06 grudnia 2017

System gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Piaski

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Talblica informacyjna Talblica informacyjna foto: Bogusław Najborowski

Gmina Piaski położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Powierzchniowo jest jedną z mniejszych gmin, której powierzchnia wynosi 100,7 km².  Liczba mieszkańców szacowana jest na ok. 8300 osób (mieszkańcy stali i czasowi).

Od 2013 roku odbiór odpadów komunalnych zorganizowany jest w następujący sposób: Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od chwili zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W deklaracji tej wskazują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz obliczają wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości według podanej stawki, niższej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wybierze selektywny sposób gromadzenia odpadów i wyższej w przypadku nieselektywnej zbiórki. Dodatkowo każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji w ciągu 14-stu dni od zaistnienia na danej nieruchomości zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Do odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Piaski wyłoniona została w drodze przetargu firma TRANS-KOM Sp. z o.o. z Gostynia, która zobowiązana została do odbioru i transportu odpadów do Instalacji przetwarzania odpadów wskazanej przez Gminę. Jest to Zakład Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o. w Witaszyczkach k. Jarocina.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych tj.  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. szkoły, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą działającym na terenie gminy Piaski, który posiada stosowne zezwolenie i jest wpisany do rejestru działalności regulowanej.

Gminnym systemem gospodarki odpadami objęto w 2016 roku 1984 nieruchomości zamieszkałych, z czego selektywną zbiórkę zadeklarowało 1684 właścicieli nieruchomości zamieszkałych (85%) i nieselektywna zbiórkę 300 właścicieli nieruchomości (15%).

Z nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio od mieszkańca odbierane są według harmonogramu następujące frakcje odpadów:

- zmieszane odpady komunalne,

- tworzywa sztuczne, drobny metal, opakowania wielomateriałowe,

- papier i tektura,

- szkło białe i szkło kolorowe.

W 2016 roku na terenie gminy Piaski odbyły się również dwie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbiorcą była firma TRANS-KOM.

W 2016 roku odpady ulegające biodegradacji nie były odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, ale w przypadku braku możliwości ich zagospodarowania na własne potrzeby właściciel nieruchomości mógł je dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Smogorzewie.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)  w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Taki punkt w gminie Piaski udało się wybudować na terenie ówczesnego wysypiska odpadów w Smogorzewie w 2013 roku przy wsparciu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oddanie do użytku nastąpiło w styczniu 2014 roku. Od lipca 2014 mieszkańcy gminy mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne zgodnie z regulaminem PSZOK.

Gmina Piaski osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia różnych frakcji odpadów komunalnych. Priorytetowym zadaniem dla Gminy na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ich ilości oraz racjonalnego sortowania w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest postepowanie zgodnie z przepisami również w zakresie gospodarki ściekami. Wszystkie budynki w Gminie Piaski, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej muszą być podłączone do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub powinny być podłączone do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogły ubiegać się o dotację celową, która wynosiła do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2500 zł. O udzielenie dotacji mogły się ubiegać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych , w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacji celowej udziela się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego na obszarze, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków, których przepustowość nie przekracza 5 m³/dobę.                                                                                                               

Źródło: Materiały informacyjne Urzędu Gminy Piaski

Czytany 525 razy