Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Uwaga Rolnicy MRiRW  dziś ogłosiło:

Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na  niekorzystne warunki pogodowe.

Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Stawka pomocy wynosi:

 1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy - szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pllink zewnętrzny).

Pomoc będzie udzielana:

 1. poza formułą pomocy de minimis – szkody powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, albo
 2. w ramach formuły pomocy de minimis – szkody nie większe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym.

źródło: MRiRW

 

W Marszewie w powiecie pleszewskim w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, w poniedziałek 11 marca 2019 roku, miało miejsce spotkanie rolników i mieszkańców wsi z przedstawicielami najważniejszych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. To już trzecia edycja tych spotkań, których patronat honorowy objął Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W spotkaniu uczestniczyły następujące instytucje działające na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowana przez Kierownika BP ARiMR Mateusza Bukowskiego,
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowany przez Koordynatora Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie jarocińskim Jacka Furmaniaka,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowany przez Dyrektora Sekcji Zamiejscowej Poznańskiego OT KOWR w Przygodzicach Przemysława Majchrzaka,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana przez Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Pleszewie Jolantę Pankowiak,
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pleszewie Annę Wilczurę,
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Andrzeja Długiewicza,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej reprezentowana przez aspiranta Mariusza Glapę – przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Spotkanie to miało na celu przybliżenie najbardziej aktualnych zagadnień i informacji z zakresu działalności wyżej wymienionych instytucji w obszarze rolnictwa. W tym celu do Marszewa przybyli licznie rolnicy, mieszkańcy wsi oraz doradcy z powiatu pleszewskiego. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i silnego wiatru, frekwencja była duża. W zeszłym roku spotkanie pod tym samym hasłem również cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rolników, spotkanie w Marszewie zdominowały następujące tematy:

 1. Nowy portal IRZplus do obsługi zgłoszeń zwierząt. Harmonogram planowanych do uruchomienia działań w ramach PROW 2014-2020 oraz wnioski o przyznanie płatności na 2019 rok za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
 2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2019 tj. transfer wiedzy i innowacje rolnicze, zaprezentował Jacek Furmaniak, zwracając szczególną uwagę na wieloaspektowość działalności doradczej i zachęcał do korzystania z usług doradztwa. Jednym ze sposobów świadczenia usług doradczych jest darmowa aplikacja mobilna dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na smartfony i tablety, popularyzowana pod hasłem: „Twój doradca zawsze blisko” – Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług (EPSU Mobilne), która ułatwia dostęp do doradców WODR w Poznaniu przez ePoradę oraz pozwala na „bycie na bieżąco”, dzięki modułowi Powiadomienia. 
 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 4. Idee, zadania i strategia KOWR. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2019 r. Działanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych.
 5. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń, rola bioasekuracji jako podstawowego działania, które należy podjąć w celu uchronienia stad przed skutkami choroby.
 6. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich.
 7. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zreferowała swój priorytet – bezpieczeństwo żywności.

Rolnicy i mieszkańcy wsi oprócz udziału w spotkaniu mieli również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wszystkich ww. instytucji. Zorganizowano specjalne punkty informacyjno-promocyjne, w których dyżurowali specjaliści, aby pomóc rolnikom w rozwiązywaniu ich problemów, udostępniali zainteresowanym aktualne materiały informacyjne. Rolnikom, którzy chcieli uzyskać porady w indywidualnych sprawach eksperci służyli również swoją wiedzą i doświadczeniem.

Szanowni Państwo,

dawne OSN (Obszary Szczególnie Narażone) zastąpił Program Działań -"azotanowy" obowiązujący już na terenie całego kraju. Gospodarstwa w zależności od powierzchni, skali produkcji zwierzęcej i intensywności produkcji roślinnej muszą już spełniać praktyki obowiązkowe.

"Dobre praktyki rolnicze przeciwdziałające zanieczyszczeniu wód azotanami pochodzenia rolniczego"

będą tematem szkolenia powiatowego, które rozpocznie się o godz 9.00, dnia 15 lutego 2019 r. ( tj. piątek)

w Marszewie nr 25 - w sali konferencyjnej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rolników do udziału w tym spotkaniu, na którym przedstawię m.in. obowiązki wynikające dla rolników z Programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Szczegółowych informacji udzielam i zapisy przyjmuję pod numerem telefonu 508 753 991.

Danuta Matusiak

W 2018 roku na terenie gminy Dobrzyca w miejscowości Polskie Olędry odbyły się cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej o tematyce „Ochrona roślin”. Lokalną Grupę Dyskusyjną tworzą rolnicy z wyżej wymienionej miejscowości, zainteresowani zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin.  

Spotkania szkoleniowe odbywały się w następujących terminach:

- 27.03.2018r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin, jak również przeprowadziłem wykład pt „Nowości w rolnictwie – integrowana ochrona roślin ”, oraz Pani Lidia Spychalska przeprowadziła wykład pt „ Monitoring agrofagów – podstawa integrowanej ochrony roślin”,    

- 06.06.2018r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin , ponadto przeprowadziłem 2 wykłady pt „Zmiany w opodatkowaniu VAT – bieżące informacje” oraz „Integrowana ochrona roślin – zwalczanie agrofagów”,

- 26.09.2018r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin,

- 11.12.2018r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin,

Tematem przewodnim spotkań Lokalnej Grupy Dyskusyjnej była integrowana ochrona roślin,   ze szczególnym uwzględnieniem: sposobów zwalczania chwastów, szkodników, chorób w roślinach uprawnych, zasad integrowanej ochrony roślin, metod ochrony roślin takich jak: biologiczna, agrotechniczna, hodowlana, fizyczna, oraz ekonomiczne progi szkodliwości agrofagów . Ponadto na bieżąco przekazywane były wszelkie nowości dotyczące: rolnictwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, propozycje dopłat bezpośrednich na 2018 rok, a także wymagania dotyczące wykonywania okresowych kalibracji opryskiwaczy rolniczych.

 Jak co roku członkowie LGD podczas „Marszewskich Dni Pola” w dniu 17 czerwca 2018 roku brali udział w pokazach i szkoleniach organizowanych przez WODR. Na polu demonstracyjnym zaprezentowano kolekcję obejmującą 19 najczęściej uprawianych na naszym terenie gatunków i 155 odmian roślin uprawnych ozimych i jarych, w tym 26 rekomendowanych przez Listę Odmian Zalecanych  i 26 odmian w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (program białkowy).

    Podczas spotkań odbywały się dyskusje, każdy z uczestników wyrażał swoje zdanie na temat integrowanej ochrony roślin i dzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzoną produkcją roślinną.

Dotychczas wyznaczone były obszary szczególnie narażone na spływ azotu pochodzenia rolniczego (OSN) i na nich obowiązywały programy działań, które nie przyniosły oczekiwanej poprawy jakości wód. Dawne OSN i programy działań zastąpił tzn. „PROGRAM AZOTANOWY” tj.: Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U z 2018 r. poz.1339), który OBOWIĄZUJE JUŻ NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU OD 26 LIPCA 2018 ROKU. Wymagania programu azotanowego obecnie obejmują m.in. posiadanie: odpowiednich miejsc do przechowywania stałych i płynnych nawozów naturalnych, infrastruktury do składowania i przechowywania kiszonek, ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, planów nawożenia azotem.

Obowiązek sporządzania planu przepisy wprowadzają z dniem 1 stycznia 2019 r. Przepisy dotyczące obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie, zaczną obowiązywać 31 grudnia 2021r. dla podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. Natomiast do końca 2024 r. będą miały czas na dostosowanie się do wymogów programu azotanowego, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Na 1,3 mld zł szacuje się całą pomoc dla gospodarstw w związku z wdrażaniem działań inwestycyjnych programu azotanowego. W ramach PROW przewidziana jest pomoc na doposażenie gospodarstw, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w płyty lub zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych oraz na zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikowania nawozów naturalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo rolne wyniesie 100 tys. zł. Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych danej operacji a jej poziom to 50 % kosztów kwalifikowalnych ( w przypadku młodych rolników 60%).

Rząd RP przewidział również potrzebę finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu azotanowego, poprzez instrumenty zwrotne, ( pomoc publiczna) ze środków Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki. Rosnące wymagania środowiskowe wynikają z obowiązków Polski jako państwa członkowskiego w zakresie wdrażania dyrektywy azotanowej, mają doprowadzić do dobrego stanu wód poprzez poprawę praktyk rolniczych zgodnych z programem azotanowym. Doradztwo rolnicze  udzielała pomocy w rozwiązywaniu problemów w ochronie środowiska w obszarze gospodarowania rolniczego - zachęcam do kontaktu z doradcami w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

 

Danuta Matusiak

Zaproszenie na szkolenia o eWnioskuPlus

Rolniku wypełnij eWniosekPlus do 15 maja 2018 r.

Jeśli masz kłopot z wypełnieniem wniosku w formie elektronicznej lub nie masz dostępu do Internetu skorzystaj z pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

W powiecie pleszewskim rusza cykl szkoleń na temat eWniosekPlus dla rolników – użytkowników tej aplikacji, organizowany przez ARiMR i PZDR.

Oto harmonogram tych szkoleń

 • 04.04.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Czerminie. Sala Ośrodka Kultury 49 A
 • 05.04.2018r. (czwartek) o godz. 10.00 w Kowalewie. Sala wiejska przy remizie OSP Kowalew ul. Fabryczna 4
 • 06.04.2018 r.(piątek) o godz. 13.00 w Choczu. Sala widowiskowa GOK w Choczu ul. Żeromskiego 2
 • 08.04.2018 r. (niedziela) o godz. 12.00 w Marszewie. Mały biurowiec na terenach wystawowych. Marszew 25
 • 09.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Dobrzycy. Sala GCK ul. Koźmińska 10.
 • 11.04.2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Gołuchowie. Sala sesyjna Urzędu Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1.
 • 12.04.2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Gizałkach ul. Sala Wiejska ul. Strażacka 1.

 

Na stronie internetowej ARiMR opublikowany jest film instruktażowy, pokazujący, jak „krok po kroku „ wypełnić e-wniosek oraz prezentacja. Po zapoznaniu się z nimi warto też czytać na bieżąco  Komunikaty o dostępności systemów teleinformatycznych ARiMR i wykorzystać link do „Pomocy” i zgłaszać „problemy i błędy dotyczące eWniosekPlus  przez portal:

POMOC.ARIMR.GOV.PL

Najistotniejsze jest zapoznanie się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 oraz Regulaminem korzystania z pomocy doradcy przy wypełnianiu wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji (aplikacja e WniosekPlus). Pomoc uzyskasz w ARiMR a także w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Marszewie oraz w Gminnych Punktach tego Zespołu - zapraszamy.

Dywersyfikacja upraw

 1. Sposób deklarowania bardzo małych powierzchni

Dotychczas, w przypadku gdy np. rośliny warzywne lub zioła były uprawiane na bardzo małych powierzchniach, musiały być oddzielnie wskazywane we wniosku o płatność.

Od 2018 roku za jedną uprawę – uprawę mieszaną - zostaną uznane obszary, na których prowadzone będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda (np. marchew, pietruszka, seler, itd.) ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha (ich łączna powierzchnia może być większa od 0,1 ha).

 1. Zasada traktowania mieszanek powstałych jako wysiew mieszanki nasion, które są uprawiane jako uprawa główna.(Wyjątek to mieszanki zaliczane do kategorii trawy, inne pastewne, czyli np. mieszanki bobowatych drobnonasiennych z trawą, mieszanki traw)

Dotychczas obszary, na których wysiewana była mieszanka nasion uznawane były za jedną uprawę, niezależnie od poszczególnych roślin zawartych w mieszance. Przykładowo do tej samej uprawy – uprawy mieszanej zaliczane były mieszanki zbożowe, mieszanki strączkowo- zbożowe, mieszanki strączkowo- słonecznikowe.

Od 2018 r. obszary na których wysiana będzie mieszanka nasion będą uznawane za oddzielne uprawy, pod warunkiem, że będzie można ustalić, że gatunki z różnych mieszanek nasion różnią się od siebie. Przykład mieszanki jęczmienia jarego z owsem siewnym; mieszanki żyta ozimego z wyką kosmatą będą traktowane jako oddzielne uprawy.

 1. Pszenicę orkisz uznaje się za odrębną uprawę w ramach dywersyfikacji.

Obecna zmiana poszerza tylko dotychczasowy katalog upraw uznanych za odrębną uprawę na potrzeby realizacji praktyki dywersyfikacji upraw .

 1. Dodatkowe zwolnienia z praktyki dywersyfikacji i EFA.

Dotyczą gospodarstw o wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielonych roślin pastewnych, ugorowanych albo będących połączeniem powyższego użytkowania lub gospodarstw, w których ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone.

Dotychczas gospodarstwa takie były zwolnione z praktyki dywersyfikacji, pod warunkiem że pozostałe grunty orne, użytkowane w inny niż wskazany powyżej sposób, nie przekraczały 30 ha.

Od 2018 r. zniesiono limit 30 ha oraz do powyższych sposobów użytkowania gruntów ornych (>75%) stanowiących warunek zwolnienia z obowiązku dywersyfikacji upraw dopuszczono także rośliny strączkowe.

Obszary proekologiczne (EFA).

Od 2018r. nastąpiło:

 • zwiększenie współczynników ważenia dla upraw wiążących azot z 0,7 do 1.; oraz dla zagajników o krótkiej rotacji z 0.3 do 0,5;
 • ujednolicenie parametrów/wielkości obszarów EFA dla niektórych elementów np. oczek wodnych oraz zagajników śródpolnych włączając w to drzewa, zakrzaczenia, kamienie – dla tych elementów określono maksymalną wielkość 0,3 ha;
 • umożliwienie deklarowania części obszaru EFA z powierzchni większego obiektu;
 • umożliwienie wsiania roślin bobowatych ( nie tylko trawy) w uprawę główną (wsiewki w ramach międzyplonów);
 • wydłużenie utrzymania międzyplonu ścierniskowego do 15 października. Dodatkowo w przypadku zastosowania indywidualnego podejścia (utrzymanie międzyplonu ścierniskowego przez co majmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki), wprowadzono obowiązek złożenia oświedczenia, w termini 7 dni od wysiewu mieszanki;
 • wprowadzenie zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA.

 

 

 

Na podstawie Biuletynów informacyjnych 10/2017 i1/2018.

Rok 2018 przynosi zmiany w sposobie wnioskowania - forma elektroniczna, ale także zmiany wielu zasad i kryteriów przyznawania pomocy w ramach kilku działań obszarowych PROW.

Uproszczeniem procedury wnioskowania o płatność bezpośrednie jest możliwość złożenia stosownego oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r. Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Zasady składania Oświadczenia są następujące

Oświadczenie jest składane przez rolników, którzy:

w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność dodatkową,
 • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
 • płatność do owiec,
 • płatność do kóz,
 • płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie:

 • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
 • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
 • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
 • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,
 • chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017.

 

Złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganiem się  przez rolnika o płatności o które wnioskował w 2017 roku. Oto adres internetowy pod którym to oświadczenie się znajduje

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2018/Kampania_2018/zalaczniki/oswiadczenie_o_braku_zmian_2018.pdf

(na podstawie BIM_1_18)

                

             Dnia 16 stycznia 2018 roku w Marszewie w powiecie pleszewskim w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych miało miejsce inauguracyjne, pierwsze z cyklu planowanych we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego spotkanie rolników i mieszkańców wsi pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. To już druga edycja takich spotkań, patronat honorowy nad tegorocznym sprawował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Wśród gości spotkania obecna była Wicewojewoda Marlena Maląg oraz szefowie najważniejszych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Spotkanie zorganizowane ze wspólnej inicjatywy instytucji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej za cel miało przybliżenie najaktualniejszych zagadnień i informacji z zakresu ich działania w obszarze rolnictwa. W tym też celu do Marszewa licznie przybyli rolnicy i mieszkańcy wsi oraz doradcy z powiatu pleszewskiego. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych – pierwszy większy opad śniegu, frekwencja była duża. W zeszłym roku spotkanie pod tym samym hasłem też cieszyło się zainteresowaniem.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rolników, spotkanie w Marszewie zdominowały  następujące tematy:

 • Harmonogram planowanych do uruchomienia działań w ramach PROW 2014-2020 tj. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „ Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Szczegóły dostępne pod adresem www.arimr.gov.pl. oraz apel do rolników o składanie wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus, ten sposób będzie obligatoryjny dla wszystkich beneficjentów (z kilkoma wyjątkami) ARiMR zaleca więc utworzenie konta w tej aplikacji zarówno dla rolnika jak i doradcy przed rozpoczęciem naboru wniosków w tym roku od 15 marca będzie ona dostępna na w/w stronie.
 • Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018, zaprezentowała Wiesława Nowak dyrektor WODR w Poznaniu, zwracając szczególną uwagę na wieloaspektowość działalności doradczej zachęcała do korzystania z doradztwa. Nowością w sposobach świadczenia usług doradczych jest darmowa aplikacja dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na smartfony popularyzowana pod hasłem: „Twój doradca zawsze blisko” Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług (epsu Mobilne) ułatwia dostęp do doradców WODR przez e-poradę oraz "bycie na bieżąco" dzięki modułowi powiadomienia.      
 • Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS. Informacje o szkoleniach, konkursach i innych działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl
 • Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 r. Działanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych.
 • Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła, jako nowego zagrożenia dla Polski. Jak zapobiegać tym groźnym chorobom? Bioasekuracja jest podstawowym działaniem jakie należy podjąć w celu uchronienia stad przed ich skutkami.
 • Rolniczy handel detaliczny.
 • Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich.
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa.
 • Działalność Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Rolnicy i mieszkańcy wsi oprócz udziału w spotkaniu mieli również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wszystkich w/w instytucji. Zorganizowano specjalne punkty informacyjno-promocyjne, w których dyżurowali specjaliści aby pomóc rolnikom w rozwiązywaniu ich problemów, udostępniali zainteresowanym aktualne materiały informacyjne. Rolnikom, którzy chcieli uzyskać porady w indywidualnych sprawach eksperci służyli również swoją wiedzą i doświadczeniem. Najbliższe spotkania odbędą się w powiatach konińskim, leszczyńskim, kępińskim, szczegółowy harmonogram wszystkich spotkań jest dostępny na stronie www.arimr.gov.pl w BP ARiMR oraz  www.poznan.pl i biurach ZD WODR.