Wydrukuj tę stronę

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, tel. 618 685 272, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest Aleksander Łukasiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 618 685 272.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 Rozporządzenia:
  1. ust. 1 lit. a –- wyraźnej, dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  2. ust. 1 lit. b – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. ust. 1 lit. d – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. ust. 1 lit. f – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony jego mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
  1. dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody,
  2. obowiązkowe, jeśli zostało określone w przepisach prawa lub odbywa się w celu zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności lub niezawarcie umowy.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym) lub innym podmiotom niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Mogą być także ujawnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń oraz podmiotom, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu systemów informatycznych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane/usuwane zgodnie z kategorią archiwalną obowiązującą w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 3. W przypadku, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego Rozporządzenia. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z zapisami Rozporządzenia.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kiedy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach.