15 listopada 2019

Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej i pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

Szkolenia o takiej właśnie tematyce, zostały przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie w dniu 14 listopada br. Jak wiadomo, zasady bioasekuracji mają na celu ograniczenie do minimum ryzyka wprowadzenia i późniejszego szerzenia się czynników patogennych na terenie gospodarstwa rolnego. Przestrzeganie zasad bioasekuracji zapobiega wystąpieniu chorób poprzez wyeliminowanie lub możliwie maksymalne ograniczenie potencjalnych źródeł chorób. Generalnie, bioasekuracja na poziomie gospodarstwa rolnego, to zbiór praktycznych działań i środków, podejmowanych w celu zapobiegania przedostawaniu się infekcji do budynków gospodarskich oraz, aby kontrolować rozprzestrzenianie się infekcji na terenie wspomnianego gospodarstwa rolnego. Zatem ochronę gospodarstwa w tym zakresie, można określić jako planowany i wprowadzany w życie programu działań ukierunkowanych na zminimalizowanie wystąpienia wszelkiego rodzaju ryzyka, które mogłoby mieć negatywny wpływ na zwierzęta gospodarskie, budynki inwentarskie oraz inne zabudowania gospodarskie. Trzeba pamięta o tym, że czynniki ryzyka związane z bioasekuracją oraz ochroną są specyficzne dla poszczególnych gospodarstw i stąd trudno jest, czy wręcz jest to niemożliwe, aby opracować jeden – uniwersalny plan działania. W związku z powyższym, podczas szkolenia zwracano uwagę na pewne „elementy zbieżne”, które mają pewien charakter „uniwersalny”. W tym kontekście zostały przedstawione zagadnienia dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF) w ujęciu wektorów szerzenia się chorób, w tym wspomniany ASF, objawów chorobowych, zasad wprowadzania zwierząt na teren gospodarstwa, stosowania ogrodzeń, pojawiania się osób postronnych i środków transportu, dezynfekcji, stosowania pasz i ściółkowania oraz rekompensat dla gospodarstw w ujęciu odszkodowań za zwierzęta zlikwidowane lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej i rekompensat za nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, których zakaz dotyczył.

Drugi temat – to wsparcie ze środków unijnych w ujęciu zarządzania środkami finansowymi, jak też otrzymać dofinansowanie w ujęciu przede wszystkim rolników i gospodarstw rolnych. Należy dodać, że zdecydowana większość rolników w UE, ale też w Polsce, kwalifikuje się do otrzymania dopłat bezpośrednich. Znaczna część tych dopłat przyznawana jest w zamian za praktyki przyjazne dla środowiska. Rolnicy otrzymują też dofinansowanie na podstawie wielkości posiadanego gruntu – warunkiem tej pomocy jest również stosowanie metod ekologicznych w uprawach, które chronią m.in. bioróżnorodność, jakość gleb i wody, etc. Unijne fundusze umożliwiają też rolnikom szkolenie się w zakresie nowych technik produkcji, restrukturyzacji gospodarstwa, etc. Należy stwierdzić, że czas przeznaczany na szkolenia, takie jakie odbyły się m.in. w Niechanowie są zapewne czasem spożytkowanym ze wszech miar bardzo pozytywnie, a wiedza pozyskana podczas tychże, ma realny wpływ na poprawę warunków życia na terenach wiejskich.

Czytany 382 razy Ostatnio zmieniany 15 listopada 2019