15 lutego 2021

Dopłaty do dobrostanu zwierząt

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W pierwszym roku obowiązywania działania „Dobrostan zwierząt” dopłaty które rolnicy otrzymają po zrealizowaniu planu wyniosą wg poszczególnych wariantów:

wariant2.1.Dobrostan krów mlecznych–wypas–stawka płatności–185zł/krowę mleczną rocznie

wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo -zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności –595 zł/krowę mleczną rocznie wariant 2.3. Dobrostan krów mamek–stawka płatności–329/krowę mamkę rocznie

wariant 1.1. Dobrostan loch –zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności –301 zł/lochę rocznie

wariant 1.2. Dobrostan tuczników –zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności–24zł/tucznika

wariant 1.3. Dobrostan loch –dostęp do wybiegu –stawka płatności –612zł/lochę rocznie

wariant 1.4. Dobrostan tuczników –dostęp do wybiegu –stawka płatności –33zł/tucznika

Przy czym realizację wariantów 1.3 i 1.4 ze względu na panującą epidemię ASF wstrzymano czasowo. W naborze roku 2021 postanowiono wprowadzić zmiany precyzujące oraz rozszerzające możliwości skorzystania z pomocy.

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” zakłada nowelizację idąca naprzeciw oczekiwaniom rolników. I tak do wariantów dotyczących utrzymania loch dopuszczono możliwość czasowego utrzymania loch w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym. Tłumaczono to poprawą dobrostanu prosiąt utrzymywanych z lochami a także w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa ludzi obsługujących te zwierzęta. Jednak dopuszczenie możliwości utrzymywania loch w systemie jarzmowym wiąże się z prowadzeniem rejestru loch w okresie okołoporodowym który to rejestr rolnik będzie zobowiązany dostarczyć do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 15-31 marca roku następnego po roku złożenia wniosku. Nowelizacja zakłada także, że rolnik który w kolejnym roku realizuje ten sam wariant, a w gospodarstwie nie zaszły zmiany to posiada ten sam plan. Wprowadzenie systemu jarzmowego w okresie okołoporodowym nie będzie również traktowane jako zmiana skutkująca koniecznością sporządzenia nowego planu.

W odniesieniu do wariantów dotyczących krów mlecznych rozporządzenie przewiduje wprowadzenie limitu posiadanych w gospodarstwie krów mlecznych do których można uzyskać wsparcie. Planuje się wprowadzić degresywność płatności dobrostanowej. Ma to na celu promowanie gospodarstw o wielkości stada do 100 krów które to gospodarstwa nie osiągają poziomu konkurencyjności pozwalającego na samofinansowanie inwestycji rozwojowych. Gospodarstwa do 100 krów mają otrzymać 100% płatności, w przedziale od 100 do 150 – 75% płatności i powyżej 150 szt. 50% płatności.

Nowelizacja rozporządzenia dopuszcza także wsparcie dla owiec. Zmiany polegają na objęciu również sektora owiec, co pozwoli na pomoc rolnikom którzy dobrowolnie realizują praktyki hodowlane wykraczające poza odpowiednie wymogi obowiązkowe w odniesieniu do owiec. Wprowadzone zmiany w związku z objęciem wparcia sektora owiec polegają przede wszystkim na uzupełnieniu obowiązujących przepisów dotyczących innych wariantów o owce. Żeby starać się o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik jest zobowiązany posiadać co najmniej jedną samicę z gatunku owca domowa w wieku nie niższym niż 12 miesięcy, oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich. Podobnie jak przy innych wariantach także w tym rolnik musi mieć sporządzony plan.

 

Opracował: Janusz Michałowicz, PZDR Nr  7 Jarocin

 

Literatura: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt”

Czytany 145 razy