Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W sobotę 14 września 2019 r. w Przysieku odbędą się Krajowe Dożynki Ekologiczne pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie to organizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku razem z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN.

Krajowe Dożynki Ekologiczne są świętem plonów producentów żywności ekologicznej i jednocześnie stanowią okazję do promocji krajowych produktów ekologicznych, dzięki którym powróciły dobre, tradycyjne smaki pozbawione chemii.

Podczas tego wydarzenia planowana jest prezentacja oferty polskich producentów ekologicznych. Organizatorzy zapraszają do organizacji stoisk promocyjnych z żywnością ekologiczną (stoiska zbiorowe lub indywidualne rolników, przetwórców ekologicznych). Stoiska dla rolników ekologicznych są bezpłatne.

Pytania odnośnie dożynek i zgłoszeń na stoiska należy kierować do Piotra Stelmaszyka (tel. 601 664 415) lub Agnieszki Dobosz-Idzik (tel. 723 692 568) z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Poniżej zamieszczamy do pobrania załącznik – zaproszenie zawierające program wydarzenia.

Źródło informacji: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Fundacja WWF Polska ogłosiła wyniki etapu krajowego Konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2019. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych praktyk rolniczych przyjaznych środowisku morskiemu i rolników stosujących metody ograniczające odpływ azotu i fosforu z ich gospodarstw do wód. W tym roku zwycięzcami zostali Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego, jednocześnie zostając reprezentantami Polski w etapie międzynarodowym konkursu.

Państwo Żerańscy prowadzą gospodarstwo ekologiczne w sposób przyjazny środowisku morskiemu przede wszystkim ograniczając odpływ substancji biogennych do wód poprzez prawidłowe gospodarowanie nawozami, m.in. nawożenie precyzyjne, stworzenie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, obsiewanie gruntów zbożami ozimymi, które pokrywają glebę w okresie jesienno-zimowym. Ponadto na terenie gospodarstwa znajdują się liczne elementy wpływające pozytywnie na zachowanie bioróżnorodności: miedze, zakrzaczenia, zadrzewienia, trwałe użytki zielone i zbiorniki wodne.

Drugie miejsce zajęli Monika Klarzak i Łukasz Stefaniak, prowadzący gospodarstwo w sposób konwencjonalny w województwie łódzkim. Natomiast trzecie miejsce przyznano Piotrowi Brulińskiemu prowadzącemu gospodarstwo konwencjonalne w województwie podlaskim.

Zwycięzcom gratulujemy i serdecznie zapraszamy do wdrażania praktyk przyjaznych środowisku morskiemu.

Konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego organizowany jest w ramach Programu WWF na rzecz Ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2009 roku.

Celem konkursu jest przedstawienie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk rolniczych. Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego. Zwycięzca etapu krajowego reprezentuje dane państwo podczas etapu międzynarodowego. W etapie międzynarodowym biorą udział następujące państwa: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja, Szwecja, Białoruś oraz Ukraina. Główną nagrodą jest 10 000 euro.

Tegorocznego zwycięzcę konkursu ogłoszono 24 października w Jönköping w Szwecji. Zwycięzcą został p. Krzysztof Kowalski za wdrażanie w swoim gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, w tym głównie ograniczających spływ substancji biogennych (azotu i fosforu) do wód. Ponadto Pan Krzysztof Kowalski zyskał uznanie za holistyczne podejście do zrównoważonego rolnictwa. Więcej informacji na temat zwycięzcy znajduje się na stronie: https://www.wwf.pl/aktualnosci/polak-zwyciezca-miedzynarodowego-konkursu-na-rolnika-roku.

Warto również nadmienić, że Pan Kowalski jest drugim Polakiem, który w historii konkursu został jego zwycięzcą. W 2011 roku zwyciężył Pan Marian Rak.

Dlaczego działania nagradzane w tym konkursie są takie istotne? Przede wszystkim przyczyniają się do ograniczania zjawiska eutrofizacji Morza Bałtyckiego, czyli przeżyźniania jego wód. Link do animacji wyjaśniającej zjawisko eutrofizacji: https://www.youtube.com/watch?v=cOaRF5s0ME0

15 września 2018

Opłata recyklingowa

Od początku 2018 roku płacimy w sklepach przy kasie za tzw. reklamówki. Z czego to wynika?

Art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.) mówi, że „Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Art. 1 ust. 18 Ustawy z handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

W dalszej kolejności zadajemy sobie pytania: co rozumieć pod sformułowaniem „torba na zakupy z tworzywa sztucznego” i czy za każdą tego typu torbę opisany powyżej przedsiębiorca ma obowiązek pobierać opłatę? Pojęcie „toreb na zakupy z tworzywa sztucznego” tłumaczy nam wspomniana powyżej ustawa w następujący sposób: „są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
 • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności”.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zainteresowanie budzi również stawka opłaty recyklingowej. Stawkę tę zgodnie z ww. ustawą, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej, określa minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. Obecnie obowiązuje stawka określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. 2017 poz. 2389). Nawiązując do powyższego stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Źródło informacji:

 1. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2056).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. 2017 poz. 2389).

W ostatnich latach często mogliśmy słyszeć o efekcie cieplarnianym oraz o globalnym ociepleniu. Od niedawna zmienił się trend i zaczęto stosować szersze pojęcie: „zmiany klimatu”. Klimatolodzy natomiast mówią już o ekstremalizacji klimatu. Scenariusze klimatyczne dla Polski obejmują wzrost temperatury powietrza, zmiany ilości rocznych sum opadów, jak również występowanie ekstremalnych zjawisk, np. nawalnych opadów, gwałtownych burz i huraganowych wiatrów.

Skutki zmian klimatu nie obejmują już tylko przyspieszenia tempa topnienia lodowców, lecz odczuwalne są również przez mieszkańców Polski. Jednym z negatywnych skutków zmian klimatu i jednocześnie poważnym problemem występującym zwłaszcza na terenie Wielkopolski jest susza.

Wzrost temperatury powoduje spadek efektywności opadów, a w szczególności dotyczy to okresu wegetacyjnego. Zjawiska te skutkują wzrostem zagrożenia występowania suszy rolniczej i hydrologicznej, rozumianych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej adekwatnie jako „okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie” oraz „okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego”. Obecnie szczególnie dotkliwe jest występowanie suszy rolniczej. Powoduje ona negatywne skutki gospodarcze i ekonomiczne obejmujące przede wszystkim straty w plonach.

System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB).

IUNG-PIB w trzecim okresie raportowania, tj. od 11.04.2018 do 10.06.2018, stwierdził na terenie Polski występowanie suszy rolniczej. Susza rolnicza wystąpiła wśród upraw zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, drzew owocowych, rzepaku i rzepiku. Potencjalną powierzchnię zagrożenia suszą rolniczą w Polsce przedstawia rys. 1. Największy procent powierzchni gruntów ornych zagrożonych suszą dotyczy upraw zbóż jarych, a następnie kilkanaście procent powierzchni mniej upraw krzewów owocowych, zbóż ozimych i truskawek.

W Wielkopolsce we wszystkich gminach odnotowano zagrożenie suszą w uprawach zbóż jarych i ozimych oraz w uprawie krzewów owocowych. Z kolei zagrożenie suszą w uprawie truskawek nie wystąpiło zaledwie w 1 gminie. Zagrożenie suszą uprawy drzew owocowych miało miejsce w ponad połowie gmin Wielkopolski (rys. 2). Natomiast w porównaniu z występowaniem suszy w Polsce nie odnotowano tego zjawiska w uprawie rzepaku i rzepiku.

Największy procent powierzchni gruntów ornych zagrożonych suszą w Wielkopolsce dotyczy upraw zbóż jarych, a następnie około 10% powierzchni mniej upraw zbóż ozimych, krzewów owocowych i truskawek. Dużo mniejszy procent stanowi powierzchnia zagrożona suszą w uprawach drzew owocowych (rys. 3).

W porównaniu do kilku lat poprzednich biorąc pod uwagę dane z podobnych okresów możemy zauważyć gwałtowny wzrost zagrożenia suszą zwłaszcza na terenie Wielkopolski. Warto zatem pomyśleć o systemie adaptacji do zmian klimatu i łagodzeniu skutków ich występowania.

Rys. 1. Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw [%]. Opracowano na podstawie danych z SMSR.

Rys. 2. Udział gmin zagrożonych suszą w Wielkopolsce [%]. Opracowano na podstawie danych z SMSR.

Rys. 3. Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą w Wielkopolsce według upraw [%]. Opracowano na podstawie danych z SMSR.

Opracowano na podstawie:
http://www.susza.iung.pulawy.pl [dostęp 20.06.2018].
http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=37 [dostęp 20.06.2018].
​Sylwia Horska-Schwarz i in.: Susza czy powódź? Poradnik adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica 2018.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) w Poznaniu w dniach 23-25 marca 2018 r. odbędą się XXII Targi Edukacyjne w Poznaniu.

W ramach targów powstanie Eko Forum, czyli stoisko, na którym zaprezentują się instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza. Podobnie jak w poprzednich latach hasłem przewodniem Eko Forum jest „Razem dla środowiska”. Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW).

Jednym z wystawców będzie również Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Na naszym stoisku będzie można można wziąć udział w quizie „Koło fortuny wiedzy przyrodniczej i ekologicznej”.

Serdecznie zapraszamy na Eko Forum!

Informacje organizacyjne:

 • wstęp na Targi Edukacyjne dla publiczności jest bezpłatny;
 • Targi Edukacyjne odbędą się w terminie:
  • 23-24 marca (piątek-sobota) w godz. 10.00 - 18.00,
  • 25 marca (niedziela) w godz. 10.00 - 16.00;
 • stoisko Eko Forum będzie zlokalizowane w pawilonie nr 15;
 • wejście na targi od ul. Głogowskiej, wjazd od ulicy Śniadeckich.

Bioróżnorodność to bogactwo form życia występujących na Ziemi, w tym różnorodność roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów. Szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności mają obszary wiejskie. Z kolei w tym zakresie istotny jest transfer wiedzy i innowacji.

W związku z powyższym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2016-2017 zorganizował konferencję „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”. Konferencja odbyła się 16 listopada 2017 r. w Gołaszynie i skierowana była do pracowników naukowych, producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji państwowych, instytucji i organizacji okołorolniczych oraz doradców rolniczych. Jej celem było promowanie dobrych przykładów i praktyk związanych z ochroną bioróżnorodności oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego i finansowego przedsięwzięć w tym zakresie.

Po otwarciu konferencji „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich” przez Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Macieja Szłykowicza, przedstawiono wykład wprowadzający na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Następnie w bardzo przejrzysty i komunikatywny sposób zaznaczono istotę różnorodności biologicznej dla człowieka i środowiska poprzez wykład „Bioróżnorodność – poznaj, doceń, zachowaj”. Z kolei podczas wykładu „Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – fundusze prośrodowiskowe” wskazano źródła finansowania działań na rzecz ochrony środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności.

Jak wspomniano powyżej poszukiwanie, upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest niezwykle potrzebne w ochronie środowiska na obszarach wiejskich. Wykorzystanie badań naukowych w tym zakresie tematycznym do praktycznych zastosowań przedstawiono w wykładzie „Od nauki do praktyki – prośrodowiskowe innowacyjne technologie na obszarach wiejskich”.

W trakcie konferencji zaprezentowano również przykłady promowania wiedzy o bioróżnorodności i jej ochronie podczas wykładu „Eko-ścieżka, Eko-park – działania edukacyjne na rzecz ochrony i zachowania bioróżnorodności”.

Przebieg konferencji niewątpliwie urozmaicił quiz „Co wiem na temat bioróżnorodności?”, polegający na odpowiedzi przez uczestników na pytanie konkursowe dotyczące elementów krajobrazu rolniczeg,o mających kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Rozstrzygnięcie quizu nastąpiło poprzez wylosowanie 10 osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi. Zwycięzców nagrodzono upominkami w postaci książek o tematyce przyrodniczej. Nagrody wręczył Zastępca Dyrektora WODR w Poznaniu – Maciej Szłykowicz.

Konferencja stanowiła okazję do spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń jej uczestników, jak również do nawiązania dalszej współpracy w zakresie ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich. O znaczeniu poruszanej tematyki świadczyło widoczne zainteresowanie i aktywny udział uczestników konferencji.

W piątek 27 października 2017 r. w Hotelu Przylesie w Sierosławiu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce” oraz w konkursie plastycznym „Moje środowisko – moja przyszłość”, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Całe przedsięwzięcie realizowane było w ramach działania „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, które współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od wykładów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami znakowania żywności ekologicznej, sposobami jej rozpoznawania oraz z zaletami produktów wytworzonych w sposób bezpieczny dla środowiska. Zaprezentowano również ścieżki edukacyjne utworzone przez Ośrodek, tj. ścieżkę pn. „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności” i drugą dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii. Atmosfera na sali momentami była poważna ze względu na istotne znaczenie ochrony środowiska, ale nie zabrakło również śmiechu i radosnego nastroju uczestników.

Następnie zostały przedstawione założenia przedsięwzięcia pn. „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego” oraz zasady i wymogi przeprowadzonych konkursów.

Kolejnym i niezwykle wyczekiwanym momentem było uroczyste wręczenie nagród – nagrody główne stanowiły tablety, nagrody wyróżnienia zegarki (konkurs plastyczny), blendery (konkurs wiedzy) oraz dla szkół laptopy wraz z rzutnikami multimedialnymi. Dodatkowo kolejnym wyróżnionym uczestnikom konkursu plastycznego wręczono zestawy gadżetów.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za udział i zaangażowanie. 

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach dotacji nr 69/U/400/234/2017

W Gołaszynie 16 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”.

Program konferencji
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Powitanie, Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie
10.30 – 11.15 Bioróżnorodność – poznaj, doceń, zachowaj
11.15 – 11.45 Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – fundusze prośrodowiskowe
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Od nauki do praktyki – prośrodowiskowe innowacyjne technologie na obszarach wiejskich
13.30 – 14.00 Eko-ścieżka, Eko-park – działania edukacyjne na rzecz ochrony i zachowania bioróżnorodności

W ramach projektu pn. „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, realizowanego przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny „Moje środowisko – moja przyszłość”.

Celem konkursu z zakresu sztuki jest promocja najlepszych prac plastycznych wykonanych przy użyciu różnych technik artystycznych np. malowanie, rysowanie, wyklejanie itp. a także podkreślenie znaczenia środowiska dla życia ludzi poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i propagowanie stylu życia przyjaznego dla środowiska.

Konkurs „Moje środowisko – moja przyszłość” jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w zamieszczonym poniżej (w części „Pobierz załącznik”) regulaminie. Do regulaminu są dołączone formularze kart zgłoszenia dla szkoły oraz ucznia.

Harmonogram konkursu

Data Czynność
9 października 2017 r. Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego).
20 października 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu.
27 października 2017 r. Posumowanie i wręczenie nagród.

Na zwycięzców (uczniów i szkóły zaangażowane w konkurs) czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs organizowany jest w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach dotacji nr 69/U/400/234/2017