30 grudnia 2020

Dzierżawa gruntów z KOWR

Opracowanie: Jacek Furmaniak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W kwietniu 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa co zmieniło zasady zagospodarowania

państwowych gruntów i tak dzierżawa stała się podstawową ich podstawową formą. Według

nowych zasad KOWR ma w pierwszej kolejności oferować grunty rolne w formie przetargu

ograniczonego w którym mogą uczestniczyć tylko rolnicy indywidualni którzy chcą

powiększyć swoje gospodarstwa. Przetargi mogą mieć formę licytacji lub oferty pisemnej .

Żeby zostać dzierżawcą ziemi rolnej trzeba spełniać następujące kryteria :

I .Posiadać status rolnika indywidualnego, czyli

- od co najmniej 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której co najmniej jedna z działek

która wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, dowodem potwierdzającym jest

dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały

- posiadać kwalifikacje rolnicze (wykształcenie rolnicze lub inne wraz z odpowiednim

stażem pracy w rolnictwie min 3 lub 5 lat w zależności od wykształcenia)

- osobiście prowadzić gospodarstwo rolne o powierzchni mniejszej niż 300 ha użytków

rolnych przez okres 5 lat (wymóg ten nie dotyczy rolników którzy w momencie ogłoszenia

przetargu mają nie więcej niż 40 lat lub realizują warunki określone w premii dla młodych

rolników z PROW 2014-2020.

- nie posiadać zaległości finansowych wobec KOWR i innych instytucji państwowych typu

KRUS, ZUS, Skarb Państwa czy Urząd Gminy

- grunty rolne wystawione do przetargu są położone w gminie zamieszkiwania rolnika lub

 graniczą z tą gminą.

Osoba która spełnia w/w kryteria  może uczestniczyć w przetargach oferowanych przez

KOWR, informacji o przetargach należy szukać na stronie internetowej KOWR, w Urzędzie

Gminy na tablicy ogłoszeń bądź w sołectwie. Jeśli już znajdziemy takie ogłoszenie musimy

złożyć wszystkie wymagane dokumenty jakie zostały wymienione w ogłoszeniu o przetargu,

następnie sprawdzić czy zostaliśmy zakwalifikowani do przetargu, jeśli tak to musimy

wpłacić wadium a następnie złożyć ofertę w przypadku przetargu ofertowego lub stawić się

na przetarg w przypadku licytacji. Jeżeli nasza oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów lub

wylicytowaliśmy najwyższy czynsz dzierżawny możemy podpisać umowę dzierżawy

gruntów.

Dzierżawy gruntów z KOWR stały się ostatnio bardzo atrakcyjne a to ze względu na

wysokość czynszu dzierżawnego która ustalana jest dla danego rodzaju gruntu w zależności

od klasy bonitacyjnej. Przyjmowane ceny w przeliczeniu na dt pszenicy z ha są o wiele niższe

do tych które funkcjonują w obrocie między rolnikami. I tak na przykład za 1 ha klasy III

dzierżawa wynosi około 8–9 dt pszenicy rocznie.

Zasady punktacji w przypadku przetargów ofertowych zawarte są w załączniku nr 4 ,,Zasady

oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych

na dzierżawę”. W/w zasady punktacji znajdują się też w ogłoszeniu o przetargu .

 

Obecnie obowiązuje następująca punktacja  :

1a .Odległość działki na której znajduje się adres zameldowania na pobyt stały od

 

wydzierżawianej nieruchomości –10 punktów

 

1b.Odległość nieruchomości rolnej w skład której wchodzą użytki rolne od

 

nieruchomości z przetargu- 10 punktów

 

Pomiaru o którym mowa w w/w kryteriach będzie dokonywało się na podstawie mapy

cyfrowej w linii prostej od najbliżej wysuniętej krawędzi działki oferenta do granicy

działki wystawionej do przetargu. Ważne że działki te muszą być w posiadaniu oferenta

od co najmniej 12 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia przetargu. Wyjątek stanowią

młodzi rolnicy którzy utworzyli gospodarstwo w okresie krótszym niż 12 miesięcy od

daty ogłoszenia przetargu, wówczas ich działka powinna wchodzić w skład gospodarstwa na

dzień jego utworzenia. W przypadku gdy odległość przekracza 15 km oferent otrzymuje zero

punktów za kryterium, pozostali uczestnicy otrzymują liczbę punktów proporcjonalnie do

odległości z oferty. Odległość jest mierzona w km, z dokładnością do trzech miejsc po

przecinku.

 

2. Powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z KOWR – 20 punktów

Oferenci lub ich małżonkowie, którzy na dzień składania ofert kiedykolwiek nabyli łącznie

 

lub są dzierżawcami użytków rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej lub równej

 

1,5 - krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym

 

w województwie - otrzymują maksymalną ilość punktów.

 

Pozostali uczestnicy przetargu lub ich małżonkowie którzy na dzień składania oferty

 

kiedykolwiek nabyli lub są dzierżawcami użytków rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni

 

większej niż 1,5 - krotność ww. średniej ale mniejszej niż 300 ha minus powierzchnia

 

użytków rolnych przeznaczona do dzierżawy - otrzymują liczbę punktów odwrotnie

 

proporcjonalną do wielkości powierzchni podanej w ofercie

 

 

3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnika – 10 punktów

Ocena jest przyznawana za obsadę inwentarza liczoną w sztukach dużych DJP na 1 ha

użytków rolnych, według średniorocznej obsady w poprzednim roku. Przeliczeń dokona

KOWR na podstawie dokumentów złożonych przez oferenta którymi są np. informacja

z ARiMR, informacja z podmiotów prowadzących rejestr koniowatych czy też informacja od

 powiatowego lekarza weterynarii.10 punktów uzyska się za obsadę równą lub większą niż

1,5 DJP/ha. Przy braku produkcji zwierzęcej oferta otrzymuje zero punktów.

Rolnik - dzierżawca będzie zobowiązany umową do utrzymania 80% obsady DJP

w gospodarstwie przez cały okres trwania umowy.

Z w/w obowiązku dzierżawca będzie mógł być zwolniony w przypadku wystąpienia siły

wyższej w gospodarstwie lub w przypadku gwałtownych spadków cen produktów rolnych

wytwarzanych w gospodarstwie rolnika-dzierżawcy.

 

4. Kryterium wieku rolnika – oferenta – 10 punktów.

Osoba uczestnicząca w przetargu która ma w dniu ogłoszenia wykazu gruntów

przeznaczonych do dzierżawy mniej niż 40 lat otrzymuje 10 pkt., z kolei jeżeli oferent

ukończył 65 lat otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy otrzymują liczbę punktów

proporcjonalną do swojego wieku.

 

5. Powierzchnia użytków rolnych stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność

rolnika i jego małżonka – 30 punktów

Powierzchnię w/w użytków podaje się na dzień składania oferty. Max ilość punktów

otrzymuje oferta która mieści się w przedziale od 1 ha do powierzchni preferowanej, którą

przyjmuje się ją na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych

w gospodarstwie rolnym w danym województwie .

Podana wyżej punktacja jest dość czytelna i przejrzysta ale w przypadku gdy na

nieruchomość wystawioną do przetargu jest kilkunastu oferentów i gdy w danym

ogłoszeniu jest kilka nieruchomości, procedura obliczeń punktacji zajmuje kilka

miesięcy co bardzo nieraz niecierpliwi rolników którzy chcieli by już uprawiać

wydzierżawione grunty.

 

 

Opracowanie: Jacek Furmaniak PZDR Nr 7 w Jarocinie

Czytany 102 razy