Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Projekt realizowany w ramach operacji:
„Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie naukowym wiedzy o OZE, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół rolniczych i leśnych z terenu województwa wielkopolskiego, którzy posiadają adres mailowy oraz mają dostęp do Internetu.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są komplety materiałów: torba, notes, pendrive, watomierz oraz pirometr, które otrzyma 10 osób z najwyższą liczbą punktów.

Nagrodę specjalną w postaci zestawu edukacyjnego „Czysta energia”, służącego do eksperymentowania z energią słoneczną, wiatrową i ogniwami paliwowymi (technologia wodorowa) wraz z oprogramowaniem umożliwiającym symulacje różnych wariantów zasilania, obciążenia oraz komputerową obróbkę wyników doświadczeń, otrzyma szkoła, której uczniowie wśród 10 nagrodzonych zdobyli łącznie największą liczbę punktów.

Harmonogram konkursu

Data Czynność
24 września – 13 października 2019 r. Udostępnienie pytań konkursowych i udzielanie odpowiedzi przez uczestników konkursu.
Do 20 października 2019 r. Ocena prac konkursowych przez Komisję konkursową.
21 października 2019 r. Opublikowanie na stronach www.cdr.gov.pl oraz www.wodr.poznan.pl listy zwycięzców.

​Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego są dostępne poniżej w części „Pobierz załącznik”.

Kliknij https://forms.gle/CmEjvXLvPrxNTqPp7, aby rozpocząć rejestrację i odpowiedzieć na pytania. Życzymy powodzenia!

Rozwój rolnictwa powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. Mamy do czynienia z coraz większą ilością odpadów uciążliwych, takich jak opakowania po nawozach mineralnych, środkach ochrony roślin, olejach i smarach do ciągników i maszyn rolniczych, których nie wolno oddawać do punktu zbiórki czy składowania odpadów komunalnych. Niedopuszczalne jest również spalanie opakowań po pestycydach w piecach czy wykorzystywanie ich jako materiał wtórny. Wszelkie tego typu praktyki powodują przedostanie się niebezpiecznego środka do gleb, wód i powietrza, co może stanowić poważne zagrożenie zarówno dla środowiska, jak też dla zdrowia i życia ludzi. Zmieniające się technologie w produkcji zwierzęcej – coraz szerzej stosowane konserwowanie pasz oparte na beztlenowym zakiszaniu zielonek – generują znaczne ilości odpadów w postaci folii kiszonkarskich.

Wszystko to powoduje, że w gospodarstwach rolnych pojawia się coraz więcej odpadów niebezpiecznych. Już ilość powyżej 100 kg takich odpadów nakłada na rolników kolejne obowiązki administracyjne.

Według ustawy o odpadach wytwórcą odpadów – jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2008 r., poz. 992 z późn. zm.), przez posiadacza odpadów rozumie się „wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach „posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”, natomiast zgodnie z art. 67 ust. 1 ww. ustawy „Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów (…)”.

Zgodnie z art. 71 pkt 1 ustawy o odpadach „uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
 •  wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie”.

Jeżeli rocznie w gospodarstwie rolnym wytwarza się ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne lub komunalne, to rolnik jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów, za pomocą karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów. Wzory odpowiednich druków są udostępnione do pobrania tutaj:
https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/ewidencja-i-sprawozdawczosc/.

Ze względu na wytwarzanie odpadów w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego i obowiązek sporządzania ewidencji odpadów, rolnik jest zobowiązany do sporządzania zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów. W związku z powyższym rolnik jest zobowiązany złożyć wniosek do marszałka województwa w celu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten został utworzony 24.01.2018 r. Marszałek województwa dokonuje wpisu do ww. rejestru na wniosek wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji.

Druk wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Druk wniosku i oświadczenie są udostępnione do pobrania na dole strony:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.

We wniosku rolnik wypełnia Dział I (Dane podmiotu) pkt 1 i 4, załącza oświadczenie, a także na osobnej kartce informację, jakiego rodzaju odpady wprowadza podając ich kod i opis.

Przykładowe kody odpadów najczęściej występujących w gospodarstwach:

 • 150110* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • 160107* – filtry olejowe;
 • 130208* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

Pełen katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923):
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

Ze względu na wytwarzanie odpadów w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego i obowiązek sporządzania pełnej ewidencji odpadów, rolnik zobowiązany jest do sporządzania rocznych zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przesyłania ww. zestawień do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie do 15 marca roku następnego. Powyższe wynika z art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, który mówi, że „roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (…)”.

Zgodnie z art. 72. ust. 1 „Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty”. Posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

Jak wynika z powyższego, rolnicy powinni bardzo poważnie potraktować nie tylko właściwe postępowanie z odpadami rolniczymi i odpadami niebezpiecznymi, ale także poprawnie prowadzić ewidencję i sprawozdawczość dotyczącą odpadów.

Do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpływają liczne skargi (telefoniczne, pisemne, osobiste) dotyczące praktyk przedstawicieli handlowych w kontekście zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Najczęściej zgłaszane skargi związane są z wprowadzeniem konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy sprzedaży energii z nowym sprzedawcą. Z analizy skarg wynika, że dominują sytuacje, w których przedstawiciele handlowi reprezentujący przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii:

 • przedstawiają się niezgodnie z prawdą jako pracownicy sprzedawcy energii z urzędu (przedsiębiorstwa, z którym odbiorca ma podpisaną umowę), w związku z czym odbiorcy zawierają nową umowę z innym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • przedstawiają się niezgodnie z prawdą jako pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, namawiając do podpisania nowej umowy;
 • fałszywie informują odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy;
 • fałszywie informują odbiorców, że w związku ze zmianami przepisów prawa konieczna jest aktualizacja umów, w wyniku czego odbiorcy podpisują umowy z nowym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • fałszywie obiecują sprzedaż energii po cenie niższej niż ta, którą dotychczas płaci odbiorca, po czym odbiorca już przy pierwszym rachunku zauważa, że płatności są większe niż dotychczas;
 • nie informują przy zawieraniu umów o usługach dodatkowych, które wiążą się z dodatkowymi opłatami (np. ubezpieczeniu);
 • informują niezgodnie z prawdą, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana bez żadnych konsekwencji finansowych wobec odbiorcy;
 • nie informują o 14-dniowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dostawcy;
 • ponaglają konsumentów do jak najszybszego podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

Urząd Regulacji Energetyki podejmuje działania na rzecz eliminowania takich praktyk i zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom oraz przypomina, że w przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii, odbiorca powinien:

 • upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje; odbiorca powinien zatem poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia;
 • przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;
 • nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania; odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę;
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się – na przykład – telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki – tel. 22 244 26 36;
 • należy dopilnować, by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

Niechęć przedstawiciela handlowego do postępowania w opisany wyżej sposób może być sygnałem o nieuczciwej ofercie z jego strony.

Ponadto Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

 • nie wysyła swoich przedstawicieli, ani pracowników, do domów konsumentów;
 • nie udziela przedsiębiorstwom energetycznym żadnych upoważnień do występowania w imieniu Urzędu Regulacji Energetyki;
 • nie jest stroną umów sprzedaży energii elektrycznej lub paliw gazowych;
 • traktuje wszystkich sprzedawców energii w sposób równoważny i niedyskryminacyjny – nie rekomenduje zatem wyboru oferty konkretnego, wybranego sprzedawcy.

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki znajdziemy przydatne poradniki:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Urząd Regulacji Energetyki zachęca do kontaktu telefonicznego z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych URE – tel. 22 244 26 36.

Warto zapoznać się z powyższym materiałem, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji działań nieuczciwych sprzedawców energii.

W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nasz Ośrodek zorganizował seminarium wyjazdowe nt.: „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki rolnicze” do IUNG w Puławach. Szkolenie odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2018 r.

Seminarium rozpoczęło się wykładem pt. „Zmiany klimatu i rolnictwo niskoemisyjne” przeprowadzonym przez dr hab. Jerzego Kozyrę, z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB Puławy. Wykładowca przekazał słuchaczom informacje na temat zmieniającej się zawartości dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych w atmosferze oraz o zmieniającej się liczbie dni zimowych i z temperaturą powyżej 25 °C na przestrzeni lat 1960-1990 i 2007-2016, przedstawił prognozy na kolejne lata, a także założenia polityki energetycznej i klimatycznej UE. Wykładowca przedstawił założenia Strategicznego Planu Adaptacji – dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów. W dalszej części prezentacji dr hab. Jerzy Kozyra zaprezentował wpływ zmian klimatu na rolnictwo oraz emisję gazów pochodzących z rolnictwa. Zwrócił uwagę na straty azotu przy niewłaściwym sposobie nawożenia, a także na zalety uprawy uproszczonej.

Następnie uczestnicy pod opieką kierownika mgr Bogdana Jandy mieli okazję obejrzeć Główne Laboratorium Analiz Chemicznych. Pan kierownik wyczerpująco opowiedział jakie badania są wykonywane w laboratorium i jakie urządzenia są do tego wykorzystywane. Procedury i poziom wyposażenia GLACH wywarły duże wrażenie na odwiedzających laboratorium.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się wyjazdem do RZD Kępa-Puławy, gdzie uczestnicy zapoznali się z prezentowanymi przez dr hab. prof. nadzw. Janusza Smagacza informacjami dotyczącymi innowacyjnych rozwiązań w technice uprawy roli i siewu w powiązaniu z nowoczesnymi metodami nawożenia mineralnego. Pan profesor przedstawił zalety konserwującej uprawy roli i zasady dobrej praktyki w uprawie roli. Prelegent przedstawił także zależności między sposobem uprawy roli, a wilgotnością gleby i dostępnością wody dla roślin, a także zawartością materii organicznej, liczby dżdżownic i mikroorganizmów. Uczestnicy mogli zapoznać się też z poziomem plonów w zależności od sposobu uprawy. Wszystkie te informacje odbiorcy mogli potwierdzić podczas prezentacji doświadczeń polowych i zobaczyć na własne oczy jak wyglądają uprawy w poszczególnych systemach uprawy.

Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z doświadczeniami prowadzonymi w gospodarstwach doświadczalnych RZD Kępa-Osiny i RZD Grabów gdzie prelegentami byli dyrektorzy: Pan Sławomir Jurak i Pan dr Marek Sowiński. Uczestnicy pozyskali informacje o pracy obu Zakładów Doświadczalnych, o prowadzonych w nich doświadczeniach, o stosowanych maszynach do uprawy roli.

Seminarium było bardzo bogate w treści przedstawiane przez prelegentów i pouczające dla rolników oraz dla doradców. Za bardzo cenne uznano możliwość bezpośredniego kontaktu rolników i doradców z pracownikami naukowymi IUNG.

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje wyjazd studyjny „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki w rolnictwie” do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w  Puławach.

Realizacja operacji ma na celu zapoznanie grupy osób zajmujących się rolnictwem z innowacyjnymi niskoemisyjnymi praktykami w rolnictwie oraz ich skutkami ekonomicznymi i środowiskowymi. Operacja pozwoli na realizację priorytetu PROW na lata 2014-2020: „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, poprzez promowanie najnowszych rozwiązań stosowanych w rolnictwie”.

Szkolenie w dniu 4.06.2018 r. odbędzie się w Puławach w Hotelu Sybilla, początek o godz. 14.00. W drugim dniu 5.06.2018 r. uczestnicy będą wizytować rolnicze gospodarstwa doświadczalne IUNG – PIB w Osinach i Grabowie.

Szkolenie stanowi operację realizowaną w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

Rada Ministrów 6 marca 2018 roku przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji dotyczy także zmian w podstawowych definicjach funkcjonujących w branży OZE oraz określa zasady wykorzystania pomocy publicznej. Zmiany w ustawie o OZE przyczynić się mają do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, a także zwiększenia wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych.

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Zapewniają też harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”, a także usuwają wątpliwości interpretacyjne, prawne i redakcyjne w różnych obszarach obecnej ustawy.

Nowe regulacje wpisują się również w realizację celów wskazanych w dokumentach strategicznych: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030).

Zaproponowane zmiany w przepisach wprowadzają:

 • nowe brzmienie definicji: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji OZE, instalacji OZE, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (chodzi o wysokoenergetyczne paliwo stałe);
 • możliwość monitorowania oraz oceny rozwoju generacji rozproszonej (produkcja energii przez mikro instalacje OZE);
 • usprawnienia systemu aukcyjnego w energetyce – dostosowano go do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii, np. małych elektrowni wodnych i instalacji biogazowych;
 • nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz), które zapewnią im lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej.

Wprowadzono nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90% ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Rozwiązanie to przyczyni się do rozwoju instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

Wprowadzono dwie możliwości sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez wytwórców, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie: sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

Jeśli chodzi o rozwój biogazowni to zapewni on lepsze zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów oraz produktów ubocznych produkcji rolnej, a ponadto przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców dzięki dodatkowej redukcji odoru pochodzącego m.in. ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

Z kolei rozwój elektrowni wodnych będzie miał szczególne znaczenie w kontekście realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Obiekty te pełnią bowiem wiele pozytywnych funkcji w środowisku przyrodniczym i gospodarce, a także w życiu społecznym i kulturalnym. Najczęściej chodzi o zwiększanie retencji wody, funkcje przeciwpowodziowe, konserwację koryt rzek, odbudowę i utrzymywanie infrastruktury hydrotechnicznej, poprawę parametrów sieci energetycznej, magazynowanie energii, tworzenie miejsc pracy, a także dbanie o zabytkowe obiekty hydrotechniczne, stanowiące część dziedzictwa kulturowego.

Zaproponowano także rozwiązania dotyczące sektora energetyki wiatrowej. Jedna z regulacji zakłada, że dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie.

 Wprowadzono rozwiązania, które będą chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie niepogorszonym (czyli w stanie pierwotnym) – po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Przedstawiono nową regułę kumulacji pomocy publicznej. Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Warunek ten stanowi tzw. regułę kumulacji, której celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie – udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Celem systemów wsparcia operacyjnego OZE jest stworzenie impulsów do rozwoju technologii wytwarzania, które bez tej pomocy nie rozwinęłyby się. Dzięki wsparciu operacyjnemu realizowany projekt będzie rentowny, czyli zapewni satysfakcjonującą stopę zwrotu.

Założono likwidację zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE. Oświadczenia te, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zawierają m.in.: informacje o wykorzystaniu surowca energetycznego, wartości otrzymanej pomocy publicznej oraz proponowanej w ofercie aukcyjnej wysokości ceny sprzedaży energii elektrycznej z OZE.

W projekcie doprecyzowano elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jest to konieczne ze względu na dokonanie wcześniejszych zmian w ustawie OZE wprowadzonych 1 lipca 2016 r., zakładających uwzględnienie w tych raportach m.in. informacji z rejestrów i sprawozdań.

Ministerstwo Energii zapowiada, że nowelizacja przepisów powinna trafić do Sejmu jeszcze w tym miesiącu. Zmiany regulacji wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło informacji: Ministerstwo Energii

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli 18 grudnia 2017 roku trzy uchwały w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla obszaru Poznania, Kalisza i strefy wielkopolskiej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego biorąc pod uwagę często występujące ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu, korzystając z konstytucyjnych obowiązków (art. 74 ust. 1 i 2) i działając na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska (art. 96 ust. 1) przyjął uchwały antysmogowe dla miasta Poznania, miasta Kalisza i strefy Wielkopolski, wprowadzające ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W uchwałach znajdziemy zapisy wprowadzające zakaz stosowania następujących paliw:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
 • węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, niespełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
  • wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
  • zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
  • zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Realizacja uchwał odbywać się będzie w kilku etapach. Termin wejścia w życie „uchwał antysmogowych” został ustalony na 1 maja 2018 r. Od tego czasu wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189.

Tylko kotły spełniające normy z punktu 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE mogą być montowane po 1 maja 2018 r. Szczegółowe wymogi z powyższego Rozporządzenia dla kotłów na paliwa stałe przedstawiają się następująco: 

 1. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%;
 2. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%;
 3. emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 4. emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 5. emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 6. emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne; w przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa.

Kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., niespełniające wymagań emisyjnych (tzw. kopciuchy), należy wymienić do 1 stycznia 2024 r.

W przypadku kotłów, które spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, termin wymiany został ustalony do 1 stycznia 2028 r. Kotły klasy 5 mogą być eksploatowane dożywotnio.

Uchwały dotyczą wszelkich podmiotów eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych, takich jak kocioł, kominek lub piec.

Podmioty eksploatujące instalacje zostały zobowiązane do wykazania za pomocą dokumentów spełnianie wymagań określonych w uchwałach. Mogą to być w szczególności: dokumentacja z badań instalacji, dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych będą prowadzić w szczególności:

 • straże gminne na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.);
 • wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska;
 • policja w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.);
 • inspektorzy nadzoru budowlanego na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.).

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwał określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja i Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Koszty zdrowotne, społeczne, a także ekonomiczne negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie są w naszym kraju znaczące. Przestrzeganie ograniczeń i zakazów, wynikających z wprowadzenia w życie uchwał antysmogowych na terenie całej Wielkopolski, powinno znacznie poprawić jakość powietrza jakim oddychamy, zapewniając bezpieczeństwo ekologiczne naszemu i przyszłym pokoleniom.

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W Dzienniku Ustaw 6 września 2017 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przepisy tej regulacji, która zaczęła obowiązywać od 1 października 2017 roku, przewidują restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Rozwiązania te dotyczą kotłów do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Już w styczniu informowaliśmy o działaniach rekomendowanych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, które są niezbędne do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze Polski wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza. Za pierwsze działanie uznano konieczność maksymalnego przyspieszenia prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018. Przez to powinny być osiągnięte znaczne obniżenia stężenia szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i życia substancji w powietrzu (głównie pyłów PM 2,5 i PM 10).

Wydanie rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe należy uznać za przełomowe w dotychczasowej walce ze skutkami niskiej emisji. Już w grudniu 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach kontroli „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” wskazywała na brak regulacji w szczególności w zakresie ustanowienia standardów emisyjnych dla nowych źródeł spalania małej mocy w gospodarstwach domowych oraz minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych. Podkreślano w tym raporcie, że brak tych regulacji wpływa na zmniejszenie skuteczności działań naprawczych podejmowanych w ramach regionalnych programów ochrony powietrza. Tym samym wzrasta ryzyko niewywiązania się przez Polskę ze zobowiązań nałożonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

W tym miejscu należy przypomnieć, że według Europejskiej Agencji Środowiska 48 tysięcy Polaków umiera rocznie z powodu złej jakości powietrza. Natomiast w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (dane z 2016 roku) aż 33 miasta z Polski znalazły się wśród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Problem ten nie dotyczy tylko dużych miast, ale także wielu małych miejscowości.

Stojąc wobec tak trudnego problemu jakim jest niska emisja i jej skutki dla naszego zdrowia i życia, wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów może zmienić tę sytuację w sposób diametralny. Rozporządzenie nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, jak również zakaz stosowania rusztu awaryjnego. Przez to osiągnięte powinny być znaczne obniżenia stężenia szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i życia substancji w powietrzu (głównie pyłów PM 2,5 i PM 10).

W rozporządzeniu zastosowano okres przejściowy na kotły wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Kotły wyprodukowane przed 1 października 2017 roku będzie można jeszcze wprowadzić do obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018. Ma to pozwolić na sprzedaż i instalację kotłów, które zostały wyprodukowane jeszcze przed wejściem w życie tej regulacji.

Drugim na liście planowanych działań było pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw. Do tej pory nie zakończono prac w tym zakresie. Pracuje nad nimi Ministerstwo Energii. Kiedy jednak będą gotowe, na razie nie wiadomo.

W najbliższym czasie zapowiadany jest przegląd stanu zaawansowania pozostałych inicjatyw rządowych mających ograniczyć skutki niskiej emisji.

W Sielinku 8 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja „Zrównoważony rozwój z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Program konferencji
9.30 – 10.00 Rejestracja, serwis kawowy
10.00 – 10.10 Powitanie
10.10 – 10.30 Sieć Innowacji w Rolnictwie
10.30 – 11.00 Źródła finansowania odnawialnych źródeł energii
11.00 – 12.00 Zrównoważony rozwój a energia odnawialna
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 Odnawialne źródła energii
13.30 – 14.30 Odnawialne źródła energii – oferta rynkowa firm
14.30 – 12.00 QUIZ z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii
14.45 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
15.00 Obiad

Konferencja jest zorganizowana w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”,
 • Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać do 30 sierpnia 2017 roku. 

Termin rozstrzygnięcia naboru – luty 2018 r.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania wynosi: 90 000 000,00 zł i jest zgodna z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na rok 2017. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki zależne od jednostki samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 • przedsiębiorcy,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • szkoły wyższe,
 • spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • uczestnicy PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać następujące typy projektów:

 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej – do 2 MWe/MWth;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy – do 5 MWth;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej – do 5 MWe;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2 MWth;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu – do 1 MWe.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”;
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekty w ramach tego działania mogą mieć charakter projektu parasolowego. Najprościej mówiąc projekty parasolowe polegają na pozyskaniu dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego (najczęściej gminę lub związek gmin) na realizację inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE w budynkach mieszkańców gminy. Dzięki programom parasolowym końcowy beneficjent, którym jest mieszkaniec gminy, może pozyskać dofinansowaną instalację OZE finansowaną ze środków UE. „Pośrednikiem” w procesie pozyskiwania dotacji jest najczęściej gmina, która pozyskuje dotacje w procedurze konkursowej. Instalacje OZE wykonywane są na budynkach mieszkańców. Z tego powodu mieszkaniec musi użyczyć miejsce do montażu, w zamian gmina użycza wykonaną instalację. W ramach programów parasolowych możliwe jest pozyskanie do 85% dotacji. Tak wysoki poziom dofinansowania sprawia, że programy te cieszą się dużą popularnością.

Prace nad przygotowaniem wniosków trwają w wielu gminach naszego województwa. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania w ramach tego działania.