Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Platforma Żywnościowa - Giełdowy Rynek Rolny to transparentna platforma obrotu towarami rolno-spożywczymi. Platforma Żywnościowa (SELLFOOD) – to projekt:

 • strategiczny, ujęty w „Strategii na rzecz Odnawialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”,
 • innowacyjny z punktu widzenia funkcjonowania polskiego rynku, który powstaje przy współpracy trzech podmiotów: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – jako lidera projektu, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego.
 • realizowany przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje serię spotkań informacyjnych w całym kraju w celu dotarcia do doradców rolniczych, rolników, producentów rolnych, przetwórców, ekspertów, firm zajmujących się obrotem zbożem na skalę międzynarodową a także do przedstawicieli placówek dyplomatycznych, słowem do wszystkich, którzy są zainteresowani importem pszenicy z Polski.

Dziś jedno z takich spotkań miało miejsce w Marszewie w powiecie pleszewskim. Prezentację projektu Platforma Żywnościowa przeprowadził Pan Bogusław Najborowski pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uczestnikami spotkania w większości byli młodzi rolnicy oraz doradcy z kilku Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Dowiedzieliśmy się, że Platforma rozpocznie działalność w marcu 2020 roku i do sierpnia br. w swej wersji pilotażowej zajmie się obrotem pszenicy. Na początku ma ona być uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dystrybucji a docelowo będzie głównym miejscem obrotu pszenicą a także innymi, trwałymi produktami rolnymi. W dalszej perspektywie przewiduje się stopniowe wprowadzanie nowych towarów rolno-spożywczych takich jak kukurydza, rzepak, koncentrat soku jabłkowego, cukier biały, odtłuszczone mleko w proszku, półtusze wieprzowe.

Eksperci z Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przygotowującego ten projekt zwracają uwagę na następujące korzyści z wdrażania Platformy Żywnościowej:

 • nowy kanał sprzedaży oraz zakupu towarów rolno-spożywczych,
 • ograniczenie kosztów transakcyjnych, ryzyka handlowego i cenowego,
 • przejrzysty, rynkowy system wyznaczania cen towarów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, zabezpieczenie transakcji i stabilizacja obrotu,
 • koncentracja podaży krajowych towarów rolno-spożywczych,
 • standaryzacja warunków zawierania transakcji,
 • eliminacja zagrożeń związanych nieterminowym dostarczaniem towaru, pogorszeniem jego jakości czy opóźnieniem w zapłacie.

Podstawowym założeniem Platformy Żywnościowej jest więc zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, tak na rynku krajowym jak, przyszłości na rynkach zagranicznych. Podstawą jej działania będzie:

 • Giełda, która zorganizuje i poprowadzi obrót towarami rolnymi,
 • Izba Rozliczeniowa odpowiedzialna będzie za bezpieczeństwo rozliczeń finansowych,
 • Magazyny Autoryzowane zweryfikują jakość towaru, zapewnią profesjonalne przechowywanie towaru i umożliwią rozliczenie transakcji poprzez fizyczną dostawę.
 • Nadzór nad Platformą będzie pełniła Komisja Nadzoru Finansowego.

Platforma Żywnościowa, podobnie jak wszystkie giełdy na świecie poza przejrzystym obrotem i bezpieczeństwem rozliczeń gwarantować będzie także równe traktowanie wszystkich uczestników rynku. A to  oznacza, że sprzedawać za pośrednictwem Platformy będą mogli nie tylko wielcy potentaci oferujący duże partie towarów, ale także rolnicy prowadzący małe rodzinne gospodarstwa.

Wczoraj 10 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie w powiecie pleszewskim odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie informacyjne „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Spotkanie rolników z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa zostało zorganizowane przez Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu oraz przedsiębiorstwem Elewarr. Spotkanie cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem licznie zgromadzonych uczestników – po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego organizowany jest ten cykl spotkań.

W obecnej dobie na rolnictwo czyha wiele zagrożeń, piętrzą się problemy z nimi związane, dlatego aktualna i rzetelna informacja jest bardzo ważna w trudnej pracy rolników. Rolnicy w pełni korzystają z udziału w takich spotkaniach jak „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” – zadając nurtujące ich pytania. Tak też było wczoraj w Marszewie, gdzie nie brakowało aktywnych uczestników dyskusji na tematy, takie jak: zasady szeroko rozumianego wsparcia rolnictwa, szanse i kierunki rozwoju gospodarstw, zagrożenia dla produkcji rolniczej np. ASF, susza oraz bezpieczeństwo pracy i życia na wsi. Duża frekwencja na spotkaniu świadczyła o potrzebie czerpania niezbędnych informacji ze źródła.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych, omówiono następujące zagadnienia:

 • Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 na rok 2020. Wsparcie dla hodowców krów i świń.
 • Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku.
 • Zmiany w obszarze świadczeń. Prewencja i rehabilitacja rolników w KRUS.
 • Innowacje w doradztwie rolniczym.
 • Afrykański pomór świń i grypa ptaków – realne zagrożenia dla rolnictwa Wielkopolski.
 • Chroniąc rośliny, chronisz życie – rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.
 • Zagrożenia pożarowe w gospodarstwach rolnych. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych i podczas prac polowych.
 • Na styku lasu i pola – wybrane problemy rolników i leśników.
 • Sytuacja dzika w Wielkopolsce.
 • Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego oraz stan kwasowości gleb w województwie wielkopolskim.
 • ELEWARR jako państwowa firma z tradycjami w służbie dla polskiego rolnictwa.

Po każdym bloku prezentacji z pokrewnych tematów, moderator spotkania zapraszał wszystkich do zadawania pytań prowadzącym. Chętnych nie brakowało – rolnicy pytali między innymi o interpretacje obowiązujących przepisów, o szczegóły zapowiadanych działań prewencyjnych związanych z tzw. specustawą (ASF), a także o prawidłową, zgodną z prawem gospodarkę odpadami.

Uczestnicy mieli również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wszystkich instytucji współorganizujących spotkanie. Zorganizowano, oznakowane firmowymi banerami, stoiska informacyjne, na których przedstawiciele instytucji promowali swoją działalność, wydawali materiały informacyjne oraz pomagali rolnikom w zakresie swoich specjalizacji.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyty do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc adresowana jest do rolników, którzy prowadzą chów i hodowlę zwierząt, wykluczeniu podlegają właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Wnioski podlegają ocenie punktowej, na podstawie której ustalona będzie kolejność przysługiwania pomocy. Rolnicy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie aby w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” mogą już od 30 grudnia 2019 r. składać wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR.

Na podstawie MRiRW Biuletyn informacyjny 11-12/2019 r.

Podsumowanie przeprowadzonego w 2019 roku rolniczego doradztwa grupowego na temat „Dobre praktyki rolnicze – działania chroniące środowisko naturalne w gospodarstwach rolnych.” Najtrudniejszym zadaniem doradcy było odpowiednie zmotywowanie uczestników grupy do systematycznych spotkań i zaangażowania się w pracę nad konkretnymi problemami. W mijającym roku odbyły się cztery spotkania, z częstotliwością raz w kwartale w czasie, których padały trudne pytania oraz różne komentarze i rozwijała się dyskusja. W związku z oczekiwaniami klientów pomoc doradcy to przede wszystkim udzielanie aktualnych i rzetelnych informacji oraz interpretacja przepisów prawa i wyjaśnianie wątpliwości. Z mojego doświadczenia wynika, że rolnicy z którymi współpracuję są świadomi potrzeb ochrony środowiska i rozumieją potrzebę podnoszenia standardów w gospodarstwie w tym zakresie. Program przeprowadzonego przeze mnie doradztwa grupowego był wyczerpujący i obejmował następujące zagadnienia:

1. kodeks dobrych praktyk rolniczych oraz zasadę wzajemnej zgodności;

2. program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu;

3. ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez wapnowanie;

4. program rolno-środowiskowo-klimatyczny.

Wszystkie powyższe tematy poparte były materiałami szkoleniowymi dla rolników takimi jak: prezentacje, filmy szkoleniowe, tablice informacyjne oraz ulotki. Przekaz informacji następował w formie wykładów szkoleniowych oraz aktywnych metod tj. warsztaty. Najwięcej kontrowersji wzbudziły obowiązki wynikające z Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, oraz kontrole stosowania tego programu

 

Uwaga Rolnicy MRiRW  dziś ogłosiło:

Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na  niekorzystne warunki pogodowe.

Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Stawka pomocy wynosi:

 1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy - szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pllink zewnętrzny).

Pomoc będzie udzielana:

 1. poza formułą pomocy de minimis – szkody powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, albo
 2. w ramach formuły pomocy de minimis – szkody nie większe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym.

źródło: MRiRW

 

W Marszewie w powiecie pleszewskim w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, w poniedziałek 11 marca 2019 roku, miało miejsce spotkanie rolników i mieszkańców wsi z przedstawicielami najważniejszych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. To już trzecia edycja tych spotkań, których patronat honorowy objął Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W spotkaniu uczestniczyły następujące instytucje działające na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowana przez Kierownika BP ARiMR Mateusza Bukowskiego,
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowany przez Koordynatora Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie jarocińskim Jacka Furmaniaka,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowany przez Dyrektora Sekcji Zamiejscowej Poznańskiego OT KOWR w Przygodzicach Przemysława Majchrzaka,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana przez Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Pleszewie Jolantę Pankowiak,
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pleszewie Annę Wilczurę,
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Andrzeja Długiewicza,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej reprezentowana przez aspiranta Mariusza Glapę – przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Spotkanie to miało na celu przybliżenie najbardziej aktualnych zagadnień i informacji z zakresu działalności wyżej wymienionych instytucji w obszarze rolnictwa. W tym celu do Marszewa przybyli licznie rolnicy, mieszkańcy wsi oraz doradcy z powiatu pleszewskiego. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i silnego wiatru, frekwencja była duża. W zeszłym roku spotkanie pod tym samym hasłem również cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rolników, spotkanie w Marszewie zdominowały następujące tematy:

 1. Nowy portal IRZplus do obsługi zgłoszeń zwierząt. Harmonogram planowanych do uruchomienia działań w ramach PROW 2014-2020 oraz wnioski o przyznanie płatności na 2019 rok za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
 2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2019 tj. transfer wiedzy i innowacje rolnicze, zaprezentował Jacek Furmaniak, zwracając szczególną uwagę na wieloaspektowość działalności doradczej i zachęcał do korzystania z usług doradztwa. Jednym ze sposobów świadczenia usług doradczych jest darmowa aplikacja mobilna dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na smartfony i tablety, popularyzowana pod hasłem: „Twój doradca zawsze blisko” – Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług (EPSU Mobilne), która ułatwia dostęp do doradców WODR w Poznaniu przez ePoradę oraz pozwala na „bycie na bieżąco”, dzięki modułowi Powiadomienia. 
 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 4. Idee, zadania i strategia KOWR. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2019 r. Działanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych.
 5. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń, rola bioasekuracji jako podstawowego działania, które należy podjąć w celu uchronienia stad przed skutkami choroby.
 6. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich.
 7. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zreferowała swój priorytet – bezpieczeństwo żywności.

Rolnicy i mieszkańcy wsi oprócz udziału w spotkaniu mieli również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wszystkich ww. instytucji. Zorganizowano specjalne punkty informacyjno-promocyjne, w których dyżurowali specjaliści, aby pomóc rolnikom w rozwiązywaniu ich problemów, udostępniali zainteresowanym aktualne materiały informacyjne. Rolnikom, którzy chcieli uzyskać porady w indywidualnych sprawach eksperci służyli również swoją wiedzą i doświadczeniem.

Szanowni Państwo,

dawne OSN (Obszary Szczególnie Narażone) zastąpił Program Działań -"azotanowy" obowiązujący już na terenie całego kraju. Gospodarstwa w zależności od powierzchni, skali produkcji zwierzęcej i intensywności produkcji roślinnej muszą już spełniać praktyki obowiązkowe.

"Dobre praktyki rolnicze przeciwdziałające zanieczyszczeniu wód azotanami pochodzenia rolniczego"

będą tematem szkolenia powiatowego, które rozpocznie się o godz 9.00, dnia 15 lutego 2019 r. ( tj. piątek)

w Marszewie nr 25 - w sali konferencyjnej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rolników do udziału w tym spotkaniu, na którym przedstawię m.in. obowiązki wynikające dla rolników z Programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Szczegółowych informacji udzielam i zapisy przyjmuję pod numerem telefonu 508 753 991.

Danuta Matusiak

W 2018 roku na terenie gminy Dobrzyca w miejscowości Polskie Olędry odbyły się cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej o tematyce „Ochrona roślin”. Lokalną Grupę Dyskusyjną tworzą rolnicy z wyżej wymienionej miejscowości, zainteresowani zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin.  

Spotkania szkoleniowe odbywały się w następujących terminach:

- 27.03.2018r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin, jak również przeprowadziłem wykład pt „Nowości w rolnictwie – integrowana ochrona roślin ”, oraz Pani Lidia Spychalska przeprowadziła wykład pt „ Monitoring agrofagów – podstawa integrowanej ochrony roślin”,    

- 06.06.2018r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin , ponadto przeprowadziłem 2 wykłady pt „Zmiany w opodatkowaniu VAT – bieżące informacje” oraz „Integrowana ochrona roślin – zwalczanie agrofagów”,

- 26.09.2018r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin,

- 11.12.2018r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin,

Tematem przewodnim spotkań Lokalnej Grupy Dyskusyjnej była integrowana ochrona roślin,   ze szczególnym uwzględnieniem: sposobów zwalczania chwastów, szkodników, chorób w roślinach uprawnych, zasad integrowanej ochrony roślin, metod ochrony roślin takich jak: biologiczna, agrotechniczna, hodowlana, fizyczna, oraz ekonomiczne progi szkodliwości agrofagów . Ponadto na bieżąco przekazywane były wszelkie nowości dotyczące: rolnictwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, propozycje dopłat bezpośrednich na 2018 rok, a także wymagania dotyczące wykonywania okresowych kalibracji opryskiwaczy rolniczych.

 Jak co roku członkowie LGD podczas „Marszewskich Dni Pola” w dniu 17 czerwca 2018 roku brali udział w pokazach i szkoleniach organizowanych przez WODR. Na polu demonstracyjnym zaprezentowano kolekcję obejmującą 19 najczęściej uprawianych na naszym terenie gatunków i 155 odmian roślin uprawnych ozimych i jarych, w tym 26 rekomendowanych przez Listę Odmian Zalecanych  i 26 odmian w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (program białkowy).

    Podczas spotkań odbywały się dyskusje, każdy z uczestników wyrażał swoje zdanie na temat integrowanej ochrony roślin i dzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzoną produkcją roślinną.

Dotychczas wyznaczone były obszary szczególnie narażone na spływ azotu pochodzenia rolniczego (OSN) i na nich obowiązywały programy działań, które nie przyniosły oczekiwanej poprawy jakości wód. Dawne OSN i programy działań zastąpił tzn. „PROGRAM AZOTANOWY” tj.: Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U z 2018 r. poz.1339), który OBOWIĄZUJE JUŻ NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU OD 26 LIPCA 2018 ROKU. Wymagania programu azotanowego obecnie obejmują m.in. posiadanie: odpowiednich miejsc do przechowywania stałych i płynnych nawozów naturalnych, infrastruktury do składowania i przechowywania kiszonek, ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, planów nawożenia azotem.

Obowiązek sporządzania planu przepisy wprowadzają z dniem 1 stycznia 2019 r. Przepisy dotyczące obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie, zaczną obowiązywać 31 grudnia 2021r. dla podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. Natomiast do końca 2024 r. będą miały czas na dostosowanie się do wymogów programu azotanowego, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Na 1,3 mld zł szacuje się całą pomoc dla gospodarstw w związku z wdrażaniem działań inwestycyjnych programu azotanowego. W ramach PROW przewidziana jest pomoc na doposażenie gospodarstw, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w płyty lub zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych oraz na zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikowania nawozów naturalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo rolne wyniesie 100 tys. zł. Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych danej operacji a jej poziom to 50 % kosztów kwalifikowalnych ( w przypadku młodych rolników 60%).

Rząd RP przewidział również potrzebę finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu azotanowego, poprzez instrumenty zwrotne, ( pomoc publiczna) ze środków Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki. Rosnące wymagania środowiskowe wynikają z obowiązków Polski jako państwa członkowskiego w zakresie wdrażania dyrektywy azotanowej, mają doprowadzić do dobrego stanu wód poprzez poprawę praktyk rolniczych zgodnych z programem azotanowym. Doradztwo rolnicze  udzielała pomocy w rozwiązywaniu problemów w ochronie środowiska w obszarze gospodarowania rolniczego - zachęcam do kontaktu z doradcami w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

 

Danuta Matusiak