09 października 2018

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Opracowanie: Iwona Sylwia Perońska • Zamieszczenie: Konrad Raniś
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

W dniu 19.09.2018 ruszył Rządowy projekt Czyste Powietrze, skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach projektu można skorzystać z dofinansowania na termomodernizacje domu już istniejącego, lub zakup i montaż źródła ciepła, takiego, które spełni wymagania programu. Warunkiem podstawowym otrzymania dotacji dla budynków istniejących jest wymiana starego pieca lub kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.

 Dla budynków nowo budowanych jest to zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Celem programu Czyste Powietrze jest racjonalne wykorzystanie energii cieplnej w budynkach a co za tym idzie zmniejszenie kosztów na ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a w dalszej perspektywie poprawę jakości powietrza przez zmniejszenie niskiej emisji gazów i pyłów.

Terminy Realizacja programu: 19.09.2018-30.06.2029.

 Podpisywanie umów: do 31.12.2027. Zakończenie wszystkich prac objętych umową to 24 miesiące od dnia podpisania umowy nie później jednak niż 30.06.2029. Nabór wniosków Prowadzony będzie w trybie ciągłym.

Aby uzyskać dotację w/w. projektu:

 1.Zapoznaj się ze szczegółami naboru: (programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem)

 2.Zbadaj potrzeby budynku. Wykonać należy audyt termo modernizacyjny budynku lub jego uproszczoną analizę energetyczną (ocena stanu obecnego i potrzeb budynku), które powinny zostać zweryfikowane przez przedstawiciela Funduszu przed realizacją przedsięwzięcia.

3.Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód)

4.Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

7.Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).

 8.Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji to 53 tys. złotych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 7 tys. złotych. Oprocentowanie zmienne pożyczki nie mniej niż 2 procent rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki - 15 lat. Możliwa jest karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia to max 24 miesiące od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona protokołem końcowym.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i oceniane na bieżąco. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), są zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.
W programie przewidziane są koszty kwalifikowane potwierdzone fakturą VAT lub rachunkiem.

Rządowy projekt Czyste Powietrze zakłada maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek.

Audyt energetyczny (termo modernizacyjny) przed realizacją przedsięwzięcia 1szt. do 1000 zł

 Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem 1 szt. do 1000 zł

 Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła 1szt. do 1000 zł

 Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna 1szt. do 500 zł

Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące na 1 m2 powierzchni przegrody do 150 zł

Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych na 1m2 powierzchni do 700 zł

Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych na 1m2 powierzchni do 2000 zł

Węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł

Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł

Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł

System ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł

Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olej zestaw do 15 000 zł

Pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł

Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł

 Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł

 Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł Kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna * zestaw do 30 000 zł

Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa ** zestaw do 30 000 zł

Przyłącze cieplne *** zestaw do 10 000 zł

Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne *** zestaw do 8 000 zł

 * Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł

 ** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła

 *** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej 
 

Jaką wysokość dotacji zakłada program Czyste Powietrze? Do końca roku 2018 wysokość dofinansowania będzie się wahać między 30 a 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Sytuacja ma ulec zmianie od 1 stycznia 2019 - wówczas dofinansowanie wyniesie między 40 a 90%. Wysokość dotacji zależy od dochodów na 1 członka rodziny i im niższy dochód tym możliwa wyższa dotacja do inwestycji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na swojej stronie internetowej informuje o miejscu i terminie spotkań z mieszkańcami gmin i powiatów promujących Program Priorytetowy „ Czyste Powietrze”, na których można uzyskać więcej informacji .

Od 01.01.2019r ruszy również ulga podatkowa określana mianem ulgi termomodernizacyjnej. Osoby fizyczne będące właścicielami, lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych płacących podatek PIT w skali 19% , oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ponoszący rzeczywiście nakłady finansowe na termomodernizację budynków będą mogły odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej nawet 53tyś złotych.

Ulgą nie będą objęci podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji). Wprowadzono limit odliczenia. Odliczeniu od dochodu (przychodu) będzie podlegać 23 proc. Wydatków poniesionych na termomodernizację, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Ulga termomodernizacyjna będzie polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

Żródła : strona internetowa WFOŚiGW, Money.pl

Czytany 541 razy