12 lipca 2018

Stosowanie środków ochrony roślin – komu jest potrzebne szkolenie ?

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 maja 2013 r. na podstawie art. 72 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz. 455 z późn. zm. osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie. Obowiązkowe przeszkolenie – zgodnie z ww. przepisami – obejmuje zarówno sprzedawców jak i  profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (ŚOR). Warto – przy tej okazji – wyjaśnić kogo określamy mianem użytkownika profesjonalnego, a kto jest nieprofesjonalnym użytkownikiem ŚOR. Ustawa definiuje te pojęcia w odniesieniu do jednych i drugich. W myśl jej brzmienia (ustawy),  użytkownik profesjonalny to osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym  w rolnictwie i leśnictwie, podczas gdy użytkownik nieprofesjonalny – to osoba fizyczna, która stosuje ŚOR  niebędąca użytkownikiem profesjonalnym.

Warto zapewne też wiedzieć – kto może dokonywać zakupu środków ochrony roślin (ŚOR).

Zgodnie z art. 28 ww. ustawy zakupu ŚOR  mogą dokonywać osoby, które:

- ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

- ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

- ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

- nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Z myślą o użytkownikach profesjonalnych (rolnikach) - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gnieźnie zorganizował po raz kolejny - tym razem - szkolenie podstawowe  w zakresie stosowania ŚOR sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Kurs został zorganizowany w dniach 5-6 lipca 2018 r. w Spółdzielni Usług Rolniczych 62-260 Łubowo 11a. Egzamin sprawdzający znajomość zagadnień objętych programem szkolenia został przeprowadzony w dniu 6 lipca 2018 r.,  na podstawie którego wszyscy uczestnicy (28 osób) uzyskali zaświadczenia potwierdzające uzyskanie stosownych uprawnień w tym zakresie. Należy podkreślić, że obecny – lipcowy – Kurs Ochrony Roślin był w tym roku już  18 (osiemnastym) szkoleniem z tego zakresu zorganizowanym przez PZDR w Gnieźnie; wcześniejsze 17 (siedemnaście)  - miało charakter  szkoleń uzupełniających do wcześniejszych uprawnień do nabywania oraz stosowania ŚOR. Certyfikaty zachowują ważność przez okres 5 lat. Warto dodać, że ze szkoleń zwolnione  są osoby posiadające zaświadczenie  wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że osoby te w trakcie nauki szkolone  były w danym zakresie; również te uprawnienia zachowują swoja ważność przez okres 5 lat od uzyskania wykształcenia  lub kwalifikacji. 

Czytany 406 razy