. Na potwierdzenie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów rolnik FADN-owiec przedkłada, na żądanie Agencji, kserokopię zapisów z książki wpływów i wydatków oraz kserokopię pierwszej strony tej książki zawierającej identyfikator w postaci nr-u gospodarstwa. Dołącza zaświadczenie z Ośrodka Doradztwa Rolniczego potwierdzające prowadzenie ksiąg w gospodarstwie beneficjenta. Właściciele gospodarstw prowadzących pełną rachunkowość spełniają zobowiązanie poprzez wyodrębnienie, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, osobnych kont lub skorzystanie z odpowiedniego kodu uwzględniającego zdarzenia związane z realizacją operacji i prowadzeniem gospodarstwa. Ewidencję przychodów i rozchodów „Młodzi rolnicy” oraz beneficjenci działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” prowadzą od momentu rozpoczęcia realizacji biznesplanu w praktyce od otrzymania pierwszej raty płatności, natomiast uczestnicy działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z dniem podpisania umowy. Nie wywiązanie się z tego zobowiązania skutkuje poważnymi sankcjami finansowymi.

Opracował: Wioletta Szkopek PZDR w powiecie kępińskim

Źródło: 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty orz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty orz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Czytany 306 razy Ostatnio zmieniany 08 listopada 2018

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.