02 stycznia 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opracowanie: Jacek Furmaniak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W ramach PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Nabór został ogłoszony przez prezesa ARiMR i potrwa od 30  grudnia 2019 roku do 28 stycznia 2020 roku .

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Działanie to ma pozwolić na dostosowanie się gospodarstwom rolnym do „Programu działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Dotyczy to głownie przechowywania i stosowania nawozów naturalnych oraz przechowywania kiszonek. W ramach tego działania można uzyskać dofinansowanie na budowę płyt obornikowych, budowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, zakup maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz do budowy płyt i silosów do przechowywania kiszonek - dotyczy to tylko młodych rolników. Działanie to przeznaczone jest dla rolników którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznaje się w postaci refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych przez rolnika w wysokości:

- 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

- 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”

Za młodego rolnika uważana jest osoba która w dniu złożenia wniosku nie przekroczyła 40 lat i prowadzi gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat.

W ramach operacji przewidziano limit pomocy który wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

 

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:

- podatku od towarów i usług (VAT),

- nabycia rzeczy używanych.

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć też koszty ogólne :

 - koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów architektoniczno-budowlanych lub budowlanych,

c) operatów wodnoprawnych,

d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

g) projektów technologicznych;

- sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;

- związane z kierowaniem robotami budowlanymi

Koszty te jednak nie mogą przekroczyć poziomu  10% kosztów kwalifikowalnych. Należy podkreślić że koszty możemy ponosić po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowaniu z ARiMR z wyjątkiem kosztów ogólnych które mogą być poniesione wcześniej.

W ramach tego działania wnioskodawcy mogą ubiegać się o zaliczkę która może wynosić do 50% kosztów kwalifikowalnych jednak należy pamiętać że należy przedstawić zabezpieczenie zaliczki np. w postaci gwarancji bankowej, poręczenia bankowego lub weksla z poręczeniem banku .

Wnioski złożone przez rolników będą podlegały ocenie i będą przyznawane punkty min za wielkość hodowli w DJP, udział % inwestycji dotyczących dostosowania do przechowywania nawozów oraz czy beneficjent korzystał już z dofinansowania w ramach wcześniejszych naborów. By wniosek mógł być zaakceptowany musi zdobyć min 1 punkt.

Agencja w terminie 50 dni od zakończenia naboru wniosków zamieści na stronie internetowej kolejność przysługiwania pomocy.

Szczegółowych informacji o naborze i pomocy w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych można uzyskać u doradców WODR Poznań w ich biurach gminnych lub powiatowych.

Czytany 505 razy